Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
October 2021
163,098
149,464
92 %
3,496
2.1 %
2,211
1.4 %
399
0.2 %
30
0.0 %
1,756
1.1 %
136
0.1 %
360
0.2 %
236
0.1 %
92
0.1 %
September 2021
238,899
204,493
86 %
7,102
3.0 %
4,790
2.0 %
531
0.2 %
35
0.0 %
4,047
1.7 %
185
0.1 %
2,886
1.2 %
10
0.0 %
69
0.0 %
August 2021
658,708
621,585
94 %
6,949
1.1 %
7,076
1.1 %
480
0.1 %
97
0.0 %
8,002
1.2 %
200
0.0 %
1,718
0.3 %
165
0.0 %
106
0.0 %
July 2021
157,321
118,666
75 %
6,004
3.8 %
5,543
3.5 %
795
0.5 %
54
0.0 %
7,257
4.6 %
104
0.1 %
1,660
1.1 %
128
0.1 %
100
0.1 %
June 2021
134,518
100,483
75 %
6,011
4.5 %
4,524
3.4 %
570
0.4 %
76
0.1 %
4,516
3.4 %
185
0.1 %
1,652
1.2 %
746
0.6 %
88
0.1 %
May 2021
144,612
110,706
77 %
4,404
3.0 %
4,042
2.8 %
614
0.4 %
86
0.1 %
4,082
2.8 %
215
0.1 %
7,479
5.2 %
334
0.2 %
53
0.0 %
April 2021
125,649
101,789
81 %
3,166
2.5 %
2,375
1.9 %
547
0.4 %
136
0.1 %
2,483
2.0 %
165
0.1 %
3,853
3.1 %
171
0.1 %
69
0.1 %
March 2021
157,682
110,849
70 %
4,362
2.8 %
4,816
3.1 %
17,436
11 %
211
0.1 %
4,261
2.7 %
142
0.1 %
2,802
1.8 %
73
0.0 %
94
0.1 %
February 2021
173,695
148,488
85 %
3,244
1.9 %
4,318
2.5 %
690
0.4 %
71
0.0 %
3,362
1.9 %
236
0.1 %
3,308
1.9 %
90
0.1 %
105
0.1 %
January 2021
131,063
104,214
80 %
3,079
2.3 %
4,321
3.3 %
1,285
1.0 %
144
0.1 %
3,281
2.5 %
406
0.3 %
2,656
2.0 %
59
0.0 %
182
0.1 %
December 2020
105,686
81,490
77 %
3,780
3.6 %
3,459
3.3 %
1,210
1.1 %
132
0.1 %
2,938
2.8 %
466
0.4 %
2,136
2.0 %
159
0.2 %
188
0.2 %
November 2020
94,472
70,354
74 %
3,815
4.0 %
3,360
3.6 %
928
1.0 %
134
0.1 %
2,596
2.7 %
511
0.5 %
2,316
2.5 %
615
0.7 %
93
0.1 %
October 2020
101,416
71,336
70 %
3,390
3.3 %
6,317
6.2 %
530
0.5 %
170
0.2 %
3,702
3.7 %
601
0.6 %
1,045
1.0 %
19
0.0 %
49
0.0 %
September 2020
108,942
80,313
74 %
3,581
3.3 %
5,822
5.3 %
1,202
1.1 %
211
0.2 %
3,706
3.4 %
462
0.4 %
2,160
2.0 %
90
0.1 %
68
0.1 %
August 2020
611,523
582,516
95 %
3,393
0.6 %
3,558
0.6 %
3,019
0.5 %
91
0.0 %
3,268
0.5 %
742
0.1 %
1,923
0.3 %
401
0.1 %
612
0.1 %
July 2020
316,835
85,795
27 %
3,527
1.1 %
3,344
1.1 %
1,604
0.5 %
134
0.0 %
3,156
1.0 %
625
0.2 %
1,676
0.5 %
57
0.0 %
51
0.0 %
June 2020
784,261
86,191
11 %
2,774
0.4 %
2,832
0.4 %
428
0.1 %
129
0.0 %
2,661
0.3 %
872
0.1 %
15,090
1.9 %
82
0.0 %
82
0.0 %
May 2020
901,600
102,879
11 %
3,493
0.4 %
3,692
0.4 %
506
0.1 %
103
0.0 %
3,057
0.3 %
1,049
0.1 %
35,144
3.9 %
395
0.0 %
88
0.0 %
April 2020
1,086,324
96,622
8.9 %
4,106
0.4 %
4,371
0.4 %
1,689
0.2 %
133
0.0 %
123,521
11 %
1,068
0.1 %
7,762
0.7 %
505
0.0 %
139
0.0 %
March 2020
895,951
83,577
9.3 %
2,710
0.3 %
2,205
0.2 %
380
0.0 %
140
0.0 %
4,287
0.5 %
791
0.1 %
5,313
0.6 %
303
0.0 %
87
0.0 %
February 2020
837,267
83,438
10.0 %
1,882
0.2 %
1,168
0.1 %
378
0.0 %
126
0.0 %
2,818
0.3 %
480
0.1 %
4,980
0.6 %
158
0.0 %
199
0.0 %
January 2020
819,460
68,872
8.4 %
2,180
0.3 %
1,781
0.2 %
346
0.0 %
95
0.0 %
2,888
0.4 %
304
0.0 %
1,954
0.2 %
131
0.0 %
142
0.0 %
December 2019
671,905
60,749
9.0 %
1,550
0.2 %
2,049
0.3 %
440
0.1 %
87
0.0 %
2,976
0.4 %
425
0.1 %
1,082
0.2 %
201
0.0 %
174
0.0 %
November 2019
607,618
60,817
10 %
1,479
0.2 %
1,800
0.3 %
386
0.1 %
85
0.0 %
2,416
0.4 %
331
0.1 %
1,253
0.2 %
911
0.1 %
171
0.0 %
October 2019
530,262
68,228
13 %
2,017
0.4 %
2,126
0.4 %
272
0.1 %
119
0.0 %
2,880
0.5 %
405
0.1 %
1,851
0.3 %
134
0.0 %
108
0.0 %
September 2019
437,261
68,872
16 %
2,053
0.5 %
1,384
0.3 %
306
0.1 %
109
0.0 %
3,587
0.8 %
368
0.1 %
2,543
0.6 %
72
0.0 %
96
0.0 %
August 2019
401,222
84,305
21 %
2,490
0.6 %
1,429
0.4 %
439
0.1 %
119
0.0 %
2,974
0.7 %
383
0.1 %
2,776
0.7 %
107
0.0 %
100
0.0 %
July 2019
255,063
80,847
32 %
2,885
1.1 %
1,095
0.4 %
292
0.1 %
121
0.0 %
2,379
0.9 %
456
0.2 %
2,828
1.1 %
125
0.0 %
87
0.0 %
June 2019
804,532
79,795
9.9 %
1,606
0.2 %
1,519
0.2 %
206
0.0 %
104
0.0 %
2,409
0.3 %
342
0.0 %
2,070
0.3 %
225
0.0 %
59
0.0 %
May 2019
1,040,921
69,974
6.7 %
2,085
0.2 %
816
0.1 %
399
0.0 %
130
0.0 %
3,330
0.3 %
494
0.0 %
5,670
0.5 %
33
0.0 %
124
0.0 %
April 2019
1,237,900
64,354
5.2 %
1,576
0.1 %
1,037
0.1 %
319
0.0 %
105
0.0 %
6,371
0.5 %
354
0.0 %
4,963
0.4 %
161
0.0 %
124
0.0 %
March 2019
1,410,248
81,633
5.8 %
1,574
0.1 %
1,131
0.1 %
334
0.0 %
143
0.0 %
2,933
0.2 %
256
0.0 %
5,853
0.4 %
58
0.0 %
70
0.0 %
February 2019
1,380,538
56,892
4.1 %
1,452
0.1 %
1,029
0.1 %
317
0.0 %
93
0.0 %
2,024
0.1 %
278
0.0 %
7,527
0.5 %
20
0.0 %
30
0.0 %
January 2019
1,676,448
65,818
3.9 %
1,931
0.1 %
877
0.1 %
364
0.0 %
102
0.0 %
1,912
0.1 %
366
0.0 %
9,036
0.5 %
63
0.0 %
6
0.0 %
December 2018
1,562,215
56,528
3.6 %
1,375
0.1 %
1,256
0.1 %
303
0.0 %
94
0.0 %
8,069
0.5 %
286
0.0 %
4,890
0.3 %
23
0.0 %
7
0.0 %
November 2018
1,012,745
101,242
10.0 %
1,096
0.1 %
919
0.1 %
217
0.0 %
152
0.0 %
1,146
0.1 %
263
0.0 %
5,078
0.5 %
34
0.0 %
69
0.0 %
October 2018
1,066,384
88,363
8.3 %
1,290
0.1 %
886
0.1 %
280
0.0 %
102
0.0 %
1,935
0.2 %
289
0.0 %
7,037
0.7 %
43
0.0 %
53
0.0 %
September 2018
972,125
57,001
5.9 %
1,962
0.2 %
754
0.1 %
315
0.0 %
152
0.0 %
1,626
0.2 %
277
0.0 %
5,480
0.6 %
45
0.0 %
73
0.0 %
August 2018
826,455
48,430
5.9 %
1,984
0.2 %
1,353
0.2 %
252
0.0 %
142
0.0 %
11,127
1.3 %
347
0.0 %
4,038
0.5 %
69
0.0 %
41
0.0 %
July 2018
520,620
101,396
19 %
2,518
0.5 %
1,035
0.2 %
401
0.1 %
88
0.0 %
5,359
1.0 %
586
0.1 %
4,467
0.9 %
123
0.0 %
117
0.0 %
June 2018
402,898
107,329
27 %
1,496
0.4 %
636
0.2 %
365
0.1 %
125
0.0 %
2,219
0.6 %
705
0.2 %
3,076
0.8 %
246
0.1 %
28
0.0 %
May 2018
777,336
58,289
7.5 %
1,633
0.2 %
1,237
0.2 %
4,532
0.6 %
151
0.0 %
4,645
0.6 %
382
0.0 %
4,389
0.6 %
55
0.0 %
35
0.0 %
April 2018
1,041,383
39,840
3.8 %
704
0.1 %
938
0.1 %
280
0.0 %
118
0.0 %
1,536
0.1 %
311
0.0 %
5,270
0.5 %
41
0.0 %
32
0.0 %
March 2018
1,238,906
49,017
4.0 %
1,041
0.1 %
759
0.1 %
351
0.0 %
101
0.0 %
1,712
0.1 %
504
0.0 %
12,943
1.0 %
13
0.0 %
5
0.0 %
February 2018
535,802
37,640
7.0 %
938
0.2 %
873
0.2 %
175
0.0 %
86
0.0 %
1,697
0.3 %
549
0.1 %
6,735
1.3 %
29
0.0 %
16
0.0 %
January 2018
483,723
57,550
12 %
1,173
0.2 %
988
0.2 %
161
0.0 %
61
0.0 %
1,376
0.3 %
241
0.0 %
3,594
0.7 %
56
0.0 %
3
0.0 %
December 2017
864,706
85,976
9.9 %
1,230
0.1 %
844
0.1 %
169
0.0 %
66
0.0 %
1,213
0.1 %
254
0.0 %
3,206
0.4 %
15
0.0 %
103
0.0 %
November 2017
2,795,550
99,051
3.5 %
1,778
0.1 %
766
0.0 %
306
0.0 %
95
0.0 %
1,266
0.0 %
256
0.0 %
5,406
0.2 %
9
0.0 %
7
0.0 %
October 2017
1,130,026
71,138
6.3 %
1,005
0.1 %
1,274
0.1 %
223
0.0 %
130
0.0 %
2,008
0.2 %
269
0.0 %
5,733
0.5 %
33
0.0 %
36
0.0 %
September 2017
872,581
54,410
6.2 %
1,470
0.2 %
1,247
0.1 %
152
0.0 %
127
0.0 %
1,703
0.2 %
213
0.0 %
4,973
0.6 %
40
0.0 %
66
0.0 %
August 2017
3,925,157
101,541
2.6 %
1,877
0.0 %
1,217
0.0 %
338
0.0 %
159
0.0 %
1,753
0.0 %
209
0.0 %
12,440
0.3 %
72
0.0 %
28
0.0 %
July 2017
75,139
47,654
63 %
1,832
2.4 %
1,001
1.3 %
190
0.3 %
150
0.2 %
1,859
2.5 %
189
0.3 %
4,011
5.3 %
61
0.1 %
28
0.0 %
June 2017
70,997
56,765
80 %
1,188
1.7 %
1,113
1.6 %
310
0.4 %
129
0.2 %
1,423
2.0 %
262
0.4 %
2,965
4.2 %
191
0.3 %
28
0.0 %
May 2017
97,014
78,806
81 %
1,747
1.8 %
1,390
1.4 %
209
0.2 %
119
0.1 %
2,679
2.8 %
238
0.2 %
3,458
3.6 %
92
0.1 %
62
0.1 %
April 2017
104,014
72,154
69 %
1,433
1.4 %
1,769
1.7 %
196
0.2 %
137
0.1 %
3,572
3.4 %
315
0.3 %
2,880
2.8 %
93
0.1 %
50
0.0 %
March 2017
154,524
129,633
84 %
1,311
0.8 %
1,709
1.1 %
258
0.2 %
116
0.1 %
2,050
1.3 %
492
0.3 %
9,714
6.3 %
168
0.1 %
56
0.0 %
February 2017
100,783
69,978
69 %
1,550
1.5 %
2,409
2.4 %
237
0.2 %
125
0.1 %
2,138
2.1 %
211
0.2 %
8,701
8.6 %
285
0.3 %
138
0.1 %
January 2017
62,931
45,666
73 %
1,417
2.3 %
1,552
2.5 %
264
0.4 %
75
0.1 %
3,579
5.7 %
159
0.3 %
3,475
5.5 %
95
0.2 %
92
0.1 %
December 2016
281,509
82,048
29 %
1,919
0.7 %
860
0.3 %
198
0.1 %
110
0.0 %
2,668
0.9 %
139
0.0 %
3,439
1.2 %
321
0.1 %
18
0.0 %
November 2016
380,779
76,008
20 %
1,534
0.4 %
971
0.3 %
218
0.1 %
136
0.0 %
2,497
0.7 %
221
0.1 %
5,109
1.3 %
76
0.0 %
78
0.0 %
October 2016
137,665
116,488
85 %
1,925
1.4 %
812
0.6 %
190
0.1 %
137
0.1 %
2,987
2.2 %
216
0.2 %
7,084
5.1 %
163
0.1 %
17
0.0 %
September 2016
1,103,938
75,961
6.9 %
1,260
0.1 %
975
0.1 %
215
0.0 %
116
0.0 %
2,392
0.2 %
216
0.0 %
6,452
0.6 %
135
0.0 %
63
0.0 %
August 2016
107,538
89,905
84 %
1,594
1.5 %
720
0.7 %
275
0.3 %
133
0.1 %
2,648
2.5 %
283
0.3 %
8,276
7.7 %
175
0.2 %
82
0.1 %
July 2016
158,087
120,806
76 %
1,570
1.0 %
1,257
0.8 %
323
0.2 %
65
0.0 %
1,610
1.0 %
387
0.2 %
24,575
16 %
135
0.1 %
9
0.0 %
June 2016
163,190
128,230
79 %
860
0.5 %
1,020
0.6 %
141
0.1 %
104
0.1 %
1,706
1.0 %
290
0.2 %
27,186
17 %
135
0.1 %
28
0.0 %
May 2016
143,162
84,642
59 %
1,028
0.7 %
1,195
0.8 %
300
0.2 %
113
0.1 %
1,339
0.9 %
329
0.2 %
6,629
4.6 %
142
0.1 %
24
0.0 %
April 2016
153,213
83,742
55 %
1,007
0.7 %
1,439
0.9 %
260
0.2 %
207
0.1 %
1,584
1.0 %
387
0.3 %
5,227
3.4 %
106
0.1 %
12
0.0 %
March 2016
283,443
78,234
28 %
977
0.3 %
1,528
0.5 %
333
0.1 %
161
0.1 %
1,218
0.4 %
355
0.1 %
6,018
2.1 %
166
0.1 %
8
0.0 %
February 2016
286,256
43,187
15 %
925
0.3 %
2,045
0.7 %
204
0.1 %
86
0.0 %
927
0.3 %
265
0.1 %
4,663
1.6 %
141
0.0 %
9
0.0 %
January 2016
186,399
66,183
36 %
962
0.5 %
1,552
0.8 %
265
0.1 %
80
0.0 %
1,429
0.8 %
254
0.1 %
5,958
3.2 %
236
0.1 %
8
0.0 %
December 2015
159,596
91,970
58 %
987
0.6 %
1,183
0.7 %
255
0.2 %
28
0.0 %
1,477
0.9 %
214
0.1 %
3,334
2.1 %
94
0.1 %
45
0.0 %
November 2015
148,543
128,054
86 %
963
0.6 %
1,568
1.1 %
366
0.2 %
55
0.0 %
5,110
3.4 %
179
0.1 %
5,304
3.6 %
117
0.1 %
33
0.0 %
October 2015
199,781
177,659
89 %
1,165
0.6 %
1,655
0.8 %
255
0.1 %
15
0.0 %
1,860
0.9 %
53
0.0 %
8,193
4.1 %
139
0.1 %
21
0.0 %
September 2015
684,972
668,666
98 %
1,275
0.2 %
2,912
0.4 %
380
0.1 %
5
0.0 %
1,847
0.3 %
58
0.0 %
2,919
0.4 %
114
0.0 %
54
0.0 %
August 2015
126,327
96,534
76 %
1,694
1.3 %
2,703
2.1 %
591
0.5 %
93
0.1 %
2,054
1.6 %
74
0.1 %
11,754
9.3 %
145
0.1 %
55
0.0 %
July 2015
157,112
132,567
84 %
1,796
1.1 %
2,772
1.8 %
564
0.4 %
15
0.0 %
5,074
3.2 %
116
0.1 %
2,513
1.6 %
81
0.1 %
15
0.0 %
June 2015
81,476
68,026
83 %
1,169
1.4 %
1,338
1.6 %
296
0.4 %
4
0.0 %
1,041
1.3 %
81
0.1 %
4,113
5.0 %
74
0.1 %
11
0.0 %
May 2015
70,635
58,724
83 %
683
1.0 %
1,072
1.5 %
201
0.3 %
2
0.0 %
1,254
1.8 %
76
0.1 %
1,860
2.6 %
82
0.1 %
18
0.0 %
April 2015
128,999
75,832
59 %
1,317
1.0 %
1,038
0.8 %
192
0.1 %
12
0.0 %
1,713
1.3 %
108
0.1 %
2,402
1.9 %
83
0.1 %
3
0.0 %
March 2015
255,499
219,500
86 %
618
0.2 %
1,234
0.5 %
263
0.1 %
13
0.0 %
1,423
0.6 %
97
0.0 %
7,065
2.8 %
68
0.0 %
14
0.0 %
February 2015
188,945
171,780
91 %
600
0.3 %
821
0.4 %
250
0.1 %
16
0.0 %
1,085
0.6 %
83
0.0 %
9,587
5.1 %
122
0.1 %
22
0.0 %
January 2015
248,398
224,967
91 %
740
0.3 %
1,032
0.4 %
186
0.1 %
10
0.0 %
1,419
0.6 %
75
0.0 %
12,459
5.0 %
224
0.1 %
15
0.0 %
December 2014
125,136
112,388
90 %
748
0.6 %
1,124
0.9 %
203
0.2 %
669
0.5 %
65
0.1 %
3,522
2.8 %
75
0.1 %
2
0.0 %
November 2014
77,603
62,665
81 %
873
1.1 %
1,518
2.0 %
319
0.4 %
3
0.0 %
669
0.9 %
107
0.1 %
5,204
6.7 %
52
0.1 %
10
0.0 %
October 2014
233,369
209,837
90 %
852
0.4 %
1,335
0.6 %
188
0.1 %
4
0.0 %
1,022
0.4 %
109
0.0 %
10,253
4.4 %
86
0.0 %
6
0.0 %
September 2014
212,989
183,925
86 %
737
0.3 %
1,174
0.6 %
252
0.1 %
7
0.0 %
1,073
0.5 %
110
0.1 %
13,510
6.3 %
76
0.0 %
5
0.0 %
August 2014
607,238
575,324
95 %
1,110
0.2 %
1,535
0.3 %
451
0.1 %
37
0.0 %
1,864
0.3 %
172
0.0 %
15,541
2.6 %
101
0.0 %
3
0.0 %
July 2014
1,265,676
1,082,745
86 %
1,405
0.1 %
2,353
0.2 %
378
0.0 %
115
0.0 %
2,160
0.2 %
106
0.0 %
28,530
2.3 %
234
0.0 %
167
0.0 %
June 2014
1,184,139
836,679
71 %
1,771
0.1 %
1,893
0.2 %
204
0.0 %
129
0.0 %
1,323
0.1 %
140
0.0 %
36,482
3.1 %
104
0.0 %
104
0.0 %
May 2014
187,931
153,084
81 %
1,031
0.5 %
1,655
0.9 %
198
0.1 %
7
0.0 %
1,860
1.0 %
109
0.1 %
10,760
5.7 %
102
0.1 %
8
0.0 %
April 2014
328,717
314,391
96 %
729
0.2 %
1,111
0.3 %
197
0.1 %
30
0.0 %
1,200
0.4 %
94
0.0 %
5,831
1.8 %
109
0.0 %
56
0.0 %
March 2014
90,096
79,322
88 %
567
0.6 %
1,225
1.4 %
185
0.2 %
16
0.0 %
940
1.0 %
138
0.2 %
2,898
3.2 %
76
0.1 %
9
0.0 %
February 2014
235,852
227,424
96 %
565
0.2 %
882
0.4 %
254
0.1 %
32
0.0 %
1,005
0.4 %
111
0.0 %
2,089
0.9 %
91
0.0 %
18
0.0 %
January 2014
404,597
392,114
97 %
392
0.1 %
630
0.2 %
198
0.0 %
57
0.0 %
1,093
0.3 %
76
0.0 %
7,128
1.8 %
91
0.0 %
33
0.0 %
December 2013
539,296
521,534
97 %
464
0.1 %
1,294
0.2 %
226
0.0 %
43
0.0 %
1,568
0.3 %
89
0.0 %
8,970
1.7 %
83
0.0 %
117
0.0 %
November 2013
180,993
169,092
93 %
676
0.4 %
1,155
0.6 %
191
0.1 %
47
0.0 %
1,840
1.0 %
93
0.1 %
2,666
1.5 %
157
0.1 %
129
0.1 %
October 2013
397,871
381,330
96 %
954
0.2 %
2,360
0.6 %
138
0.0 %
14
0.0 %
2,071
0.5 %
88
0.0 %
4,472
1.1 %
141
0.0 %
21
0.0 %
September 2013
476,203
420,665
88 %
754
0.2 %
2,226
0.5 %
315
0.1 %
52
0.0 %
1,278
0.3 %
87
0.0 %
2,742
0.6 %
123
0.0 %
37
0.0 %
August 2013
539,707
490,450
91 %
712
0.1 %
2,192
0.4 %
244
0.0 %
36
0.0 %
6,204
1.1 %
198
0.0 %
8,826
1.6 %
111
0.0 %
July 2013
418,637
385,881
92 %
663
0.2 %
1,558
0.4 %
235
0.1 %
65
0.0 %
1,467
0.4 %
149
0.0 %
5,524
1.3 %
72
0.0 %
1
0.0 %
June 2013
1,005,652
745,859
74 %
867
0.1 %
1,642
0.2 %
240
0.0 %
32
0.0 %
1,645
0.2 %
249
0.0 %
36,140
3.6 %
99
0.0 %
10
0.0 %
May 2013
126,300
100,197
79 %
1,115
0.9 %
2,448
1.9 %
295
0.2 %
101
0.1 %
1,982
1.6 %
184
0.1 %
9,098
7.2 %
534
0.4 %
35
0.0 %
April 2013
204,212
181,879
89 %
1,045
0.5 %
3,750
1.8 %
380
0.2 %
35
0.0 %
7,340
3.6 %
292
0.1 %
3,458
1.7 %
246
0.1 %
113
0.1 %
March 2013
776,253
722,815
93 %
914
0.1 %
3,324
0.4 %
258
0.0 %
47
0.0 %
8,737
1.1 %
244
0.0 %
32,911
4.2 %
242
0.0 %
78
0.0 %
February 2013
362,549
340,945
94 %
510
0.1 %
1,628
0.4 %
164
0.0 %
10
0.0 %
2,685
0.7 %
159
0.0 %
9,332
2.6 %
116
0.0 %
7
0.0 %
January 2013
475,949
414,763
87 %
541
0.1 %
1,308
0.3 %
187
0.0 %
18
0.0 %
3,687
0.8 %
175
0.0 %
35,431
7.4 %
298
0.1 %
December 2012
557,224
519,294
93 %
667
0.1 %
1,807
0.3 %
163
0.0 %
64
0.0 %
2,098
0.4 %
268
0.0 %
15,039
2.7 %
68
0.0 %
November 2012
337,034
300,407
89 %
553
0.2 %
1,328
0.4 %
242
0.1 %
5
0.0 %
4,093
1.2 %
309
0.1 %
8,016
2.4 %
106
0.0 %
October 2012
431,243
369,359
86 %
1,043
0.2 %
1,345
0.3 %
153
0.0 %
7
0.0 %
4,525
1.0 %
314
0.1 %
8,922
2.1 %
117
0.0 %
September 2012
209,225
157,725
75 %
1,452
0.7 %
1,632
0.8 %
238
0.1 %
16
0.0 %
3,001
1.4 %
316
0.2 %
7,287
3.5 %
101
0.0 %
August 2012
202,892
138,591
68 %
975
0.5 %
1,916
0.9 %
359
0.2 %
1
0.0 %
6,738
3.3 %
335
0.2 %
16,475
8.1 %
93
0.0 %
July 2012
361,733
146,328
40 %
920
0.3 %
1,515
0.4 %
323
0.1 %
41
0.0 %
7,326
2.0 %
463
0.1 %
7,007
1.9 %
53
0.0 %
June 2012
202,996
108,886
54 %
910
0.4 %
2,018
1.0 %
248
0.1 %
30
0.0 %
9,609
4.7 %
329
0.2 %
5,792
2.9 %
32
0.0 %
May 2012
279,434
193,957
69 %
773
0.3 %
2,061
0.7 %
267
0.1 %
97
0.0 %
7,790
2.8 %
408
0.1 %
9,860
3.5 %
74
0.0 %
April 2012
311,154
264,650
85 %
779
0.3 %
1,668
0.5 %
205
0.1 %
5
0.0 %
5,424
1.7 %
345
0.1 %
6,303
2.0 %
16
0.0 %
March 2012
485,240
404,644
83 %
734
0.2 %
1,073
0.2 %
174
0.0 %
16
0.0 %
2,368
0.5 %
376
0.1 %
7,849
1.6 %
24
0.0 %
February 2012
381,798
266,527
70 %
572
0.1 %
668
0.2 %
162
0.0 %
28
0.0 %
1,496
0.4 %
349
0.1 %
4,763
1.2 %
14
0.0 %
January 2012
235,754
219,492
93 %
690
0.3 %
1,478
0.6 %
324
0.1 %
45
0.0 %
1,563
0.7 %
290
0.1 %
5,873
2.5 %
205
0.1 %
December 2011
201,670
172,133
85 %
706
0.4 %
1,034
0.5 %
230
0.1 %
93
0.0 %
2,197
1.1 %
321
0.2 %
10,424
5.2 %
247
0.1 %
November 2011
128,317
116,250
91 %
622
0.5 %
956
0.7 %
282
0.2 %
18
0.0 %
1,516
1.2 %
263
0.2 %
6,142
4.8 %
108
0.1 %
October 2011
102,795
88,321
86 %
582
0.6 %
1,164
1.1 %
288
0.3 %
15
0.0 %
1,279
1.2 %
339
0.3 %
8,054
7.8 %
49
0.0 %
September 2011
63,549
52,617
83 %
764
1.2 %
999
1.6 %
184
0.3 %
5
0.0 %
1,175
1.8 %
292
0.5 %
5,418
8.5 %
22
0.0 %
August 2011
89,695
71,309
80 %
934
1.0 %
1,432
1.6 %
272
0.3 %
15
0.0 %
1,624
1.8 %
445
0.5 %
9,598
11 %
192
0.2 %
July 2011
105,391
91,488
87 %
1,358
1.3 %
1,361
1.3 %
491
0.5 %
13
0.0 %
1,414
1.3 %
399
0.4 %
4,427
4.2 %
266
0.3 %
June 2011
101,973
86,482
85 %
853
0.8 %
1,079
1.1 %
286
0.3 %
4
0.0 %
1,483
1.5 %
433
0.4 %
7,826
7.7 %
95
0.1 %
May 2011
99,228
86,562
87 %
887
0.9 %
1,638
1.7 %
490
0.5 %
4
0.0 %
1,034
1.0 %
414
0.4 %
4,625
4.7 %
50
0.1 %
April 2011
233,630
214,933
92 %
960
0.4 %
1,030
0.4 %
308
0.1 %
35
0.0 %
1,881
0.8 %
379
0.2 %
4,138
1.8 %
109
0.0 %
March 2011
259,960
174,210
67 %
931
0.4 %
1,313
0.5 %
249
0.1 %
38
0.0 %
1,481
0.6 %
490
0.2 %
7,152
2.8 %
292
0.1 %
February 2011
128,749
94,763
74 %
891
0.7 %
1,534
1.2 %
304
0.2 %
58
0.0 %
1,591
1.2 %
549
0.4 %
7,373
5.7 %
602
0.5 %
January 2011
166,603
116,253
70 %
973
0.6 %
1,882
1.1 %
351
0.2 %
7
0.0 %
1,476
0.9 %
312
0.2 %
8,844
5.3 %
445
0.3 %
December 2010
99,363
83,616
84 %
843
0.8 %
985
1.0 %
188
0.2 %
14
0.0 %
1,494
1.5 %
346
0.3 %
5,457
5.5 %
38
0.0 %
November 2010
81,736
64,012
78 %
903
1.1 %
1,194
1.5 %
203
0.2 %
1
0.0 %
1,323
1.6 %
366
0.4 %
7,738
9.5 %
26
0.0 %
October 2010
117,780
85,791
73 %
799
0.7 %
1,270
1.1 %
230
0.2 %
5
0.0 %
13,389
11 %
433
0.4 %
8,531
7.2 %
20
0.0 %
September 2010
137,890
100,287
73 %
872
0.6 %
1,277
0.9 %
250
0.2 %
20,223
15 %
449
0.3 %
7,117
5.2 %
57
0.0 %
August 2010
114,605
93,684
82 %
1,127
1.0 %
1,466
1.3 %
289
0.3 %
5
0.0 %
2,136
1.9 %
414
0.4 %
7,163
6.3 %
555
0.5 %
July 2010
76,743
58,614
76 %
1,205
1.6 %
2,043
2.7 %
315
0.4 %
38
0.0 %
1,427
1.9 %
425
0.6 %
4,839
6.3 %
41
0.1 %
June 2010
88,164
70,013
79 %
912
1.0 %
2,159
2.4 %
244
0.3 %
10
0.0 %
1,325
1.5 %
447
0.5 %
4,912
5.6 %
177
0.2 %
May 2010
96,766
76,281
79 %
1,034
1.1 %
2,439
2.5 %
298
0.3 %
3
0.0 %
1,620
1.7 %
369
0.4 %
5,817
6.0 %
169
0.2 %
April 2010
99,264
76,536
77 %
886
0.9 %
1,828
1.8 %
358
0.4 %
5
0.0 %
1,209
1.2 %
321
0.3 %
7,522
7.6 %
29
0.0 %
March 2010
87,330
61,827
71 %
1,677
1.9 %
2,350
2.7 %
355
0.4 %
3
0.0 %
1,864
2.1 %
401
0.5 %
10,559
12 %
88
0.1 %
February 2010
72,875
51,311
70 %
1,509
2.1 %
1,641
2.3 %
164
0.2 %
4
0.0 %
1,254
1.7 %
279
0.4 %
8,568
12 %
364
0.5 %
January 2010
74,844
57,298
77 %
721
1.0 %
2,397
3.2 %
316
0.4 %
3
0.0 %
1,521
2.0 %
307
0.4 %
5,346
7.1 %
415
0.6 %
December 2009
70,286
48,219
69 %
672
1.0 %
2,268
3.2 %
258
0.4 %
6
0.0 %
1,313
1.9 %
242
0.3 %
8,344
12 %
387
0.6 %
November 2009
70,149
42,826
61 %
960
1.4 %
1,761
2.5 %
188
0.3 %
25
0.0 %
1,399
2.0 %
434
0.6 %
4,194
6.0 %
285
0.4 %
October 2009
60,509
43,025
71 %
756
1.2 %
2,053
3.4 %
339
0.6 %
9
0.0 %
1,911
3.2 %
315
0.5 %
3,931
6.5 %
263
0.4 %
September 2009
63,546
45,105
71 %
872
1.4 %
3,238
5.1 %
156
0.2 %
42
0.1 %
1,609
2.5 %
362
0.6 %
4,760
7.5 %
95
0.1 %
August 2009
67,015
52,095
78 %
886
1.3 %
2,006
3.0 %
198
0.3 %
55
0.1 %
1,783
2.7 %
269
0.4 %
4,103
6.1 %
340
0.5 %
July 2009
72,176
46,619
65 %
809
1.1 %
1,416
2.0 %
699
1.0 %
26
0.0 %
1,676
2.3 %
273
0.4 %
3,712
5.1 %
163
0.2 %
June 2009
63,858
45,337
71 %
1,196
1.9 %
1,518
2.4 %
246
0.4 %
27
0.0 %
2,998
4.7 %
242
0.4 %
4,538
7.1 %
45
0.1 %
May 2009
71,558
52,470
73 %
807
1.1 %
1,496
2.1 %
299
0.4 %
23
0.0 %
1,256
1.8 %
223
0.3 %
6,222
8.7 %
32
0.0 %
April 2009
55,256
38,884
70 %
692
1.3 %
1,568
2.8 %
150
0.3 %
3
0.0 %
906
1.6 %
201
0.4 %
4,149
7.5 %
168
0.3 %
March 2009
58,744
41,695
71 %
659
1.1 %
1,332
2.3 %
229
0.4 %
11
0.0 %
1,516
2.6 %
233
0.4 %
7,136
12 %
54
0.1 %
February 2009
53,085
37,925
71 %
580
1.1 %
1,395
2.6 %
289
0.5 %
24
0.0 %
1,767
3.3 %
155
0.3 %
6,185
12 %
265
0.5 %
January 2009
54,572
40,425
74 %
652
1.2 %
1,588
2.9 %
242
0.4 %
8
0.0 %
1,056
1.9 %
122
0.2 %
6,231
11 %
113
0.2 %
December 2008
55,478
40,378
73 %
706
1.3 %
1,984
3.6 %
131
0.2 %
19
0.0 %
1,141
2.1 %
161
0.3 %
5,747
10 %
72
0.1 %
November 2008
63,530
44,556
70 %
599
0.9 %
2,407
3.8 %
160
0.3 %
20
0.0 %
1,286
2.0 %
199
0.3 %
6,908
11 %
98
0.2 %
October 2008
67,584
45,537
67 %
736
1.1 %
2,203
3.3 %
386
0.6 %
31
0.0 %
1,637
2.4 %
182
0.3 %
8,379
12 %
104
0.2 %
September 2008
62,600
45,591
73 %
591
0.9 %
1,606
2.6 %
241
0.4 %
46
0.1 %
1,602
2.6 %
132
0.2 %
5,681
9.1 %
55
0.1 %
August 2008
69,820
44,068
63 %
754
1.1 %
1,309
1.9 %
298
0.4 %
30
0.0 %
5,747
8.2 %
155
0.2 %
10,477
15 %
83
0.1 %
July 2008
47,273
33,960
72 %
583
1.2 %
1,399
3.0 %
279
0.6 %
75
0.2 %
1,008
2.1 %
150
0.3 %
3,424
7.2 %
37
0.1 %
June 2008
49,092
32,124
65 %
607
1.2 %
1,368
2.8 %
172
0.4 %
25
0.1 %
1,475
3.0 %
154
0.3 %
6,540
13 %
183
0.4 %
May 2008
52,990
36,892
70 %
585
1.1 %
1,564
3.0 %
236
0.4 %
32
0.1 %
1,194
2.3 %
207
0.4 %
5,028
9.5 %
228
0.4 %
April 2008
72,755
38,673
53 %
5,269
7.2 %
1,706
2.3 %
227
0.3 %
137
0.2 %
1,096
1.5 %
176
0.2 %
4,507
6.2 %
56
0.1 %
March 2008
52,607
30,385
58 %
1,288
2.4 %
2,234
4.2 %
310
0.6 %
42
0.1 %
1,216
2.3 %
399
0.8 %
6,339
12 %
432
0.8 %
February 2008
45,689
30,671
67 %
468
1.0 %
1,996
4.4 %
469
1.0 %
233
0.5 %
1,055
2.3 %
283
0.6 %
3,682
8.1 %
107
0.2 %
January 2008
73,878
31,583
43 %
700
0.9 %
2,532
3.4 %
201
0.3 %
195
0.3 %
1,635
2.2 %
241
0.3 %
2,484
3.4 %
88
0.1 %
December 2007
42,814
26,898
63 %
673
1.6 %
1,930
4.5 %
326
0.8 %
92
0.2 %
737
1.7 %
197
0.5 %
3,759
8.8 %
33
0.1 %
November 2007
44,682
29,236
65 %
485
1.1 %
2,031
4.5 %
405
0.9 %
27
0.1 %
1,055
2.4 %
152
0.3 %
3,843
8.6 %
114
0.3 %
October 2007
57,618
33,312
58 %
497
0.9 %
1,926
3.3 %
345
0.6 %
53
0.1 %
1,389
2.4 %
214
0.4 %
2,362
4.1 %
300
0.5 %
September 2007
46,897
30,458
65 %
502
1.1 %
1,752
3.7 %
413
0.9 %
263
0.6 %
868
1.9 %
136
0.3 %
3,375
7.2 %
76
0.2 %
August 2007
42,587
29,417
69 %
561
1.3 %
1,482
3.5 %
467
1.1 %
67
0.2 %
1,055
2.5 %
117
0.3 %
1,630
3.8 %
36
0.1 %
July 2007
32,886
23,316
71 %
542
1.6 %
1,121
3.4 %
376
1.1 %
39
0.1 %
1,079
3.3 %
34
0.1 %
2,438
7.4 %
72
0.2 %
June 2007
39,862
29,154
73 %
522
1.3 %
1,355
3.4 %
176
0.4 %
6
0.0 %
674
1.7 %
27
0.1 %
1,934
4.9 %
118
0.3 %
May 2007
37,733
23,788
63 %
397
1.1 %
1,243
3.3 %
177
0.5 %
20
0.1 %
851
2.3 %
70
0.2 %
7,320
19 %
48
0.1 %
April 2007
37,801
24,076
64 %
474
1.3 %
1,057
2.8 %
145
0.4 %
36
0.1 %
772
2.0 %
64
0.2 %
8,085
21 %
97
0.3 %
March 2007
34,221
22,152
65 %
358
1.0 %
936
2.7 %
155
0.5 %
4
0.0 %
1,112
3.2 %
48
0.1 %
6,619
19 %
53
0.2 %
February 2007
23,313
15,398
66 %
341
1.5 %
934
4.0 %
93
0.4 %
2
0.0 %
713
3.1 %
65
0.3 %
3,311
14 %
128
0.5 %
January 2007
24,323
17,507
72 %
292
1.2 %
655
2.7 %
74
0.3 %
53
0.2 %
679
2.8 %
76
0.3 %
2,834
12 %
46
0.2 %
December 2006
26,441
16,066
61 %
314
1.2 %
1,020
3.9 %
61
0.2 %
82
0.3 %
749
2.8 %
47
0.2 %
5,660
21 %
49
0.2 %
November 2006
25,487
16,081
63 %
280
1.1 %
1,008
4.0 %
83
0.3 %
43
0.2 %
535
2.1 %
107
0.4 %
4,385
17 %
113
0.4 %
October 2006
24,877
14,478
58 %
240
1.0 %
1,073
4.3 %
210
0.8 %
30
0.1 %
384
1.5 %
90
0.4 %
5,879
24 %
69
0.3 %
September 2006
26,271
15,354
58 %
203
0.8 %
1,069
4.1 %
105
0.4 %
40
0.2 %
308
1.2 %
43
0.2 %
5,867
22 %
83
0.3 %
August 2006
21,976
14,972
68 %
275
1.3 %
1,059
4.8 %
191
0.9 %
45
0.2 %
502
2.3 %
65
0.3 %
1,238
5.6 %
34
0.2 %
July 2006
19,556
13,999
72 %
221
1.1 %
757
3.9 %
65
0.3 %
61
0.3 %
360
1.8 %
75
0.4 %
814
4.2 %
38
0.2 %
June 2006
22,368
14,289
64 %
239
1.1 %
791
3.5 %
106
0.5 %
62
0.3 %
416
1.9 %
51
0.2 %
2,434
11 %
44
0.2 %
May 2006
27,168
18,179
67 %
244
0.9 %
946
3.5 %
199
0.7 %
108
0.4 %
640
2.4 %
142
0.5 %
2,789
10 %
16
0.1 %
April 2006
23,274
14,458
62 %
191
0.8 %
901
3.9 %
123
0.5 %
129
0.6 %
469
2.0 %
104
0.4 %
3,545
15 %
74
0.3 %
March 2006
17,651
12,112
69 %
263
1.5 %
723
4.1 %
50
0.3 %
115
0.7 %
372
2.1 %
53
0.3 %
691
3.9 %
53
0.3 %
February 2006
18,733
11,525
62 %
319
1.7 %
1,170
6.2 %
129
0.7 %
175
0.9 %
754
4.0 %
287
1.5 %
906
4.8 %
100
0.5 %
January 2006
16,215
10,215
63 %
193
1.2 %
738
4.6 %
92
0.6 %
97
0.6 %
904
5.6 %
95
0.6 %
804
5.0 %
97
0.6 %
December 2005
20,061
13,190
66 %
190
0.9 %
1,050
5.2 %
73
0.4 %
256
1.3 %
635
3.2 %
178
0.9 %
1,668
8.3 %
125
0.6 %
November 2005
20,986
10,675
51 %
265
1.3 %
1,369
6.5 %
45
0.2 %
99
0.5 %
384
1.8 %
82
0.4 %
4,708
22 %
104
0.5 %
October 2005
13,102
7,523
57 %
215
1.6 %
1,030
7.9 %
54
0.4 %
69
0.5 %
348
2.7 %
57
0.4 %
310
2.4 %
86
0.7 %
September 2005
11,301
6,888
61 %
204
1.8 %
857
7.6 %
148
1.3 %
289
2.6 %
332
2.9 %
71
0.6 %
201
1.8 %
49
0.4 %
August 2005
6,814
4,275
63 %
173
2.5 %
414
6.1 %
61
0.9 %
92
1.4 %
328
4.8 %
93
1.4 %
238
3.5 %
60
0.9 %
July 2005
7,012
4,266
61 %
128
1.8 %
331
4.7 %
12
0.2 %
117
1.7 %
175
2.5 %
12
0.2 %
126
1.8 %
112
1.6 %
June 2005
6,234
4,451
71 %
97
1.6 %
246
3.9 %
26
0.4 %
61
1.0 %
191
3.1 %
23
0.4 %
243
3.9 %
63
1.0 %
May 2005
5,275
3,658
69 %
94
1.8 %
257
4.9 %
24
0.5 %
116
2.2 %
271
5.1 %
16
0.3 %
103
2.0 %
92
1.7 %
April 2005
6,871
4,263
62 %
131
1.9 %
410
6.0 %
23
0.3 %
49
0.7 %
489
7.1 %
31
0.5 %
293
4.3 %
61
0.9 %
March 2005
5,254
3,175
60 %
100
1.9 %
456
8.7 %
11
0.2 %
185
3.5 %
341
6.5 %
16
0.3 %
115
2.2 %
1
0.0 %
February 2005
1,167
658
56 %
22
1.9 %
92
7.9 %
109
9.3 %
98
8.4 %
31
2.7 %
20
1.7 %
21
1.8 %
January 2005
482
316
66 %
13
2.7 %
41
8.5 %
22
4.6 %
22
4.6 %
4
0.8 %
13
2.7 %
5
1.0 %
December 2004
848
235
28 %
37
4.4 %
47
5.5 %
266
31 %
69
8.1 %
9
1.1 %
27
3.2 %
November 2004
575
313
54 %
22
3.8 %
31
5.4 %
6
1.0 %
65
11 %
30
5.2 %
29
5.0 %
8
1.4 %
October 2004
197
87
44 %
11
5.6 %
8
4.1 %
2
1.0 %
39
20 %
2
1.0 %
22
11 %
5
2.5 %
September 2004
281
144
51 %
20
7.1 %
31
11 %
1
0.4 %
45
16 %
1
0.4 %
13
4.6 %
5
1.8 %
August 2004
148
114
77 %
10
6.8 %
10
6.8 %
1
0.7 %
3
2.0 %
1
0.7 %
July 2004
309
166
54 %
26
8.4 %
22
7.1 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2
0.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
June 2004
349
111
32 %
16
4.6 %
16
4.6 %
166
48 %
14
4.0 %
6
1.7 %
10
2.9 %
1
0.3 %
May 2004
222
73
33 %
12
5.4 %
37
17 %
82
37 %
9
4.1 %
2
0.9 %
2
0.9 %
April 2004
359
215
60 %
44
12 %
16
4.5 %
5
1.4 %
23
6.4 %
5
1.4 %
1
0.3 %
March 2004
370
212
57 %
17
4.6 %
47
13 %
1
0.3 %
26
7.0 %
25
6.8 %
4
1.1 %
22
5.9 %
February 2004
253
141
56 %
24
9.5 %
7
2.8 %
23
9.1 %
13
5.1 %
27
11 %
January 2004
149
47
32 %
44
30 %
10
6.7 %
17
11 %
2
1.3 %
1
0.7 %
20
13 %
December 2003
845
246
29 %
64
7.6 %
52
6.2 %
278
33 %
2
0.2 %
7
0.8 %
6
0.7 %
November 2003
489
301
62 %
43
8.8 %
9
1.8 %
1
0.2 %
October 2003
2
2
100 %
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
1
1
100 %
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
2
2
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
October 2021
969
0.6 %
3,517
2.2 %
377
0.2 %
11
0.0 %
1
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
September 2021
1,891
0.8 %
11,997
5.0 %
626
0.3 %
15
0.0 %
87
0.0 %
81
0.0 %
12
0.0 %
41
0.0 %
1
0.0 %
August 2021
2,862
0.4 %
8,458
1.3 %
827
0.1 %
2
0.0 %
58
0.0 %
81
0.0 %
6
0.0 %
36
0.0 %
July 2021
4,739
3.0 %
11,300
7.2 %
887
0.6 %
1
0.0 %
7
0.0 %
59
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
June 2021
6,278
4.7 %
8,666
6.4 %
651
0.5 %
11
0.0 %
2
0.0 %
33
0.0 %
23
0.0 %
3
0.0 %
May 2021
3,052
2.1 %
8,762
6.1 %
702
0.5 %
5
0.0 %
1
0.0 %
40
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
April 2021
2,588
2.1 %
7,529
6.0 %
646
0.5 %
6
0.0 %
47
0.0 %
46
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
March 2021
1,890
1.2 %
9,614
6.1 %
990
0.6 %
3
0.0 %
22
0.0 %
86
0.1 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
February 2021
1,508
0.9 %
7,569
4.4 %
641
0.4 %
17
0.0 %
3
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
January 2021
2,225
1.7 %
8,220
6.3 %
876
0.7 %
14
0.0 %
9
0.0 %
50
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
December 2020
1,934
1.8 %
6,964
6.6 %
724
0.7 %
2
0.0 %
20
0.0 %
58
0.1 %
5
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
November 2020
2,240
2.4 %
6,674
7.1 %
776
0.8 %
1
0.0 %
19
0.0 %
19
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
October 2020
2,282
2.3 %
10,801
11 %
1,094
1.1 %
47
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
10
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
September 2020
2,048
1.9 %
7,651
7.0 %
1,453
1.3 %
78
0.1 %
15
0.0 %
65
0.1 %
3
0.0 %
14
0.0 %
August 2020
2,179
0.4 %
7,952
1.3 %
1,675
0.3 %
2
0.0 %
4
0.0 %
156
0.0 %
26
0.0 %
6
0.0 %
July 2020
2,248
0.7 %
213,027
67 %
1,475
0.5 %
11
0.0 %
22
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
June 2020
2,035
0.3 %
670,195
85 %
850
0.1 %
1
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
May 2020
2,667
0.3 %
747,405
83 %
905
0.1 %
12
0.0 %
14
0.0 %
51
0.0 %
8
0.0 %
121
0.0 %
11
0.0 %
April 2020
2,722
0.3 %
843,049
78 %
493
0.0 %
22
0.0 %
38
0.0 %
35
0.0 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
March 2020
2,410
0.3 %
793,049
89 %
385
0.0 %
5
0.0 %
9
0.0 %
73
0.0 %
4
0.0 %
206
0.0 %
3
0.0 %
14
0.0 %
February 2020
1,950
0.2 %
739,337
88 %
201
0.0 %
6
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
101
0.0 %
5
0.0 %
7
0.0 %
January 2020
3,697
0.5 %
736,680
90 %
253
0.0 %
19
0.0 %
35
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
December 2019
1,748
0.3 %
599,999
89 %
344
0.1 %
8
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
November 2019
1,380
0.2 %
536,243
88 %
280
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
27
0.0 %
25
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
October 2019
1,401
0.3 %
450,377
85 %
279
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
September 2019
4,956
1.1 %
352,594
81 %
251
0.1 %
6
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
37
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
August 2019
4,238
1.1 %
301,447
75 %
252
0.1 %
3
0.0 %
4
0.0 %
83
0.0 %
6
0.0 %
63
0.0 %
4
0.0 %
July 2019
4,111
1.6 %
159,594
63 %
209
0.1 %
14
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
June 2019
2,389
0.3 %
713,380
89 %
384
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
May 2019
6,055
0.6 %
951,139
91 %
371
0.0 %
3
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
218
0.0 %
April 2019
12,303
1.0 %
1,145,086
93 %
333
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
488
0.0 %
2
0.0 %
311
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
March 2019
3,123
0.2 %
1,312,490
93 %
268
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
263
0.0 %
13
0.0 %
99
0.0 %
February 2019
1,082
0.1 %
1,309,464
95 %
288
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
January 2019
1,861
0.1 %
1,593,828
95 %
235
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
December 2018
1,972
0.1 %
1,487,083
95 %
288
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
November 2018
1,622
0.2 %
900,571
89 %
294
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
4
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
October 2018
17,185
1.6 %
947,643
89 %
279
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
46
0.0 %
6
0.0 %
923
0.1 %
4
0.0 %
September 2018
2,047
0.2 %
901,978
93 %
234
0.0 %
12
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
121
0.0 %
3
0.0 %
August 2018
1,885
0.2 %
756,481
92 %
252
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
17
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
July 2018
11,090
2.1 %
393,008
75 %
298
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
64
0.0 %
9
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
June 2018
2,462
0.6 %
283,905
70 %
237
0.1 %
4
0.0 %
36
0.0 %
3
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
May 2018
2,428
0.3 %
699,156
90 %
295
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
31
0.0 %
4
0.0 %
64
0.0 %
1
0.0 %
April 2018
1,524
0.1 %
990,420
95 %
313
0.0 %
4
0.0 %
26
0.0 %
9
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
March 2018
2,111
0.2 %
1,169,898
94 %
414
0.0 %
2
0.0 %
24
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
February 2018
1,189
0.2 %
485,527
91 %
296
0.1 %
1
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
19
0.0 %
January 2018
1,176
0.2 %
416,935
86 %
278
0.1 %
1
0.0 %
43
0.0 %
7
0.0 %
76
0.0 %
4
0.0 %
December 2017
9,312
1.1 %
759,835
88 %
408
0.0 %
36
0.0 %
9
0.0 %
2,028
0.2 %
2
0.0 %
November 2017
3,966
0.1 %
2,682,002
96 %
351
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
43
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
October 2017
3,062
0.3 %
1,044,050
92 %
450
0.0 %
48
0.0 %
17
0.0 %
110
0.0 %
10
0.0 %
423
0.0 %
7
0.0 %
September 2017
1,459
0.2 %
806,288
92 %
357
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
August 2017
1,528
0.0 %
3,803,572
97 %
326
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
19
0.0 %
14
0.0 %
43
0.0 %
July 2017
10,801
14 %
5,317
7.1 %
283
0.4 %
1
0.0 %
10
0.0 %
44
0.1 %
2
0.0 %
1,703
2.3 %
3
0.0 %
June 2017
1,155
1.6 %
5,124
7.2 %
282
0.4 %
5
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May 2017
1,997
2.1 %
4,945
5.1 %
326
0.3 %
1
0.0 %
6
0.0 %
57
0.1 %
12
0.0 %
867
0.9 %
3
0.0 %
April 2017
13,765
13 %
6,297
6.1 %
281
0.3 %
4
0.0 %
8
0.0 %
914
0.9 %
10
0.0 %
129
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
March 2017
2,051
1.3 %
6,666
4.3 %
210
0.1 %
59
0.0 %
8
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
February 2017
8,466
8.4 %
6,142
6.1 %
305
0.3 %
1
0.0 %
3
0.0 %
33
0.0 %
10
0.0 %
40
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
January 2017
2,932
4.7 %
3,139
5.0 %
255
0.4 %
6
0.0 %
131
0.2 %
14
0.0 %
72
0.1 %
6
0.0 %
2
0.0 %
December 2016
159,611
57 %
14,905
5.3 %
228
0.1 %
7
0.0 %
3
0.0 %
192
0.1 %
13
0.0 %
14,826
5.3 %
4
0.0 %
November 2016
263,337
69 %
3,702
1.0 %
225
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
284
0.1 %
26,369
6.9 %
5
0.0 %
5
0.0 %
October 2016
2,729
2.0 %
4,504
3.3 %
344
0.2 %
1
0.0 %
46
0.0 %
17
0.0 %
5
0.0 %
September 2016
951,808
86 %
63,590
5.8 %
263
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
113
0.0 %
338
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
August 2016
1,509
1.4 %
1,584
1.5 %
255
0.2 %
26
0.0 %
4
0.0 %
22
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
July 2016
1,482
0.9 %
4,905
3.1 %
496
0.3 %
5
0.0 %
15
0.0 %
15
0.0 %
398
0.3 %
8
0.0 %
June 2016
1,481
0.9 %
1,643
1.0 %
209
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
31
0.0 %
27
0.0 %
3
0.0 %
May 2016
43,018
30 %
2,460
1.7 %
259
0.2 %
7
0.0 %
35
0.0 %
1,574
1.1 %
4
0.0 %
April 2016
53,077
35 %
2,185
1.4 %
297
0.2 %
109
0.1 %
16
0.0 %
62
0.0 %
2
0.0 %
3,437
2.2 %
6
0.0 %
March 2016
178,500
63 %
3,828
1.4 %
210
0.1 %
50
0.0 %
2
0.0 %
83
0.0 %
2
0.0 %
11,747
4.1 %
4
0.0 %
February 2016
228,206
80 %
4,089
1.4 %
526
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
907
0.3 %
3
0.0 %
January 2016
102,036
55 %
7,025
3.8 %
313
0.2 %
36
0.0 %
7
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
December 2015
54,747
34 %
4,926
3.1 %
249
0.2 %
2
0.0 %
32
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
November 2015
2,087
1.4 %
4,284
2.9 %
283
0.2 %
2
0.0 %
37
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
October 2015
2,573
1.3 %
5,785
2.9 %
232
0.1 %
14
0.0 %
31
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
September 2015
1,942
0.3 %
4,469
0.7 %
250
0.0 %
12
0.0 %
24
0.0 %
4
0.0 %
August 2015
2,828
2.2 %
7,101
5.6 %
552
0.4 %
1
0.0 %
26
0.0 %
62
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
July 2015
3,931
2.5 %
6,962
4.4 %
604
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
43
0.0 %
16
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
June 2015
1,273
1.6 %
3,651
4.5 %
345
0.4 %
3
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
May 2015
1,301
1.8 %
4,787
6.8 %
423
0.6 %
38
0.1 %
51
0.1 %
19
0.0 %
4
0.0 %
April 2015
1,711
1.3 %
44,090
34 %
268
0.2 %
1
0.0 %
155
0.1 %
44
0.0 %
March 2015
1,714
0.7 %
23,245
9.1 %
116
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
52
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
February 2015
1,272
0.7 %
3,034
1.6 %
142
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
4
0.0 %
51
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
January 2015
1,805
0.7 %
5,162
2.1 %
196
0.1 %
8
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
53
0.0 %
4
0.0 %
December 2014
1,574
1.3 %
4,498
3.6 %
183
0.1 %
2
0.0 %
21
0.0 %
32
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
November 2014
1,068
1.4 %
4,835
6.2 %
226
0.3 %
2
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
October 2014
1,433
0.6 %
7,925
3.4 %
242
0.1 %
3
0.0 %
13
0.0 %
39
0.0 %
September 2014
2,275
1.1 %
9,246
4.3 %
183
0.1 %
223
0.1 %
2
0.0 %
28
0.0 %
1
0.0 %
118
0.1 %
17
0.0 %
August 2014
2,178
0.4 %
8,461
1.4 %
340
0.1 %
4
0.0 %
9
0.0 %
56
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
July 2014
3,971
0.3 %
142,716
11 %
448
0.0 %
8
0.0 %
75
0.0 %
124
0.0 %
54
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
June 2014
285,109
24 %
19,665
1.7 %
314
0.0 %
1
0.0 %
39
0.0 %
33
0.0 %
1
0.0 %
45
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May 2014
16,207
8.6 %
2,532
1.3 %
272
0.1 %
6
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
5
0.0 %
April 2014
3,111
0.9 %
1,618
0.5 %
169
0.1 %
11
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
March 2014
1,225
1.4 %
3,052
3.4 %
377
0.4 %
2
0.0 %
24
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
February 2014
1,061
0.4 %
2,041
0.9 %
168
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January 2014
1,235
0.3 %
1,325
0.3 %
144
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
17
0.0 %
1
0.0 %
December 2013
2,580
0.5 %
1,892
0.4 %
299
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
23
0.0 %
66
0.0 %
13
0.0 %
November 2013
1,852
1.0 %
2,656
1.5 %
279
0.2 %
12
0.0 %
8
0.0 %
29
0.0 %
9
0.0 %
43
0.0 %
13
0.0 %
10
0.0 %
October 2013
2,478
0.6 %
3,247
0.8 %
458
0.1 %
7
0.0 %
47
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
3
0.0 %
September 2013
42,145
8.9 %
5,391
1.1 %
289
0.1 %
5
0.0 %
3
0.0 %
39
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
16
0.0 %
August 2013
26,485
4.9 %
3,871
0.7 %
293
0.1 %
1
0.0 %
38
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
July 2013
19,797
4.7 %
2,791
0.7 %
348
0.1 %
1
0.0 %
27
0.0 %
5
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
June 2013
215,644
21 %
2,680
0.3 %
455
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
44
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
May 2013
5,531
4.4 %
4,115
3.3 %
357
0.3 %
9
0.0 %
6
0.0 %
254
0.2 %
9
0.0 %
15
0.0 %
April 2013
1,444
0.7 %
3,576
1.8 %
483
0.2 %
10
0.0 %
4
0.0 %
79
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
42
0.0 %
10
0.0 %
March 2013
2,783
0.4 %
3,383
0.4 %
361
0.0 %
10
0.0 %
86
0.0 %
34
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
February 2013
4,510
1.2 %
1,976
0.5 %
276
0.1 %
5
0.0 %
179
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
January 2013
16,976
3.6 %
1,863
0.4 %
421
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
221
0.0 %
19
0.0 %
10
0.0 %
December 2012
15,205
2.7 %
2,094
0.4 %
321
0.1 %
3
0.0 %
8
0.0 %
96
0.0 %
15
0.0 %
10
0.0 %
November 2012
18,804
5.6 %
2,525
0.7 %
219
0.1 %
7
0.0 %
273
0.1 %
2
0.0 %
132
0.0 %
3
0.0 %
October 2012
43,225
10 %
1,846
0.4 %
208
0.0 %
6
0.0 %
44
0.0 %
99
0.0 %
4
0.0 %
September 2012
34,076
16 %
2,787
1.3 %
402
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
76
0.0 %
August 2012
31,864
16 %
2,814
1.4 %
299
0.1 %
21
0.0 %
1
0.0 %
699
0.3 %
4
0.0 %
1,685
0.8 %
1
0.0 %
July 2012
193,603
54 %
3,506
1.0 %
239
0.1 %
13
0.0 %
1
0.0 %
306
0.1 %
6
0.0 %
42
0.0 %
9
0.0 %
June 2012
68,588
34 %
5,039
2.5 %
356
0.2 %
16
0.0 %
51
0.0 %
3
0.0 %
1,039
0.5 %
5
0.0 %
May 2012
57,311
21 %
6,056
2.2 %
201
0.1 %
43
0.0 %
7
0.0 %
190
0.1 %
319
0.1 %
11
0.0 %
April 2012
26,508
8.5 %
4,783
1.5 %
244
0.1 %
15
0.0 %
73
0.0 %
1
0.0 %
115
0.0 %
2
0.0 %
March 2012
63,627
13 %
4,085
0.8 %
204
0.0 %
8
0.0 %
31
0.0 %
8
0.0 %
9
0.0 %
February 2012
102,147
27 %
4,790
1.3 %
154
0.0 %
21
0.0 %
1
0.0 %
70
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January 2012
846
0.4 %
4,604
2.0 %
202
0.1 %
31
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
9
0.0 %
10
0.0 %
December 2011
9,381
4.7 %
4,674
2.3 %
161
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
5
0.0 %
November 2011
598
0.5 %
1,390
1.1 %
120
0.1 %
11
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
October 2011
696
0.7 %
1,816
1.8 %
147
0.1 %
9
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
14
0.0 %
September 2011
643
1.0 %
1,275
2.0 %
109
0.2 %
4
0.0 %
22
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
August 2011
1,016
1.1 %
2,602
2.9 %
181
0.2 %
31
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
July 2011
810
0.8 %
3,062
2.9 %
217
0.2 %
9
0.0 %
44
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
June 2011
1,088
1.1 %
2,017
2.0 %
219
0.2 %
20
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
May 2011
1,092
1.1 %
2,067
2.1 %
218
0.2 %
9
0.0 %
59
0.1 %
53
0.1 %
9
0.0 %
April 2011
7,196
3.1 %
2,238
1.0 %
241
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
97
0.0 %
49
0.0 %
10
0.0 %
March 2011
70,671
27 %
2,307
0.9 %
177
0.1 %
3
0.0 %
455
0.2 %
4
0.0 %
113
0.0 %
14
0.0 %
February 2011
17,471
14 %
3,098
2.4 %
219
0.2 %
86
0.1 %
7
0.0 %
52
0.0 %
108
0.1 %
13
0.0 %
January 2011
32,323
19 %
2,754
1.7 %
278
0.2 %
223
0.1 %
222
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
36
0.0 %
December 2010
1,335
1.3 %
4,627
4.7 %
341
0.3 %
18
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
November 2010
1,018
1.2 %
4,698
5.7 %
151
0.2 %
42
0.1 %
25
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
October 2010
1,257
1.1 %
5,674
4.8 %
233
0.2 %
36
0.0 %
52
0.0 %
2
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
September 2010
1,593
1.2 %
5,224
3.8 %
419
0.3 %
18
0.0 %
2
0.0 %
71
0.1 %
13
0.0 %
3
0.0 %
August 2010
1,638
1.4 %
5,659
4.9 %
352
0.3 %
32
0.0 %
3
0.0 %
32
0.0 %
33
0.0 %
7
0.0 %
July 2010
1,591
2.1 %
5,669
7.4 %
410
0.5 %
37
0.0 %
15
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
19
0.0 %
June 2010
1,381
1.6 %
6,238
7.1 %
254
0.3 %
27
0.0 %
47
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
May 2010
1,444
1.5 %
6,877
7.1 %
261
0.3 %
18
0.0 %
68
0.1 %
6
0.0 %
38
0.0 %
15
0.0 %
April 2010
2,031
2.0 %
8,272
8.3 %
181
0.2 %
12
0.0 %
46
0.0 %
14
0.0 %
3
0.0 %
March 2010
1,635
1.9 %
6,109
7.0 %
199
0.2 %
106
0.1 %
8
0.0 %
96
0.1 %
3
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
February 2010
1,325
1.8 %
6,131
8.4 %
193
0.3 %
30
0.0 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
47
0.1 %
January 2010
1,255
1.7 %
4,700
6.3 %
454
0.6 %
31
0.0 %
1
0.0 %
41
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %
December 2009
1,432
2.0 %
6,891
9.8 %
142
0.2 %
23
0.0 %
59
0.1 %
2
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
November 2009
2,075
3.0 %
15,646
22 %
192
0.3 %
28
0.0 %
5
0.0 %
38
0.1 %
2
0.0 %
17
0.0 %
69
0.1 %
October 2009
2,171
3.6 %
5,269
8.7 %
374
0.6 %
9
0.0 %
1
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
September 2009
1,791
2.8 %
4,830
7.6 %
517
0.8 %
32
0.1 %
4
0.0 %
77
0.1 %
4
0.0 %
20
0.0 %
9
0.0 %
August 2009
1,908
2.8 %
2,664
4.0 %
467
0.7 %
8
0.0 %
2
0.0 %
41
0.1 %
6
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
July 2009
1,432
2.0 %
15,008
21 %
248
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
41
0.1 %
5
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
June 2009
1,316
2.1 %
5,878
9.2 %
357
0.6 %
48
0.1 %
63
0.1 %
18
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
May 2009
1,506
2.1 %
6,974
9.7 %
133
0.2 %
30
0.0 %
50
0.1 %
3
0.0 %
28
0.0 %
3
0.0 %
April 2009
1,203
2.2 %
7,108
13 %
122
0.2 %
11
0.0 %
19
0.0 %
8
0.0 %
38
0.1 %
18
0.0 %
March 2009
1,212
2.1 %
4,389
7.5 %
142
0.2 %
23
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
3
0.0 %
38
0.1 %
5
0.0 %
February 2009
1,618
3.0 %
2,478
4.7 %
258
0.5 %
41
0.1 %
29
0.1 %
6
0.0 %
43
0.1 %
19
0.0 %
1
0.0 %
January 2009
1,468
2.7 %
2,318
4.2 %
139
0.3 %
66
0.1 %
45
0.1 %
79
0.1 %
13
0.0 %
December 2008
2,278
4.1 %
2,292
4.1 %
415
0.7 %
59
0.1 %
30
0.1 %
2
0.0 %
41
0.1 %
4
0.0 %
November 2008
2,287
3.6 %
4,504
7.1 %
293
0.5 %
49
0.1 %
1
0.0 %
72
0.1 %
1
0.0 %
39
0.1 %
19
0.0 %
October 2008
1,788
2.6 %
6,093
9.0 %
224
0.3 %
101
0.1 %
2
0.0 %
56
0.1 %
99
0.1 %
13
0.0 %
September 2008
1,504
2.4 %
5,274
8.4 %
80
0.1 %
39
0.1 %
26
0.0 %
66
0.1 %
2
0.0 %
43
0.1 %
14
0.0 %
August 2008
1,924
2.8 %
4,711
6.7 %
103
0.1 %
58
0.1 %
47
0.1 %
5
0.0 %
31
0.0 %
9
0.0 %
July 2008
1,883
4.0 %
4,296
9.1 %
81
0.2 %
29
0.1 %
29
0.1 %
31
0.1 %
1
0.0 %
June 2008
1,859
3.8 %
4,213
8.6 %
182
0.4 %
24
0.0 %
73
0.1 %
2
0.0 %
23
0.0 %
56
0.1 %
May 2008
2,504
4.7 %
4,184
7.9 %
135
0.3 %
27
0.1 %
3
0.0 %
58
0.1 %
79
0.1 %
25
0.0 %
April 2008
2,198
3.0 %
18,341
25 %
194
0.3 %
48
0.1 %
8
0.0 %
67
0.1 %
47
0.1 %
1
0.0 %
March 2008
2,765
5.3 %
6,696
13 %
198
0.4 %
50
0.1 %
7
0.0 %
166
0.3 %
2
0.0 %
43
0.1 %
28
0.1 %
February 2008
2,069
4.5 %
4,380
9.6 %
116
0.3 %
40
0.1 %
3
0.0 %
32
0.1 %
9
0.0 %
42
0.1 %
4
0.0 %
January 2008
2,373
3.2 %
31,497
43 %
122
0.2 %
29
0.0 %
2
0.0 %
46
0.1 %
79
0.1 %
December 2007
2,296
5.4 %
5,504
13 %
122
0.3 %
20
0.0 %
1
0.0 %
54
0.1 %
2
0.0 %
80
0.2 %
4
0.0 %
November 2007
2,367
5.3 %
4,657
10 %
66
0.1 %
69
0.2 %
67
0.1 %
2
0.0 %
50
0.1 %
6
0.0 %
October 2007
2,527
4.4 %
14,234
25 %
125
0.2 %
57
0.1 %
2
0.0 %
66
0.1 %
155
0.3 %
10
0.0 %
September 2007
2,743
5.8 %
5,886
13 %
180
0.4 %
98
0.2 %
41
0.1 %
44
0.1 %
August 2007
2,198
5.2 %
5,332
13 %
73
0.2 %
34
0.1 %
2
0.0 %
49
0.1 %
25
0.1 %
July 2007
1,687
5.1 %
1,682
5.1 %
86
0.3 %
61
0.2 %
3
0.0 %
202
0.6 %
2
0.0 %
45
0.1 %
1
0.0 %
June 2007
2,890
7.3 %
2,668
6.7 %
174
0.4 %
21
0.1 %
75
0.2 %
2
0.0 %
28
0.1 %
May 2007
1,892
5.0 %
1,603
4.2 %
87
0.2 %
44
0.1 %
7
0.0 %
36
0.1 %
5
0.0 %
78
0.2 %
April 2007
1,606
4.2 %
1,091
2.9 %
24
0.1 %
14
0.0 %
46
0.1 %
2
0.0 %
105
0.3 %
4
0.0 %
March 2007
1,406
4.1 %
1,144
3.3 %
45
0.1 %
11
0.0 %
3
0.0 %
55
0.2 %
66
0.2 %
2
0.0 %
February 2007
967
4.1 %
1,245
5.3 %
25
0.1 %
6
0.0 %
34
0.1 %
15
0.1 %
January 2007
720
3.0 %
1,200
4.9 %
46
0.2 %
16
0.1 %
17
0.1 %
5
0.0 %
23
0.1 %
31
0.1 %
December 2006
809
3.1 %
1,463
5.5 %
16
0.1 %
2
0.0 %
11
0.0 %
22
0.1 %
4
0.0 %
34
0.1 %
November 2006
1,256
4.9 %
1,456
5.7 %
35
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
40
0.2 %
October 2006
1,335
5.4 %
978
3.9 %
15
0.1 %
14
0.1 %
1
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
36
0.1 %
1
0.0 %
September 2006
1,929
7.3 %
858
3.3 %
249
0.9 %
9
0.0 %
4
0.0 %
27
0.1 %
7
0.0 %
62
0.2 %
2
0.0 %
August 2006
2,304
10 %
1,099
5.0 %
70
0.3 %
8
0.0 %
1
0.0 %
27
0.1 %
8
0.0 %
35
0.2 %
2
0.0 %
July 2006
1,544
7.9 %
1,438
7.4 %
98
0.5 %
8
0.0 %
16
0.1 %
15
0.1 %
1
0.0 %
18
0.1 %
4
0.0 %
June 2006
2,324
10 %
1,342
6.0 %
79
0.4 %
12
0.1 %
44
0.2 %
12
0.1 %
63
0.3 %
3
0.0 %
May 2006
1,995
7.3 %
1,410
5.2 %
204
0.8 %
60
0.2 %
4
0.0 %
37
0.1 %
24
0.1 %
107
0.4 %
1
0.0 %
April 2006
1,572
6.8 %
1,348
5.8 %
101
0.4 %
18
0.1 %
1
0.0 %
43
0.2 %
15
0.1 %
135
0.6 %
March 2006
1,906
11 %
1,130
6.4 %
83
0.5 %
9
0.1 %
2
0.0 %
37
0.2 %
2
0.0 %
24
0.1 %
February 2006
1,839
9.8 %
1,241
6.6 %
127
0.7 %
32
0.2 %
4
0.0 %
20
0.1 %
5
0.0 %
48
0.3 %
4
0.0 %
January 2006
1,392
8.6 %
1,358
8.4 %
42
0.3 %
69
0.4 %
2
0.0 %
58
0.4 %
1
0.0 %
29
0.2 %
4
0.0 %
December 2005
1,473
7.3 %
1,004
5.0 %
26
0.1 %
10
0.0 %
49
0.2 %
28
0.1 %
20
0.1 %
30
0.1 %
9
0.0 %
November 2005
1,415
6.7 %
1,640
7.8 %
70
0.3 %
8
0.0 %
3
0.0 %
31
0.1 %
13
0.1 %
46
0.2 %
1
0.0 %
October 2005
1,203
9.2 %
2,015
15 %
87
0.7 %
11
0.1 %
4
0.0 %
22
0.2 %
4
0.0 %
33
0.3 %
7
0.1 %
September 2005
1,039
9.2 %
899
8.0 %
204
1.8 %
4
0.0 %
29
0.3 %
63
0.6 %
1
0.0 %
August 2005
675
9.9 %
335
4.9 %
17
0.2 %
4
0.1 %
18
0.3 %
8
0.1 %
5
0.1 %
July 2005
1,321
19 %
298
4.2 %
61
0.9 %
10
0.1 %
13
0.2 %
10
0.1 %
June 2005
547
8.8 %
162
2.6 %
32
0.5 %
18
0.3 %
20
0.3 %
43
0.7 %
May 2005
358
6.8 %
155
2.9 %
97
1.8 %
13
0.2 %
11
0.2 %
3
0.1 %
April 2005
691
10 %
204
3.0 %
84
1.2 %
23
0.3 %
16
0.2 %
77
1.1 %
3
0.0 %
9
0.1 %
1
0.0 %
March 2005
450
8.6 %
125
2.4 %
84
1.6 %
13
0.2 %
105
2.0 %
44
0.8 %
12
0.2 %
February 2005
46
3.9 %
23
2.0 %
29
2.5 %
8
0.7 %
9
0.8 %
January 2005
28
5.8 %
13
2.7 %
1
0.2 %
4
0.8 %
December 2004
66
7.8 %
83
9.8 %
3
0.4 %
2
0.2 %
4
0.5 %
November 2004
42
7.3 %
29
5.0 %
October 2004
10
5.1 %
10
5.1 %
1
0.5 %
September 2004
10
3.6 %
6
2.1 %
3
1.1 %
2
0.7 %
August 2004
4
2.7 %
5
3.4 %
July 2004
24
7.8 %
62
20 %
2
0.6 %
June 2004
8
2.3 %
May 2004
1
0.5 %
4
1.8 %
April 2004
14
3.9 %
35
9.7 %
1
0.3 %
March 2004
8
2.2 %
8
2.2 %
February 2004
2
0.8 %
15
5.9 %
1
0.4 %
January 2004
3
2.0 %
5
3.4 %
December 2003
73
8.6 %
94
11 %
4
0.5 %
9
1.1 %
8
0.9 %
2
0.2 %
November 2003
75
15 %
49
10 %
1
0.2 %
9
1.8 %
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002