Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
54,062
38,099
70 %
3,988
7.4 %
2,230
4.1 %
751
1.4 %
42
0.1 %
2,010
3.7 %
105
0.2 %
921
1.7 %
226
0.4 %
1
0.0 %
80
0.1 %
2022
789,179
552,112
70 %
62,104
7.9 %
38,990
4.9 %
5,716
0.7 %
480
0.1 %
20,672
2.6 %
1,102
0.1 %
20,750
2.6 %
2,297
0.3 %
50
0.0 %
1,160
0.1 %
2021
942,106
649,980
69 %
59,130
6.3 %
56,828
6.0 %
9,187
1.0 %
1,046
0.1 %
36,559
3.9 %
2,019
0.2 %
22,402
2.4 %
1,761
0.2 %
1,375
0.1 %
2020
861,938
622,275
72 %
34,126
4.0 %
40,395
4.7 %
7,139
0.8 %
1,597
0.2 %
31,894
3.7 %
5,739
0.7 %
33,162
3.8 %
2,773
0.3 %
1,788
0.2 %
2019
683,811
513,899
75 %
20,592
3.0 %
14,762
2.2 %
3,760
0.5 %
1,317
0.2 %
29,825
4.4 %
3,368
0.5 %
35,826
5.2 %
2,060
0.3 %
1,123
0.2 %
2018
554,765
402,424
73 %
16,567
3.0 %
10,128
1.8 %
3,590
0.6 %
1,372
0.2 %
23,218
4.2 %
3,702
0.7 %
48,758
8.8 %
588
0.1 %
463
0.1 %
2017
523,751
372,922
71 %
17,031
3.3 %
15,264
2.9 %
2,681
0.5 %
1,428
0.3 %
21,301
4.1 %
2,629
0.5 %
38,399
7.3 %
1,120
0.2 %
676
0.1 %
2016
478,187
344,573
72 %
15,301
3.2 %
12,842
2.7 %
2,708
0.6 %
1,448
0.3 %
20,430
4.3 %
2,797
0.6 %
26,068
5.5 %
1,887
0.4 %
354
0.1 %
2015
486,678
366,081
75 %
12,107
2.5 %
17,561
3.6 %
3,597
0.7 %
268
0.1 %
15,527
3.2 %
938
0.2 %
16,129
3.3 %
1,270
0.3 %
304
0.1 %
2014
372,452
266,620
72 %
9,326
2.5 %
14,264
3.8 %
2,827
0.8 %
435
0.1 %
12,052
3.2 %
907
0.2 %
21,666
5.8 %
1,112
0.3 %
397
0.1 %
2013
639,075
510,941
80 %
7,804
1.2 %
22,580
3.5 %
2,648
0.4 %
498
0.1 %
16,127
2.5 %
1,593
0.2 %
17,906
2.8 %
2,046
0.3 %
538
0.1 %
2012
460,756
365,898
79 %
9,334
2.0 %
15,752
3.4 %
2,672
0.6 %
330
0.1 %
13,285
2.9 %
3,350
0.7 %
11,312
2.5 %
784
0.2 %
2011
381,286
286,074
75 %
9,785
2.6 %
13,468
3.5 %
3,353
0.9 %
305
0.1 %
11,179
2.9 %
3,670
1.0 %
12,568
3.3 %
2,373
0.6 %
2010
420,213
295,107
70 %
11,563
2.8 %
18,121
4.3 %
2,981
0.7 %
91
0.0 %
14,717
3.5 %
3,668
0.9 %
10,282
2.4 %
1,843
0.4 %
2009
322,531
214,279
66 %
8,657
2.7 %
17,585
5.5 %
2,663
0.8 %
259
0.1 %
14,365
4.5 %
2,214
0.7 %
6,837
2.1 %
2,107
0.7 %
2008
302,476
197,914
65 %
6,796
2.2 %
18,458
6.1 %
2,758
0.9 %
882
0.3 %
13,885
4.6 %
1,598
0.5 %
7,411
2.5 %
1,408
0.5 %
2007
259,027
173,998
67 %
5,085
2.0 %
13,715
5.3 %
2,873
1.1 %
658
0.3 %
10,129
3.9 %
915
0.4 %
7,852
3.0 %
1,028
0.4 %
2006
176,283
112,429
64 %
2,626
1.5 %
9,592
5.4 %
1,338
0.8 %
962
0.5 %
6,116
3.5 %
805
0.5 %
8,183
4.6 %
680
0.4 %
2005
78,866
47,076
60 %
1,512
1.9 %
5,690
7.2 %
468
0.6 %
1,107
1.4 %
3,347
4.2 %
480
0.6 %
2,244
2.8 %
682
0.9 %
2004
3,089
1,460
47 %
269
8.7 %
252
8.2 %
9
0.3 %
184
6.0 %
303
9.8 %
40
1.3 %
101
3.3 %
81
2.6 %
2003
888
413
47 %
100
11 %
59
6.6 %
43
4.8 %
8
0.9 %
4
0.5 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
1,768
3.3 %
2,833
5.2 %
929
1.7 %
22
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
6
0.0 %
20
0.0 %
16
0.0 %
2022
18,255
2.3 %
55,532
7.0 %
9,130
1.2 %
105
0.0 %
113
0.0 %
308
0.0 %
44
0.0 %
159
0.0 %
58
0.0 %
42
0.0 %
2021
28,932
3.1 %
62,813
6.7 %
8,737
0.9 %
114
0.0 %
273
0.0 %
633
0.1 %
35
0.0 %
212
0.0 %
28
0.0 %
42
0.0 %
2020
24,668
2.9 %
44,692
5.2 %
10,042
1.2 %
168
0.0 %
134
0.0 %
597
0.1 %
47
0.0 %
614
0.1 %
56
0.0 %
32
0.0 %
2019
32,031
4.7 %
20,214
3.0 %
3,260
0.5 %
35
0.0 %
63
0.0 %
892
0.1 %
32
0.0 %
656
0.1 %
86
0.0 %
10
0.0 %
2018
24,016
4.3 %
15,795
2.8 %
3,349
0.6 %
23
0.0 %
63
0.0 %
317
0.1 %
65
0.0 %
303
0.1 %
14
0.0 %
10
0.0 %
2017
20,737
4.0 %
24,337
4.6 %
3,746
0.7 %
29
0.0 %
56
0.0 %
688
0.1 %
109
0.0 %
551
0.1 %
36
0.0 %
11
0.0 %
2016
22,964
4.8 %
21,754
4.5 %
3,473
0.7 %
236
0.0 %
52
0.0 %
398
0.1 %
17
0.0 %
505
0.1 %
48
0.0 %
12
0.0 %
2015
19,420
4.0 %
28,914
5.9 %
3,276
0.7 %
52
0.0 %
6
0.0 %
423
0.1 %
4
0.0 %
233
0.0 %
46
0.0 %
15
0.0 %
2014
15,055
4.0 %
23,984
6.4 %
2,655
0.7 %
54
0.0 %
124
0.0 %
288
0.1 %
5
0.0 %
240
0.1 %
55
0.0 %
5
0.0 %
2013
21,256
3.3 %
29,629
4.6 %
3,973
0.6 %
52
0.0 %
27
0.0 %
889
0.1 %
25
0.0 %
147
0.0 %
116
0.0 %
27
0.0 %
2012
12,637
2.7 %
21,262
4.6 %
2,807
0.6 %
115
0.0 %
23
0.0 %
692
0.2 %
15
0.0 %
198
0.0 %
58
0.0 %
2011
10,253
2.7 %
25,040
6.6 %
2,121
0.6 %
94
0.0 %
13
0.0 %
344
0.1 %
10
0.0 %
265
0.1 %
76
0.0 %
2010
14,157
3.4 %
43,295
10 %
3,176
0.8 %
293
0.1 %
28
0.0 %
470
0.1 %
15
0.0 %
164
0.0 %
101
0.0 %
2009
15,898
4.9 %
33,330
10 %
2,867
0.9 %
251
0.1 %
16
0.0 %
488
0.2 %
54
0.0 %
244
0.1 %
161
0.0 %
1
0.0 %
2008
21,590
7.1 %
25,853
8.5 %
1,947
0.6 %
396
0.1 %
52
0.0 %
692
0.2 %
21
0.0 %
449
0.1 %
153
0.1 %
2007
19,595
7.6 %
19,960
7.7 %
968
0.4 %
332
0.1 %
14
0.0 %
552
0.2 %
17
0.0 %
566
0.2 %
56
0.0 %
2006
16,994
9.6 %
13,972
7.9 %
962
0.5 %
183
0.1 %
44
0.0 %
320
0.2 %
74
0.0 %
509
0.3 %
16
0.0 %
2005
8,022
10 %
6,492
8.2 %
710
0.9 %
73
0.1 %
181
0.2 %
294
0.4 %
39
0.0 %
223
0.3 %
20
0.0 %
2004
128
4.1 %
246
8.0 %
6
0.2 %
2
0.1 %
3
0.1 %
4
0.1 %
2003
114
13 %
114
13 %
5
0.6 %
17
1.9 %
8
0.9 %
2
0.2 %
2002