Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
70,332
53,310
76 %
8,408
12 %
194
0.3 %
33
0.0 %
1,396
2.0 %
39
0.1 %
490
0.7 %
12
0.0 %
5
0.0 %
2022
642,790
471,741
73 %
95,917
15 %
3,660
0.6 %
21,840
3.4 %
1
0.0 %
8,688
1.4 %
436
0.1 %
23,314
3.6 %
238
0.0 %
8
0.0 %
2021
2,205,627
2,068,447
94 %
10,840
0.5 %
2,427
0.1 %
25,136
1.1 %
1
0.0 %
7,080
0.3 %
67
0.0 %
38,725
1.8 %
624
0.0 %
24
0.0 %
2020
5,558,529
649,545
12 %
441
0.0 %
395
0.0 %
4,456
0.1 %
119,153
2.1 %
6
0.0 %
47,213
0.8 %
40
0.0 %
2
0.0 %
2019
9,558,009
128,372
1.3 %
397
0.0 %
306
0.0 %
34
0.0 %
4,142
0.0 %
5
0.0 %
10,742
0.1 %
16
0.0 %
20
0.0 %
2018
9,758,686
280,670
2.9 %
226
0.0 %
416
0.0 %
3,831
0.0 %
17,720
0.2 %
5
0.0 %
17,753
0.2 %
31
0.0 %
1
0.0 %
2017
9,602,496
427,877
4.5 %
328
0.0 %
288
0.0 %
30
0.0 %
2,703
0.0 %
21
0.0 %
19,698
0.2 %
24
0.0 %
5
0.0 %
2016
2,791,012
596,742
21 %
229
0.0 %
201
0.0 %
45
0.0 %
1,059
0.0 %
6
0.0 %
83,082
3.0 %
15
0.0 %
2015
1,864,236
1,658,639
89 %
567
0.0 %
239
0.0 %
31
0.0 %
8,187
0.4 %
30
0.0 %
52,680
2.8 %
57
0.0 %
2014
4,505,913
3,898,709
87 %
817
0.0 %
1,067
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
1,875
0.0 %
21
0.0 %
116,543
2.6 %
65
0.0 %
2
0.0 %
2013
4,785,591
4,292,832
90 %
729
0.0 %
1,405
0.0 %
93
0.0 %
1
0.0 %
23,732
0.5 %
57
0.0 %
140,009
2.9 %
154
0.0 %
4
0.0 %
2012
3,447,137
2,646,412
77 %
364
0.0 %
1,430
0.0 %
42
0.0 %
24
0.0 %
41,913
1.2 %
49
0.0 %
89,685
2.6 %
79
0.0 %
2011
1,108,402
897,595
81 %
351
0.0 %
970
0.1 %
162
0.0 %
5,659
0.5 %
27
0.0 %
69,526
6.3 %
56
0.0 %
2010
643,506
511,628
80 %
397
0.1 %
1,143
0.2 %
101
0.0 %
33,213
5.2 %
31
0.0 %
71,703
11 %
115
0.0 %
2009
369,411
267,073
72 %
518
0.1 %
797
0.2 %
425
0.1 %
2,187
0.6 %
34
0.0 %
54,016
15 %
56
0.0 %
2008
335,007
195,971
58 %
5,650
1.7 %
651
0.2 %
154
0.0 %
4,304
1.3 %
30
0.0 %
59,682
18 %
50
0.0 %
2007
151,494
87,478
58 %
227
0.1 %
97
0.1 %
140
0.1 %
253
0.2 %
8
0.0 %
37,944
25 %
11
0.0 %
2006
64,150
38,132
59 %
74
0.1 %
144
0.2 %
16
0.0 %
25
0.0 %
6
0.0 %
25,644
40 %
26
0.0 %
2005
16,401
10,357
63 %
15
0.1 %
33
0.2 %
337
2.1 %
210
1.3 %
5,435
33 %
2004
396
2
0.5 %
2
0.5 %
390
98 %
2003
236
234
99 %
2
0.8 %
2002
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
3,606
5.1 %
713
1.0 %
2,113
3.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
2022
2,955
0.5 %
13,826
2.2 %
123
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2021
5,056
0.2 %
46,943
2.1 %
164
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
57
0.0 %
13
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2020
2,196
0.0 %
4,735,001
85 %
69
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2019
10,471
0.1 %
9,403,209
98 %
55
0.0 %
1
0.0 %
159
0.0 %
78
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
21,721
0.2 %
9,415,239
96 %
21
0.0 %
1
0.0 %
35
0.0 %
1,016
0.0 %
2017
38,885
0.4 %
9,106,731
95 %
33
0.0 %
49
0.0 %
4
0.0 %
769
0.0 %
5,043
0.1 %
8
0.0 %
2016
1,958,200
70 %
91,943
3.3 %
152
0.0 %
15
0.0 %
522
0.0 %
58,798
2.1 %
3
0.0 %
2015
56,193
3.0 %
87,430
4.7 %
5
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
46
0.0 %
1
0.0 %
110
0.0 %
4
0.0 %
2014
303,481
6.7 %
182,715
4.1 %
84
0.0 %
186
0.0 %
47
0.0 %
1
0.0 %
183
0.0 %
18
0.0 %
2013
319,458
6.7 %
6,743
0.1 %
79
0.0 %
8
0.0 %
3
0.0 %
155
0.0 %
2
0.0 %
117
0.0 %
9
0.0 %
2012
640,437
19 %
22,070
0.6 %
4
0.0 %
34
0.0 %
4
0.0 %
1,238
0.0 %
3,339
0.1 %
1
0.0 %
2011
129,956
12 %
2,987
0.3 %
12
0.0 %
225
0.0 %
684
0.1 %
134
0.0 %
23
0.0 %
2010
776
0.1 %
24,350
3.8 %
3
0.0 %
21
0.0 %
7
0.0 %
2009
340
0.1 %
43,953
12 %
3
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2008
126
0.0 %
68,383
20 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2007
33
0.0 %
25,297
17 %
1
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2006
71
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2005
6
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
2004
2
0.5 %
2003
2002