Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
139,709
105,863
76 %
12,397
8.9 %
2,590
1.9 %
824
0.6 %
42
0.0 %
3,653
2.6 %
164
0.1 %
1,508
1.1 %
246
0.2 %
1
0.0 %
85
0.1 %
2022
1,655,564
1,232,736
74 %
159,045
9.6 %
44,878
2.7 %
27,970
1.7 %
481
0.0 %
33,661
2.0 %
2,036
0.1 %
45,009
2.7 %
2,573
0.2 %
50
0.0 %
1,175
0.1 %
2021
3,436,851
2,985,831
87 %
70,681
2.1 %
61,572
1.8 %
34,639
1.0 %
1,047
0.0 %
55,447
1.6 %
2,689
0.1 %
62,115
1.8 %
2,466
0.1 %
1,417
0.0 %
2020
6,646,598
1,481,518
22 %
35,806
0.5 %
42,153
0.6 %
11,709
0.2 %
1,597
0.0 %
158,431
2.4 %
7,972
0.1 %
81,438
1.2 %
2,848
0.0 %
1,798
0.0 %
2019
10,439,619
830,861
8.0 %
22,187
0.2 %
16,340
0.2 %
3,896
0.0 %
1,317
0.0 %
35,904
0.3 %
4,458
0.0 %
47,433
0.5 %
2,108
0.0 %
1,149
0.0 %
2018
10,436,179
799,702
7.7 %
17,137
0.2 %
11,683
0.1 %
7,462
0.1 %
1,372
0.0 %
42,351
0.4 %
4,740
0.0 %
66,946
0.6 %
777
0.0 %
476
0.0 %
2017
10,248,701
910,368
8.9 %
17,677
0.2 %
16,325
0.2 %
2,746
0.0 %
1,428
0.0 %
25,231
0.2 %
3,067
0.0 %
66,920
0.7 %
1,154
0.0 %
682
0.0 %
2016
3,376,846
1,042,670
31 %
15,831
0.5 %
14,457
0.4 %
2,813
0.1 %
1,448
0.0 %
22,988
0.7 %
3,341
0.1 %
109,935
3.3 %
1,931
0.1 %
356
0.0 %
2015
2,447,686
2,112,176
86 %
12,904
0.5 %
19,359
0.8 %
3,708
0.2 %
268
0.0 %
25,342
1.0 %
1,214
0.0 %
71,434
2.9 %
1,342
0.1 %
305
0.0 %
2014
4,951,056
4,228,586
85 %
10,652
0.2 %
16,490
0.3 %
2,919
0.1 %
437
0.0 %
14,862
0.3 %
1,337
0.0 %
141,606
2.9 %
1,197
0.0 %
421
0.0 %
2013
5,500,041
4,873,214
89 %
8,987
0.2 %
24,939
0.5 %
2,768
0.1 %
499
0.0 %
40,479
0.7 %
2,007
0.0 %
158,970
2.9 %
2,222
0.0 %
548
0.0 %
2012
3,992,245
3,088,363
77 %
10,013
0.3 %
18,558
0.5 %
2,757
0.1 %
354
0.0 %
55,879
1.4 %
4,102
0.1 %
103,069
2.6 %
903
0.0 %
2011
1,676,475
1,362,255
81 %
10,458
0.6 %
15,488
0.9 %
3,563
0.2 %
305
0.0 %
18,113
1.1 %
4,636
0.3 %
83,750
5.0 %
2,477
0.1 %
2010
1,145,705
878,111
77 %
12,475
1.1 %
21,156
1.8 %
3,129
0.3 %
91
0.0 %
48,739
4.3 %
4,557
0.4 %
83,450
7.3 %
1,979
0.2 %
2009
759,120
533,580
70 %
9,535
1.3 %
21,777
2.9 %
3,180
0.4 %
259
0.0 %
19,167
2.5 %
3,071
0.4 %
63,411
8.4 %
2,210
0.3 %
2008
711,467
453,572
64 %
12,883
1.8 %
22,437
3.2 %
2,947
0.4 %
882
0.1 %
20,052
2.8 %
2,439
0.3 %
69,076
9.7 %
1,543
0.2 %
2007
463,227
304,315
66 %
5,633
1.2 %
16,434
3.5 %
3,051
0.7 %
658
0.1 %
10,964
2.4 %
1,200
0.3 %
47,418
10 %
1,114
0.2 %
2006
269,108
171,584
64 %
2,982
1.1 %
11,263
4.2 %
1,354
0.5 %
978
0.4 %
6,412
2.4 %
1,159
0.4 %
34,945
13 %
770
0.3 %
2005
104,180
63,286
61 %
1,632
1.6 %
6,558
6.3 %
473
0.5 %
1,444
1.4 %
3,640
3.5 %
614
0.6 %
7,992
7.7 %
779
0.7 %
2004
4,025
1,856
46 %
283
7.0 %
282
7.0 %
9
0.2 %
586
15 %
305
7.6 %
63
1.6 %
105
2.6 %
93
2.3 %
2003
1,335
550
41 %
107
8.0 %
61
4.6 %
277
21 %
2
0.1 %
8
0.6 %
6
0.4 %
2002
2
2
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
5,541
4.0 %
3,631
2.6 %
3,063
2.2 %
22
0.0 %
7
0.0 %
19
0.0 %
13
0.0 %
24
0.0 %
16
0.0 %
2022
23,298
1.4 %
72,122
4.4 %
9,601
0.6 %
108
0.0 %
114
0.0 %
360
0.0 %
61
0.0 %
179
0.0 %
61
0.0 %
46
0.0 %
2021
36,547
1.1 %
111,697
3.2 %
9,215
0.3 %
122
0.0 %
280
0.0 %
721
0.0 %
42
0.0 %
229
0.0 %
43
0.0 %
51
0.0 %
2020
28,008
0.4 %
4,781,325
72 %
10,277
0.2 %
170
0.0 %
146
0.0 %
624
0.0 %
56
0.0 %
630
0.0 %
59
0.0 %
33
0.0 %
2019
43,626
0.4 %
9,424,740
90 %
3,493
0.0 %
40
0.0 %
68
0.0 %
1,067
0.0 %
35
0.0 %
791
0.0 %
90
0.0 %
16
0.0 %
2018
46,465
0.4 %
9,431,705
90 %
3,473
0.0 %
24
0.0 %
71
0.0 %
372
0.0 %
67
0.0 %
1,324
0.0 %
20
0.0 %
12
0.0 %
2017
60,277
0.6 %
9,131,611
89 %
3,823
0.0 %
79
0.0 %
67
0.0 %
1,476
0.0 %
111
0.0 %
5,600
0.1 %
48
0.0 %
11
0.0 %
2016
1,981,946
59 %
114,415
3.4 %
3,764
0.1 %
252
0.0 %
54
0.0 %
928
0.0 %
17
0.0 %
59,315
1.8 %
52
0.0 %
12
0.0 %
2015
76,982
3.1 %
117,483
4.8 %
3,659
0.1 %
64
0.0 %
8
0.0 %
491
0.0 %
5
0.0 %
349
0.0 %
53
0.0 %
16
0.0 %
2014
319,899
6.5 %
207,866
4.2 %
3,063
0.1 %
241
0.0 %
126
0.0 %
363
0.0 %
7
0.0 %
438
0.0 %
74
0.0 %
5
0.0 %
2013
341,779
6.2 %
37,432
0.7 %
4,307
0.1 %
67
0.0 %
30
0.0 %
1,066
0.0 %
27
0.0 %
284
0.0 %
128
0.0 %
27
0.0 %
2012
654,274
16 %
44,869
1.1 %
3,049
0.1 %
175
0.0 %
27
0.0 %
1,963
0.0 %
17
0.0 %
3,554
0.1 %
66
0.0 %
2011
141,530
8.4 %
29,298
1.7 %
2,260
0.1 %
332
0.0 %
15
0.0 %
1,043
0.1 %
11
0.0 %
441
0.0 %
100
0.0 %
2010
17,226
1.5 %
69,876
6.1 %
3,442
0.3 %
361
0.0 %
30
0.0 %
560
0.0 %
21
0.0 %
198
0.0 %
120
0.0 %
2009
18,722
2.5 %
79,448
10 %
3,083
0.4 %
293
0.0 %
20
0.0 %
537
0.1 %
61
0.0 %
316
0.0 %
181
0.0 %
1
0.0 %
2008
24,810
3.5 %
96,477
14 %
2,134
0.3 %
468
0.1 %
52
0.0 %
741
0.1 %
23
0.0 %
535
0.1 %
174
0.0 %
2007
22,572
4.9 %
46,241
10.0 %
1,045
0.2 %
365
0.1 %
18
0.0 %
732
0.2 %
20
0.0 %
660
0.1 %
58
0.0 %
2006
19,649
7.3 %
15,110
5.6 %
1,118
0.4 %
205
0.1 %
47
0.0 %
345
0.1 %
81
0.0 %
589
0.2 %
21
0.0 %
2005
8,996
8.6 %
6,866
6.6 %
792
0.8 %
80
0.1 %
194
0.2 %
301
0.3 %
49
0.0 %
247
0.2 %
24
0.0 %
2004
155
3.9 %
270
6.7 %
7
0.2 %
2
0.0 %
4
0.1 %
4
0.1 %
2003
147
11 %
143
11 %
5
0.4 %
18
1.3 %
8
0.6 %
2
0.1 %
2002