Wikiscan
vi.wikipedia.org



DateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
15,315
14,454
94 %
1
0.0 %
166
1.1 %
40
0.3 %
247
1.6 %
20
0.1 %
97
0.6 %
8
0.1 %
2022
223,595
208,883
93 %
1,024
0.5 %
2,228
1.0 %
414
0.2 %
4,301
1.9 %
498
0.2 %
945
0.4 %
38
0.0 %
7
0.0 %
2021
289,118
267,404
92 %
711
0.2 %
2,317
0.8 %
316
0.1 %
11,808
4.1 %
603
0.2 %
988
0.3 %
81
0.0 %
18
0.0 %
2020
226,131
209,698
93 %
1,239
0.5 %
1,363
0.6 %
114
0.1 %
7,384
3.3 %
2,227
1.0 %
1,063
0.5 %
35
0.0 %
8
0.0 %
2019
197,799
188,590
95 %
1,198
0.6 %
1,272
0.6 %
102
0.1 %
1,937
1.0 %
1,085
0.5 %
865
0.4 %
32
0.0 %
6
0.0 %
2018
122,728
116,608
95 %
344
0.3 %
1,139
0.9 %
41
0.0 %
1,413
1.2 %
1,033
0.8 %
435
0.4 %
158
0.1 %
12
0.0 %
2017
122,454
109,569
89 %
318
0.3 %
773
0.6 %
35
0.0 %
1,227
1.0 %
417
0.3 %
8,823
7.2 %
10
0.0 %
1
0.0 %
2016
107,647
101,355
94 %
301
0.3 %
1,414
1.3 %
60
0.1 %
1,499
1.4 %
538
0.5 %
785
0.7 %
29
0.0 %
2
0.0 %
2015
96,772
87,456
90 %
230
0.2 %
1,559
1.6 %
80
0.1 %
1,628
1.7 %
246
0.3 %
2,625
2.7 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2014
72,691
63,257
87 %
509
0.7 %
1,159
1.6 %
71
0.1 %
935
1.3 %
409
0.6 %
3,397
4.7 %
20
0.0 %
22
0.0 %
2013
75,375
69,441
92 %
454
0.6 %
954
1.3 %
27
0.0 %
620
0.8 %
357
0.5 %
1,055
1.4 %
22
0.0 %
6
0.0 %
2012
84,352
76,053
90 %
315
0.4 %
1,376
1.6 %
43
0.1 %
681
0.8 %
703
0.8 %
2,072
2.5 %
40
0.0 %
2011
186,787
178,586
96 %
322
0.2 %
1,050
0.6 %
48
0.0 %
1,275
0.7 %
939
0.5 %
1,656
0.9 %
48
0.0 %
2010
81,986
71,376
87 %
515
0.6 %
1,892
2.3 %
47
0.1 %
809
1.0 %
858
1.0 %
1,465
1.8 %
21
0.0 %
2009
67,178
52,228
78 %
360
0.5 %
3,395
5.1 %
92
0.1 %
2,615
3.9 %
823
1.2 %
2,558
3.8 %
47
0.1 %
2008
73,984
59,687
81 %
437
0.6 %
3,328
4.5 %
35
0.0 %
1,863
2.5 %
811
1.1 %
1,983
2.7 %
85
0.1 %
2007
52,706
42,839
81 %
321
0.6 %
2,622
5.0 %
38
0.1 %
582
1.1 %
277
0.5 %
1,622
3.1 %
75
0.1 %
2006
28,675
21,023
73 %
282
1.0 %
1,527
5.3 %
16
0.1 %
271
0.9 %
348
1.2 %
1,118
3.9 %
64
0.2 %
2005
8,913
5,853
66 %
105
1.2 %
835
9.4 %
5
0.1 %
83
0.9 %
134
1.5 %
313
3.5 %
97
1.1 %
2004
540
394
73 %
12
2.2 %
30
5.6 %
12
2.2 %
2
0.4 %
23
4.3 %
4
0.7 %
12
2.2 %
2003
211
137
65 %
7
3.3 %
2
0.9 %
2
0.9 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
167
1.1 %
85
0.6 %
21
0.1 %
4
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2022
2,088
0.9 %
2,764
1.2 %
348
0.2 %
3
0.0 %
36
0.0 %
7
0.0 %
9
0.0 %
2
0.0 %
2021
2,559
0.9 %
1,941
0.7 %
314
0.1 %
1
0.0 %
5
0.0 %
31
0.0 %
7
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
5
0.0 %
2020
1,144
0.5 %
1,632
0.7 %
166
0.1 %
2
0.0 %
12
0.0 %
19
0.0 %
9
0.0 %
14
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2019
1,124
0.6 %
1,317
0.7 %
178
0.1 %
4
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
57
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
2018
728
0.6 %
671
0.5 %
103
0.1 %
1
0.0 %
7
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2017
655
0.5 %
543
0.4 %
44
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
19
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
2016
782
0.7 %
718
0.7 %
139
0.1 %
1
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
12
0.0 %
1
0.0 %
2015
1,369
1.4 %
1,139
1.2 %
378
0.4 %
8
0.0 %
1
0.0 %
22
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2014
1,363
1.9 %
1,167
1.6 %
324
0.4 %
1
0.0 %
2
0.0 %
28
0.0 %
1
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2013
1,065
1.4 %
1,060
1.4 %
255
0.3 %
7
0.0 %
22
0.0 %
20
0.0 %
3
0.0 %
2012
1,200
1.4 %
1,537
1.8 %
238
0.3 %
26
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
7
0.0 %
2011
1,321
0.7 %
1,271
0.7 %
127
0.1 %
13
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
42
0.0 %
1
0.0 %
2010
2,293
2.8 %
2,231
2.7 %
263
0.3 %
68
0.1 %
2
0.0 %
69
0.1 %
6
0.0 %
27
0.0 %
19
0.0 %
2009
2,484
3.7 %
2,165
3.2 %
213
0.3 %
42
0.1 %
4
0.0 %
48
0.1 %
7
0.0 %
67
0.1 %
18
0.0 %
2008
3,094
4.2 %
2,241
3.0 %
185
0.3 %
72
0.1 %
49
0.1 %
2
0.0 %
82
0.1 %
21
0.0 %
2007
2,944
5.6 %
984
1.9 %
76
0.1 %
33
0.1 %
4
0.0 %
179
0.3 %
3
0.0 %
91
0.2 %
2
0.0 %
2006
2,584
9.0 %
1,128
3.9 %
155
0.5 %
22
0.1 %
3
0.0 %
25
0.1 %
7
0.0 %
79
0.3 %
5
0.0 %
2005
968
11 %
367
4.1 %
81
0.9 %
7
0.1 %
13
0.1 %
7
0.1 %
10
0.1 %
24
0.3 %
4
0.0 %
2004
27
5.0 %
22
4.1 %
1
0.2 %
1
0.2 %
2003
33
16 %
29
14 %
1
0.5 %
2002