Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
727,738
504,023
69 %
46,554
6.4 %
41,091
5.6 %
6,535
0.9 %
939
0.1 %
29,148
4.0 %
1,494
0.2 %
18,938
2.6 %
1,382
0.2 %
934
0.1 %
2020
892,755
639,776
72 %
36,801
4.1 %
40,204
4.5 %
7,517
0.8 %
1,598
0.2 %
32,126
3.6 %
5,730
0.6 %
41,912
4.7 %
2,839
0.3 %
1,788
0.2 %
2019
742,444
559,147
75 %
21,098
2.8 %
14,723
2.0 %
3,963
0.5 %
1,317
0.2 %
30,792
4.1 %
3,365
0.5 %
45,946
6.2 %
2,063
0.3 %
1,139
0.2 %
2018
580,400
421,712
73 %
16,630
2.9 %
10,088
1.7 %
3,688
0.6 %
1,372
0.2 %
23,522
4.1 %
3,702
0.6 %
54,377
9.4 %
588
0.1 %
466
0.1 %
2017
532,550
378,106
71 %
17,189
3.2 %
15,230
2.9 %
2,786
0.5 %
1,428
0.3 %
21,456
4.0 %
2,628
0.5 %
41,380
7.8 %
1,120
0.2 %
690
0.1 %
2016
479,571
345,961
72 %
15,024
3.1 %
12,764
2.7 %
2,814
0.6 %
1,448
0.3 %
20,445
4.3 %
2,797
0.6 %
26,182
5.5 %
1,887
0.4 %
354
0.1 %
2015
487,935
367,016
75 %
12,198
2.5 %
17,534
3.6 %
3,686
0.8 %
268
0.1 %
15,540
3.2 %
938
0.2 %
16,123
3.3 %
1,270
0.3 %
305
0.1 %
2014
371,240
266,415
72 %
9,449
2.5 %
14,210
3.8 %
2,934
0.8 %
435
0.1 %
12,068
3.3 %
906
0.2 %
21,672
5.8 %
1,112
0.3 %
397
0.1 %
2013
640,389
511,784
80 %
8,035
1.3 %
22,530
3.5 %
2,750
0.4 %
499
0.1 %
16,142
2.5 %
1,593
0.2 %
17,931
2.8 %
2,046
0.3 %
538
0.1 %
2012
462,058
366,731
79 %
9,388
2.0 %
15,707
3.4 %
2,769
0.6 %
330
0.1 %
13,433
2.9 %
3,350
0.7 %
11,325
2.5 %
784
0.2 %
2011
384,539
288,807
75 %
9,786
2.5 %
13,407
3.5 %
3,519
0.9 %
305
0.1 %
11,216
2.9 %
3,670
1.0 %
12,725
3.3 %
2,373
0.6 %
2010
421,300
295,902
70 %
11,569
2.7 %
18,023
4.3 %
3,061
0.7 %
91
0.0 %
14,744
3.5 %
3,668
0.9 %
10,306
2.4 %
1,843
0.4 %
2009
322,823
214,694
67 %
8,598
2.7 %
17,364
5.4 %
2,764
0.9 %
259
0.1 %
14,384
4.5 %
2,201
0.7 %
6,850
2.1 %
2,107
0.7 %
2008
303,170
198,367
65 %
6,688
2.2 %
18,307
6.0 %
2,912
1.0 %
885
0.3 %
13,915
4.6 %
1,591
0.5 %
7,432
2.5 %
1,408
0.5 %
2007
260,231
174,295
67 %
5,085
2.0 %
13,702
5.3 %
2,974
1.1 %
662
0.3 %
10,148
3.9 %
915
0.4 %
7,851
3.0 %
1,035
0.4 %
2006
177,061
112,547
64 %
2,626
1.5 %
9,584
5.4 %
1,397
0.8 %
971
0.5 %
6,097
3.4 %
805
0.5 %
8,200
4.6 %
680
0.4 %
2005
79,196
47,117
59 %
1,512
1.9 %
5,686
7.2 %
472
0.6 %
1,124
1.4 %
3,322
4.2 %
480
0.6 %
2,281
2.9 %
682
0.9 %
2004
3,120
1,462
47 %
269
8.6 %
252
8.1 %
9
0.3 %
185
5.9 %
303
9.7 %
40
1.3 %
102
3.3 %
81
2.6 %
2003
888
413
47 %
100
11 %
59
6.6 %
43
4.8 %
8
0.9 %
4
0.5 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
24,812
3.4 %
43,880
6.0 %
6,911
0.9 %
83
0.0 %
233
0.0 %
503
0.1 %
28
0.0 %
196
0.0 %
17
0.0 %
37
0.0 %
2020
26,069
2.9 %
44,681
5.0 %
10,049
1.1 %
179
0.0 %
134
0.0 %
600
0.1 %
47
0.0 %
617
0.1 %
56
0.0 %
32
0.0 %
2019
33,518
4.5 %
20,327
2.7 %
3,261
0.4 %
36
0.0 %
63
0.0 %
895
0.1 %
32
0.0 %
662
0.1 %
86
0.0 %
11
0.0 %
2018
24,295
4.2 %
15,794
2.7 %
3,353
0.6 %
27
0.0 %
63
0.0 %
325
0.1 %
65
0.0 %
309
0.1 %
14
0.0 %
10
0.0 %
2017
20,930
3.9 %
24,362
4.6 %
3,757
0.7 %
33
0.0 %
56
0.0 %
689
0.1 %
109
0.0 %
554
0.1 %
36
0.0 %
11
0.0 %
2016
23,127
4.8 %
21,687
4.5 %
3,471
0.7 %
256
0.1 %
52
0.0 %
399
0.1 %
17
0.0 %
506
0.1 %
48
0.0 %
12
0.0 %
2015
19,579
4.0 %
28,904
5.9 %
3,274
0.7 %
57
0.0 %
6
0.0 %
432
0.1 %
4
0.0 %
233
0.0 %
46
0.0 %
15
0.0 %
2014
15,225
4.1 %
22,604
6.1 %
2,657
0.7 %
54
0.0 %
124
0.0 %
289
0.1 %
6
0.0 %
242
0.1 %
55
0.0 %
5
0.0 %
2013
21,377
3.3 %
29,635
4.6 %
3,984
0.6 %
56
0.0 %
27
0.0 %
889
0.1 %
25
0.0 %
152
0.0 %
116
0.0 %
27
0.0 %
2012
12,765
2.8 %
21,322
4.6 %
2,807
0.6 %
127
0.0 %
23
0.0 %
694
0.2 %
15
0.0 %
198
0.0 %
58
0.0 %
2011
10,418
2.7 %
25,042
6.5 %
2,129
0.6 %
125
0.0 %
13
0.0 %
347
0.1 %
10
0.0 %
276
0.1 %
76
0.0 %
2010
14,361
3.4 %
43,292
10 %
3,179
0.8 %
329
0.1 %
28
0.0 %
470
0.1 %
15
0.0 %
177
0.0 %
101
0.0 %
2009
16,179
5.0 %
33,075
10 %
2,830
0.9 %
294
0.1 %
16
0.0 %
492
0.2 %
49
0.0 %
250
0.1 %
161
0.0 %
1
0.0 %
2008
22,075
7.3 %
25,543
8.4 %
1,948
0.6 %
459
0.2 %
52
0.0 %
693
0.2 %
20
0.0 %
509
0.2 %
153
0.1 %
2007
20,246
7.8 %
19,953
7.7 %
973
0.4 %
411
0.2 %
14
0.0 %
562
0.2 %
17
0.0 %
618
0.2 %
56
0.0 %
2006
17,500
9.9 %
13,983
7.9 %
963
0.5 %
223
0.1 %
44
0.0 %
324
0.2 %
74
0.0 %
549
0.3 %
16
0.0 %
2005
8,246
10 %
6,498
8.2 %
710
0.9 %
94
0.1 %
181
0.2 %
294
0.4 %
39
0.0 %
232
0.3 %
20
0.0 %
2004
153
4.9 %
246
7.9 %
6
0.2 %
4
0.1 %
3
0.1 %
4
0.1 %
2003
114
13 %
114
13 %
5
0.6 %
17
1.9 %
8
0.9 %
2
0.2 %
2002