Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
1,131,506
1,057,938
93 %
599
0.1 %
1,415
0.1 %
16,579
1.5 %
1
0.0 %
3,636
0.3 %
4
0.0 %
8,549
0.8 %
580
0.1 %
11
0.0 %
2020
5,540,225
639,566
12 %
459
0.0 %
376
0.0 %
4,581
0.1 %
119,053
2.1 %
6
0.0 %
38,465
0.7 %
41
0.0 %
2
0.0 %
2019
9,510,731
91,933
1.0 %
328
0.0 %
300
0.0 %
3,231
0.0 %
5
0.0 %
643
0.0 %
14
0.0 %
4
0.0 %
2018
9,736,293
263,166
2.7 %
229
0.0 %
407
0.0 %
3,899
0.0 %
17,510
0.2 %
5
0.0 %
12,182
0.1 %
31
0.0 %
1
0.0 %
2017
9,597,635
424,343
4.4 %
323
0.0 %
286
0.0 %
27
0.0 %
2,559
0.0 %
21
0.0 %
16,751
0.2 %
24
0.0 %
3
0.0 %
2016
2,797,382
597,558
21 %
229
0.0 %
197
0.0 %
45
0.0 %
1,060
0.0 %
6
0.0 %
83,650
3.0 %
15
0.0 %
2015
1,865,104
1,659,368
89 %
568
0.0 %
236
0.0 %
31
0.0 %
8,188
0.4 %
30
0.0 %
52,752
2.8 %
58
0.0 %
2014
4,509,155
3,900,015
86 %
821
0.0 %
1,066
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
1,875
0.0 %
21
0.0 %
116,674
2.6 %
65
0.0 %
2
0.0 %
2013
4,787,543
4,293,889
90 %
728
0.0 %
1,401
0.0 %
95
0.0 %
1
0.0 %
23,742
0.5 %
57
0.0 %
140,581
2.9 %
154
0.0 %
4
0.0 %
2012
3,449,096
2,646,884
77 %
364
0.0 %
1,425
0.0 %
45
0.0 %
25
0.0 %
41,916
1.2 %
49
0.0 %
89,782
2.6 %
79
0.0 %
2011
1,110,034
897,759
81 %
351
0.0 %
967
0.1 %
166
0.0 %
5,658
0.5 %
27
0.0 %
69,639
6.3 %
56
0.0 %
2010
643,816
511,803
79 %
397
0.1 %
1,139
0.2 %
100
0.0 %
33,225
5.2 %
31
0.0 %
71,791
11 %
115
0.0 %
2009
369,616
267,168
72 %
518
0.1 %
792
0.2 %
434
0.1 %
2,181
0.6 %
34
0.0 %
54,092
15 %
56
0.0 %
2008
335,213
196,060
58 %
5,650
1.7 %
650
0.2 %
160
0.0 %
4,304
1.3 %
30
0.0 %
59,777
18 %
50
0.0 %
2007
151,620
87,507
58 %
227
0.1 %
97
0.1 %
140
0.1 %
253
0.2 %
8
0.0 %
38,037
25 %
11
0.0 %
2006
64,213
38,138
59 %
74
0.1 %
144
0.2 %
16
0.0 %
25
0.0 %
6
0.0 %
25,693
40 %
26
0.0 %
2005
16,422
10,363
63 %
15
0.1 %
32
0.2 %
340
2.1 %
210
1.3 %
5,442
33 %
2004
396
2
0.5 %
2
0.5 %
390
98 %
2003
237
235
99 %
2
0.8 %
2002
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
1,306
0.1 %
40,779
3.6 %
83
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2020
1,178
0.0 %
4,736,418
85 %
69
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2019
9,996
0.1 %
9,403,989
99 %
55
0.0 %
159
0.0 %
73
0.0 %
1
0.0 %
2018
21,655
0.2 %
9,416,139
97 %
21
0.0 %
1
0.0 %
35
0.0 %
1,012
0.0 %
2017
38,907
0.4 %
9,108,470
95 %
33
0.0 %
50
0.0 %
4
0.0 %
773
0.0 %
5,053
0.1 %
8
0.0 %
2016
1,962,878
70 %
92,014
3.3 %
15
0.0 %
17
0.0 %
522
0.0 %
59,173
2.1 %
3
0.0 %
2015
56,242
3.0 %
87,445
4.7 %
6
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
46
0.0 %
1
0.0 %
110
0.0 %
4
0.0 %
2014
303,826
6.7 %
184,140
4.1 %
84
0.0 %
213
0.0 %
51
0.0 %
1
0.0 %
184
0.0 %
18
0.0 %
2013
319,771
6.7 %
6,743
0.1 %
80
0.0 %
9
0.0 %
3
0.0 %
155
0.0 %
2
0.0 %
118
0.0 %
9
0.0 %
2012
641,822
19 %
22,070
0.6 %
4
0.0 %
35
0.0 %
4
0.0 %
1,238
0.0 %
3,341
0.1 %
1
0.0 %
2011
131,223
12 %
2,987
0.3 %
30
0.0 %
289
0.0 %
690
0.1 %
134
0.0 %
23
0.0 %
2010
816
0.1 %
24,350
3.8 %
3
0.0 %
21
0.0 %
7
0.0 %
2009
375
0.1 %
43,954
12 %
3
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2008
138
0.0 %
68,387
20 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2007
37
0.0 %
25,297
17 %
1
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2006
79
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2005
11
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2004
2
0.5 %
2003
2002