Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
2,085,245
1,770,737
85 %
47,817
2.3 %
44,016
2.1 %
23,347
1.1 %
940
0.0 %
43,047
2.1 %
1,974
0.1 %
28,374
1.4 %
2,012
0.1 %
958
0.0 %
2020
6,663,737
1,493,383
22 %
38,631
0.6 %
41,909
0.6 %
12,220
0.2 %
1,598
0.0 %
158,598
2.4 %
7,971
0.1 %
81,499
1.2 %
2,915
0.0 %
1,798
0.0 %
2019
10,453,918
842,284
8.1 %
22,698
0.2 %
16,292
0.2 %
4,074
0.0 %
1,317
0.0 %
36,191
0.3 %
4,458
0.0 %
47,452
0.5 %
2,110
0.0 %
1,149
0.0 %
2018
10,440,592
802,625
7.7 %
17,210
0.2 %
11,634
0.1 %
7,632
0.1 %
1,372
0.0 %
42,447
0.4 %
4,740
0.0 %
66,997
0.6 %
777
0.0 %
479
0.0 %
2017
10,253,422
912,772
8.9 %
17,838
0.2 %
16,291
0.2 %
2,852
0.0 %
1,428
0.0 %
25,243
0.2 %
3,067
0.0 %
66,962
0.7 %
1,154
0.0 %
694
0.0 %
2016
3,385,179
1,045,434
31 %
15,561
0.5 %
14,374
0.4 %
2,922
0.1 %
1,448
0.0 %
23,005
0.7 %
3,342
0.1 %
110,616
3.3 %
1,931
0.1 %
356
0.0 %
2015
2,450,283
2,114,279
86 %
13,007
0.5 %
19,328
0.8 %
3,799
0.2 %
268
0.0 %
25,357
1.0 %
1,214
0.0 %
71,503
2.9 %
1,343
0.1 %
306
0.0 %
2014
4,953,343
4,229,898
85 %
10,780
0.2 %
16,435
0.3 %
3,027
0.1 %
437
0.0 %
14,878
0.3 %
1,337
0.0 %
141,748
2.9 %
1,197
0.0 %
421
0.0 %
2013
5,503,622
4,875,410
89 %
9,215
0.2 %
24,885
0.5 %
2,873
0.1 %
500
0.0 %
40,504
0.7 %
2,007
0.0 %
159,570
2.9 %
2,222
0.0 %
548
0.0 %
2012
3,995,727
3,089,860
77 %
10,068
0.3 %
18,509
0.5 %
2,858
0.1 %
355
0.0 %
56,031
1.4 %
4,102
0.1 %
103,186
2.6 %
903
0.0 %
2011
1,681,560
1,365,321
81 %
10,461
0.6 %
15,422
0.9 %
3,735
0.2 %
305
0.0 %
18,151
1.1 %
4,636
0.3 %
84,021
5.0 %
2,477
0.1 %
2010
1,147,360
879,270
77 %
12,488
1.1 %
21,049
1.8 %
3,210
0.3 %
91
0.0 %
48,785
4.3 %
4,557
0.4 %
83,569
7.3 %
1,979
0.2 %
2009
760,754
534,625
70 %
9,541
1.3 %
21,639
2.8 %
3,293
0.4 %
259
0.0 %
19,190
2.5 %
3,071
0.4 %
63,505
8.3 %
2,210
0.3 %
2008
713,296
454,418
64 %
12,886
1.8 %
22,308
3.1 %
3,110
0.4 %
885
0.1 %
20,092
2.8 %
2,439
0.3 %
69,196
9.7 %
1,543
0.2 %
2007
464,737
304,712
66 %
5,644
1.2 %
16,422
3.5 %
3,152
0.7 %
662
0.1 %
10,984
2.4 %
1,200
0.3 %
47,510
10 %
1,121
0.2 %
2006
270,017
171,728
64 %
2,982
1.1 %
11,255
4.2 %
1,414
0.5 %
987
0.4 %
6,393
2.4 %
1,159
0.4 %
35,012
13 %
770
0.3 %
2005
104,559
63,338
61 %
1,632
1.6 %
6,553
6.3 %
477
0.5 %
1,464
1.4 %
3,614
3.5 %
614
0.6 %
8,038
7.7 %
779
0.7 %
2004
4,060
1,858
46 %
283
7.0 %
282
6.9 %
9
0.2 %
587
14 %
305
7.5 %
63
1.6 %
106
2.6 %
93
2.3 %
2003
1,337
550
41 %
107
8.0 %
61
4.6 %
278
21 %
2
0.1 %
8
0.6 %
6
0.4 %
2002
2
2
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
28,002
1.3 %
85,632
4.1 %
7,223
0.3 %
85
0.0 %
237
0.0 %
547
0.0 %
32
0.0 %
202
0.0 %
22
0.0 %
40
0.0 %
1
0.0 %
2020
28,412
0.4 %
4,782,784
72 %
10,284
0.2 %
181
0.0 %
146
0.0 %
627
0.0 %
56
0.0 %
633
0.0 %
59
0.0 %
33
0.0 %
2019
44,647
0.4 %
9,425,641
90 %
3,494
0.0 %
40
0.0 %
68
0.0 %
1,070
0.0 %
35
0.0 %
792
0.0 %
90
0.0 %
16
0.0 %
2018
46,691
0.4 %
9,432,605
90 %
3,478
0.0 %
28
0.0 %
71
0.0 %
381
0.0 %
67
0.0 %
1,326
0.0 %
20
0.0 %
12
0.0 %
2017
60,494
0.6 %
9,133,377
89 %
3,834
0.0 %
85
0.0 %
67
0.0 %
1,481
0.0 %
111
0.0 %
5,613
0.1 %
48
0.0 %
11
0.0 %
2016
1,986,794
59 %
114,420
3.4 %
3,625
0.1 %
275
0.0 %
54
0.0 %
929
0.0 %
17
0.0 %
59,691
1.8 %
52
0.0 %
12
0.0 %
2015
77,184
3.2 %
117,496
4.8 %
3,660
0.1 %
72
0.0 %
8
0.0 %
512
0.0 %
5
0.0 %
349
0.0 %
53
0.0 %
16
0.0 %
2014
320,447
6.5 %
207,914
4.2 %
3,066
0.1 %
268
0.0 %
126
0.0 %
368
0.0 %
8
0.0 %
442
0.0 %
74
0.0 %
5
0.0 %
2013
342,225
6.2 %
37,441
0.7 %
4,319
0.1 %
74
0.0 %
30
0.0 %
1,066
0.0 %
27
0.0 %
290
0.0 %
128
0.0 %
27
0.0 %
2012
655,804
16 %
44,929
1.1 %
3,049
0.1 %
189
0.0 %
27
0.0 %
1,965
0.0 %
17
0.0 %
3,556
0.1 %
66
0.0 %
2011
142,985
8.5 %
29,300
1.7 %
2,287
0.1 %
429
0.0 %
15
0.0 %
1,052
0.1 %
11
0.0 %
452
0.0 %
100
0.0 %
2010
17,503
1.5 %
69,878
6.1 %
3,448
0.3 %
407
0.0 %
30
0.0 %
560
0.0 %
21
0.0 %
211
0.0 %
120
0.0 %
2009
19,132
2.5 %
79,453
10 %
3,091
0.4 %
345
0.0 %
20
0.0 %
543
0.1 %
61
0.0 %
326
0.0 %
181
0.0 %
1
0.0 %
2008
25,432
3.6 %
96,481
14 %
2,143
0.3 %
553
0.1 %
52
0.0 %
742
0.1 %
23
0.0 %
597
0.1 %
174
0.0 %
2007
23,299
5.0 %
46,246
10.0 %
1,053
0.2 %
451
0.1 %
18
0.0 %
742
0.2 %
20
0.0 %
714
0.2 %
58
0.0 %
2006
20,205
7.5 %
15,121
5.6 %
1,119
0.4 %
246
0.1 %
47
0.0 %
350
0.1 %
81
0.0 %
631
0.2 %
21
0.0 %
2005
9,246
8.8 %
6,873
6.6 %
792
0.8 %
101
0.1 %
194
0.2 %
301
0.3 %
49
0.0 %
257
0.2 %
24
0.0 %
2004
184
4.5 %
270
6.7 %
7
0.2 %
4
0.1 %
4
0.1 %
4
0.1 %
2003
148
11 %
143
11 %
5
0.4 %
18
1.3 %
8
0.6 %
2
0.1 %
2002