Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
5,915 h
3,955 h
67 %
787 h
13 %
139 h
2.4 %
28 h
0.5 %
1 h 56
0.0 %
145 h
2.5 %
12 h 20
0.2 %
58 h
1.0 %
13 h 08
0.2 %
5 m
0.0 %
5 h 01
0.1 %
2022
74,712 h
48,369 h
65 %
9,507 h
13 %
2,563 h
3.4 %
387 h
0.5 %
31 h
0.0 %
1,616 h
2.2 %
133 h
0.2 %
771 h
1.0 %
128 h
0.2 %
2 h 37
0.0 %
69 h
0.1 %
2021
85,900 h
60,054 h
70 %
4,011 h
4.7 %
3,801 h
4.4 %
415 h
0.5 %
59 h
0.1 %
2,612 h
3.0 %
180 h
0.2 %
645 h
0.8 %
92 h
0.1 %
79 h
0.1 %
2020
77,970 h
49,934 h
64 %
2,090 h
2.7 %
2,694 h
3.5 %
363 h
0.5 %
52 h
0.1 %
2,233 h
2.9 %
560 h
0.7 %
1,212 h
1.6 %
125 h
0.2 %
95 h
0.1 %
2019
65,927 h
39,748 h
60 %
1,407 h
2.1 %
1,058 h
1.6 %
166 h
0.3 %
33 h
0.1 %
1,624 h
2.5 %
328 h
0.5 %
1,368 h
2.1 %
129 h
0.2 %
69 h
0.1 %
2018
49,653 h
28,594 h
58 %
990 h
2.0 %
757 h
1.5 %
172 h
0.3 %
42 h
0.1 %
1,225 h
2.5 %
315 h
0.6 %
1,586 h
3.2 %
50 h
0.1 %
33 h
0.1 %
2017
44,404 h
28,158 h
63 %
1,085 h
2.4 %
1,055 h
2.4 %
128 h
0.3 %
41 h
0.1 %
1,174 h
2.6 %
226 h
0.5 %
1,537 h
3.5 %
46 h
0.1 %
49 h
0.1 %
2016
39,213 h
26,715 h
68 %
967 h
2.5 %
954 h
2.4 %
123 h
0.3 %
50 h
0.1 %
1,149 h
2.9 %
248 h
0.6 %
768 h
2.0 %
88 h
0.2 %
29 h
0.1 %
2015
39,695 h
26,675 h
67 %
748 h
1.9 %
1,195 h
3.0 %
154 h
0.4 %
16 h 37
0.0 %
1,046 h
2.6 %
89 h
0.2 %
787 h
2.0 %
55 h
0.1 %
23 h 03
0.1 %
2014
36,229 h
24,939 h
69 %
644 h
1.8 %
956 h
2.6 %
149 h
0.4 %
24 h
0.1 %
723 h
2.0 %
98 h
0.3 %
905 h
2.5 %
47 h
0.1 %
22 h 41
0.1 %
2013
49,403 h
35,585 h
72 %
523 h
1.1 %
1,549 h
3.1 %
146 h
0.3 %
35 h
0.1 %
1,092 h
2.2 %
147 h
0.3 %
1,723 h
3.5 %
75 h
0.2 %
31 h
0.1 %
2012
63,890 h
46,872 h
73 %
606 h
0.9 %
1,185 h
1.9 %
160 h
0.3 %
25 h
0.0 %
2,110 h
3.3 %
306 h
0.5 %
4,310 h
6.7 %
45 h
0.1 %
2011
62,804 h
47,146 h
75 %
643 h
1.0 %
1,010 h
1.6 %
168 h
0.3 %
18 h 54
0.0 %
1,071 h
1.7 %
350 h
0.6 %
4,772 h
7.6 %
104 h
0.2 %
2010
61,690 h
43,086 h
70 %
840 h
1.4 %
1,323 h
2.1 %
135 h
0.2 %
5 h 43
0.0 %
1,151 h
1.9 %
341 h
0.6 %
5,171 h
8.4 %
87 h
0.1 %
2009
48,871 h
32,191 h
66 %
596 h
1.2 %
1,485 h
3.0 %
145 h
0.3 %
16 h 13
0.0 %
880 h
1.8 %
237 h
0.5 %
3,883 h
7.9 %
118 h
0.2 %
2008
44,357 h
28,504 h
64 %
528 h
1.2 %
1,554 h
3.5 %
148 h
0.3 %
39 h
0.1 %
840 h
1.9 %
179 h
0.4 %
4,199 h
9.5 %
98 h
0.2 %
2007
33,078 h
20,333 h
61 %
399 h
1.2 %
1,104 h
3.3 %
170 h
0.5 %
31 h
0.1 %
573 h
1.7 %
83 h
0.3 %
2,791 h
8.4 %
66 h
0.2 %
2006
18,564 h
10,827 h
58 %
203 h
1.1 %
769 h
4.1 %
73 h
0.4 %
52 h
0.3 %
321 h
1.7 %
62 h
0.3 %
1,407 h
7.6 %
36 h
0.2 %
2005
7,080 h
4,150 h
59 %
115 h
1.6 %
441 h
6.2 %
24 h
0.3 %
56 h
0.8 %
205 h
2.9 %
37 h
0.5 %
233 h
3.3 %
47 h
0.7 %
2004
232 h
119 h
51 %
19 h 02
8.2 %
17 h 06
7.3 %
39 m
0.3 %
8 h 47
3.8 %
17 h 39
7.6 %
4 h 11
1.8 %
6 h 36
2.8 %
6 h 36
2.8 %
2003
71 h
35 h
50 %
6 h 22
8.9 %
3 h 34
5.0 %
2 h 29
3.5 %
0 m
%
24 m
0.6 %
13 m
0.3 %
2002
10 m
10 m
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
91 h
1.5 %
190 h
3.2 %
55 h
0.9 %
1 h 36
0.0 %
13 m
0.0 %
26 m
0.0 %
35 m
0.0 %
24 m
0.0 %
29 m
0.0 %
2022
801 h
1.1 %
3,620 h
4.8 %
537 h
0.7 %
6 h 36
0.0 %
6 h 44
0.0 %
17 h 34
0.0 %
4 h 11
0.0 %
3 h 09
0.0 %
4 h 01
0.0 %
3 h 14
0.0 %
2021
1,051 h
1.2 %
3,730 h
4.3 %
534 h
0.6 %
7 h 13
0.0 %
16 h 07
0.0 %
32 h
0.0 %
2 h 25
0.0 %
5 h 43
0.0 %
2 h 16
0.0 %
3 h 45
0.0 %
2020
918 h
1.2 %
7,143 h
9.2 %
641 h
0.8 %
12 h 01
0.0 %
9 h 57
0.0 %
32 h
0.0 %
2 h 05
0.0 %
16 h 30
0.0 %
3 h 23
0.0 %
1 h 28
0.0 %
2019
485 h
0.7 %
9,252 h
14 %
200 h
0.3 %
1 h 36
0.0 %
4 h 07
0.0 %
14 h 30
0.0 %
2 h 25
0.0 %
9 h 51
0.0 %
2 h 07
0.0 %
47 m
0.0 %
2018
641 h
1.3 %
7,864 h
16 %
219 h
0.4 %
1 h 49
0.0 %
4 h 37
0.0 %
14 h 49
0.0 %
4 h 33
0.0 %
5 h 49
0.0 %
1 h 22
0.0 %
48 m
0.0 %
2017
771 h
1.7 %
3,917 h
8.8 %
249 h
0.6 %
1 h 53
0.0 %
3 h 43
0.0 %
18 h 45
0.0 %
7 h 45
0.0 %
14 h 20
0.0 %
2 h 42
0.0 %
29 m
0.0 %
2016
1,416 h
3.6 %
1,048 h
2.7 %
244 h
0.6 %
8 h 10
0.0 %
3 h 57
0.0 %
16 h 19
0.0 %
1 h 11
0.0 %
52 h
0.1 %
2 h 23
0.0 %
37 m
0.0 %
2015
758 h
1.9 %
1,659 h
4.2 %
236 h
0.6 %
4 h 21
0.0 %
24 m
0.0 %
11 h 31
0.0 %
15 m
0.0 %
8 h 52
0.0 %
2 h 33
0.0 %
55 m
0.0 %
2014
835 h
2.3 %
1,570 h
4.3 %
199 h
0.6 %
2 h 21
0.0 %
6 h 25
0.0 %
14 h 45
0.0 %
39 m
0.0 %
12 h 14
0.0 %
3 h 41
0.0 %
19 m
0.0 %
2013
1,127 h
2.3 %
1,808 h
3.7 %
278 h
0.6 %
4 h 37
0.0 %
1 h 49
0.0 %
30 h
0.1 %
1 h 16
0.0 %
7 h 13
0.0 %
5 h 50
0.0 %
33 m
0.0 %
2012
1,460 h
2.3 %
1,662 h
2.6 %
203 h
0.3 %
10 h 58
0.0 %
1 h 51
0.0 %
34 h
0.1 %
1 h 13
0.0 %
14 h 30
0.0 %
4 h 32
0.0 %
2011
1,042 h
1.7 %
1,528 h
2.4 %
145 h
0.2 %
8 h 44
0.0 %
1 h
0.0 %
22 h 50
0.0 %
45 m
0.0 %
20 h 05
0.0 %
5 h 12
0.0 %
2010
1,035 h
1.7 %
2,666 h
4.3 %
222 h
0.4 %
28 h
0.0 %
2 h 12
0.0 %
31 h
0.1 %
1 h 39
0.0 %
13 h 30
0.0 %
8 h 16
0.0 %
2009
1,105 h
2.3 %
2,449 h
5.0 %
202 h
0.4 %
22 h 55
0.0 %
1 h 11
0.0 %
33 h
0.1 %
3 h 40
0.0 %
21 h 22
0.0 %
12 h 52
0.0 %
2 m
0.0 %
2008
1,714 h
3.9 %
2,275 h
5.1 %
151 h
0.3 %
35 h
0.1 %
2 h 49
0.0 %
49 h
0.1 %
2 h 03
0.0 %
38 h
0.1 %
15 h 05
0.0 %
2007
1,626 h
4.9 %
1,566 h
4.7 %
79 h
0.2 %
28 h
0.1 %
1 h 22
0.0 %
51 h
0.2 %
1 h 31
0.0 %
53 h
0.2 %
3 h 54
0.0 %
2006
1,505 h
8.1 %
1,009 h
5.4 %
82 h
0.4 %
15 h 42
0.1 %
3 h 15
0.0 %
21 h 32
0.1 %
3 h 42
0.0 %
45 h
0.2 %
1 h 40
0.0 %
2005
717 h
10 %
387 h
5.5 %
60 h
0.9 %
6 h 27
0.1 %
14 h 16
0.2 %
23 h 40
0.3 %
3 h 50
0.1 %
20 h 01
0.3 %
2 h 01
0.0 %
2004
11 h 11
4.8 %
19 h 32
8.4 %
30 m
0.2 %
4 m
0.0 %
32 m
0.2 %
16 m
0.1 %
2003
10 h 43
15 %
9 h 54
14 %
21 m
0.5 %
1 h 23
2.0 %
30 m
0.7 %
6 m
0.1 %
2002