Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
February 2023
7,940
5,689
72 %
861
11 %
191
2.4 %
264
3.3 %
1
0.0 %
237
3.0 %
9
0.1 %
85
1.1 %
2
0.0 %
3
0.0 %
January 2023
131,769
100,174
76 %
11,536
8.8 %
2,399
1.8 %
560
0.4 %
41
0.0 %
3,416
2.6 %
155
0.1 %
1,423
1.1 %
244
0.2 %
1
0.0 %
82
0.1 %
December 2022
123,129
91,225
74 %
13,081
11 %
3,125
2.5 %
506
0.4 %
36
0.0 %
2,201
1.8 %
72
0.1 %
3,704
3.0 %
25
0.0 %
157
0.1 %
November 2022
104,142
72,726
70 %
13,324
13 %
3,469
3.3 %
612
0.6 %
90
0.1 %
2,445
2.3 %
92
0.1 %
2,765
2.7 %
125
0.1 %
15
0.0 %
October 2022
106,675
78,099
73 %
11,395
11 %
3,072
2.9 %
580
0.5 %
44
0.0 %
2,697
2.5 %
240
0.2 %
3,355
3.1 %
27
0.0 %
80
0.1 %
September 2022
87,879
60,091
68 %
12,972
15 %
2,705
3.1 %
486
0.6 %
31
0.0 %
2,204
2.5 %
109
0.1 %
2,722
3.1 %
18
0.0 %
36
0.0 %
22
0.0 %
August 2022
134,442
100,345
75 %
14,218
11 %
2,013
1.5 %
335
0.2 %
31
0.0 %
2,369
1.8 %
126
0.1 %
9,153
6.8 %
116
0.1 %
4
0.0 %
12
0.0 %
July 2022
116,866
86,258
74 %
12,549
11 %
3,156
2.7 %
1,728
1.5 %
34
0.0 %
3,009
2.6 %
149
0.1 %
1,975
1.7 %
339
0.3 %
5
0.0 %
48
0.0 %
June 2022
121,114
89,511
74 %
11,425
9.4 %
2,801
2.3 %
362
0.3 %
19
0.0 %
2,987
2.5 %
166
0.1 %
6,994
5.8 %
278
0.2 %
5
0.0 %
48
0.0 %
May 2022
117,371
87,268
74 %
11,415
9.7 %
2,973
2.5 %
578
0.5 %
17
0.0 %
2,557
2.2 %
176
0.1 %
4,584
3.9 %
33
0.0 %
56
0.0 %
April 2022
160,518
127,739
80 %
14,186
8.8 %
3,939
2.5 %
591
0.4 %
29
0.0 %
3,175
2.0 %
134
0.1 %
1,181
0.7 %
722
0.4 %
112
0.1 %
March 2022
158,026
110,336
70 %
16,294
10 %
6,795
4.3 %
483
0.3 %
100
0.1 %
3,019
1.9 %
218
0.1 %
4,811
3.0 %
118
0.1 %
142
0.1 %
February 2022
123,995
89,121
72 %
12,625
10 %
5,227
4.2 %
1,201
1.0 %
23
0.0 %
3,731
3.0 %
294
0.2 %
819
0.7 %
339
0.3 %
173
0.1 %
January 2022
301,407
240,017
80 %
15,561
5.2 %
5,603
1.9 %
20,508
6.8 %
27
0.0 %
3,267
1.1 %
260
0.1 %
2,946
1.0 %
433
0.1 %
310
0.1 %
December 2021
593,472
516,198
87 %
12,863
2.2 %
7,556
1.3 %
678
0.1 %
25
0.0 %
6,243
1.1 %
266
0.0 %
32,116
5.4 %
323
0.1 %
244
0.0 %
November 2021
568,837
519,402
91 %
10,630
1.9 %
6,663
1.2 %
11,465
2.0 %
57
0.0 %
4,853
0.9 %
237
0.0 %
1,289
0.2 %
52
0.0 %
124
0.0 %
October 2021
368,878
340,031
92 %
6,259
1.7 %
5,203
1.4 %
604
0.2 %
55
0.0 %
3,675
1.0 %
349
0.1 %
866
0.2 %
315
0.1 %
193
0.1 %
September 2021
235,862
202,914
86 %
5,807
2.5 %
4,871
2.1 %
471
0.2 %
35
0.0 %
3,974
1.7 %
185
0.1 %
2,861
1.2 %
10
0.0 %
64
0.0 %
August 2021
655,582
619,411
94 %
6,107
0.9 %
7,087
1.1 %
430
0.1 %
97
0.0 %
7,949
1.2 %
200
0.0 %
1,697
0.3 %
165
0.0 %
106
0.0 %
July 2021
155,730
117,880
76 %
5,666
3.6 %
5,591
3.6 %
746
0.5 %
54
0.0 %
6,862
4.4 %
104
0.1 %
1,650
1.1 %
128
0.1 %
95
0.1 %
June 2021
132,950
99,207
75 %
5,806
4.4 %
4,545
3.4 %
533
0.4 %
76
0.1 %
4,510
3.4 %
184
0.1 %
1,650
1.2 %
746
0.6 %
88
0.1 %
May 2021
143,117
109,468
76 %
4,286
3.0 %
4,120
2.9 %
576
0.4 %
86
0.1 %
4,071
2.8 %
215
0.2 %
7,427
5.2 %
334
0.2 %
53
0.0 %
April 2021
124,804
101,187
81 %
3,044
2.4 %
2,377
1.9 %
513
0.4 %
136
0.1 %
2,474
2.0 %
165
0.1 %
3,836
3.1 %
171
0.1 %
69
0.1 %
March 2021
155,752
109,814
71 %
4,158
2.7 %
4,884
3.1 %
16,760
11 %
211
0.1 %
4,238
2.7 %
142
0.1 %
2,788
1.8 %
73
0.0 %
94
0.1 %
February 2021
171,782
146,912
86 %
3,059
1.8 %
4,343
2.5 %
623
0.4 %
71
0.0 %
3,336
1.9 %
236
0.1 %
3,280
1.9 %
90
0.1 %
105
0.1 %
January 2021
130,085
103,407
79 %
2,996
2.3 %
4,332
3.3 %
1,240
1.0 %
144
0.1 %
3,262
2.5 %
406
0.3 %
2,655
2.0 %
59
0.0 %
182
0.1 %
December 2020
104,454
80,668
77 %
3,564
3.4 %
3,467
3.3 %
1,100
1.1 %
132
0.1 %
2,905
2.8 %
466
0.4 %
2,131
2.0 %
159
0.2 %
188
0.2 %
November 2020
93,085
69,210
74 %
3,646
3.9 %
3,375
3.6 %
896
1.0 %
134
0.1 %
2,588
2.8 %
511
0.5 %
2,319
2.5 %
615
0.7 %
93
0.1 %
October 2020
99,754
70,018
70 %
3,080
3.1 %
6,367
6.4 %
508
0.5 %
169
0.2 %
3,696
3.7 %
601
0.6 %
1,046
1.0 %
19
0.0 %
49
0.0 %
September 2020
107,534
79,229
74 %
3,311
3.1 %
5,868
5.5 %
1,153
1.1 %
211
0.2 %
3,697
3.4 %
462
0.4 %
2,158
2.0 %
89
0.1 %
68
0.1 %
August 2020
608,697
580,247
95 %
2,959
0.5 %
3,586
0.6 %
2,912
0.5 %
91
0.0 %
3,266
0.5 %
742
0.1 %
1,898
0.3 %
401
0.1 %
612
0.1 %
July 2020
314,645
84,965
27 %
2,641
0.8 %
3,356
1.1 %
1,580
0.5 %
134
0.0 %
3,146
1.0 %
625
0.2 %
1,645
0.5 %
56
0.0 %
51
0.0 %
June 2020
783,323
85,440
11 %
2,621
0.3 %
2,846
0.4 %
414
0.1 %
129
0.0 %
2,656
0.3 %
872
0.1 %
15,089
1.9 %
82
0.0 %
82
0.0 %
May 2020
899,576
102,079
11 %
3,450
0.4 %
3,709
0.4 %
483
0.1 %
103
0.0 %
3,051
0.3 %
1,049
0.1 %
35,144
3.9 %
331
0.0 %
88
0.0 %
April 2020
1,085,212
95,698
8.8 %
4,038
0.4 %
4,407
0.4 %
1,617
0.1 %
133
0.0 %
123,497
11 %
1,069
0.1 %
7,765
0.7 %
504
0.0 %
139
0.0 %
March 2020
895,090
82,940
9.3 %
2,549
0.3 %
2,215
0.2 %
349
0.0 %
140
0.0 %
4,274
0.5 %
791
0.1 %
5,313
0.6 %
303
0.0 %
87
0.0 %
February 2020
836,410
82,670
9.9 %
1,839
0.2 %
1,174
0.1 %
360
0.0 %
126
0.0 %
2,798
0.3 %
480
0.1 %
4,981
0.6 %
158
0.0 %
199
0.0 %
January 2020
818,818
68,354
8.3 %
2,108
0.3 %
1,783
0.2 %
337
0.0 %
95
0.0 %
2,857
0.3 %
304
0.0 %
1,949
0.2 %
131
0.0 %
142
0.0 %
December 2019
671,482
60,530
9.0 %
1,581
0.2 %
2,052
0.3 %
420
0.1 %
87
0.0 %
2,769
0.4 %
425
0.1 %
1,083
0.2 %
201
0.0 %
174
0.0 %
November 2019
606,952
60,194
9.9 %
1,432
0.2 %
1,831
0.3 %
374
0.1 %
85
0.0 %
2,408
0.4 %
331
0.1 %
1,251
0.2 %
911
0.2 %
171
0.0 %
October 2019
529,736
67,780
13 %
1,987
0.4 %
2,126
0.4 %
258
0.0 %
119
0.0 %
2,869
0.5 %
405
0.1 %
1,851
0.3 %
134
0.0 %
108
0.0 %
September 2019
436,574
68,328
16 %
1,991
0.5 %
1,383
0.3 %
300
0.1 %
109
0.0 %
3,569
0.8 %
368
0.1 %
2,547
0.6 %
71
0.0 %
96
0.0 %
August 2019
399,369
82,626
21 %
2,450
0.6 %
1,426
0.4 %
408
0.1 %
119
0.0 %
2,967
0.7 %
383
0.1 %
2,774
0.7 %
107
0.0 %
100
0.0 %
July 2019
250,567
76,937
31 %
2,813
1.1 %
1,096
0.4 %
287
0.1 %
121
0.0 %
2,375
0.9 %
456
0.2 %
2,828
1.1 %
125
0.0 %
87
0.0 %
June 2019
803,016
78,541
9.8 %
1,537
0.2 %
1,518
0.2 %
199
0.0 %
104
0.0 %
2,386
0.3 %
342
0.0 %
2,068
0.3 %
224
0.0 %
59
0.0 %
May 2019
1,040,314
69,534
6.7 %
1,988
0.2 %
823
0.1 %
391
0.0 %
130
0.0 %
3,327
0.3 %
494
0.0 %
5,664
0.5 %
33
0.0 %
124
0.0 %
April 2019
1,236,839
63,438
5.1 %
1,547
0.1 %
1,039
0.1 %
289
0.0 %
105
0.0 %
6,369
0.5 %
354
0.0 %
4,962
0.4 %
161
0.0 %
124
0.0 %
March 2019
1,409,096
81,109
5.8 %
1,552
0.1 %
1,134
0.1 %
323
0.0 %
143
0.0 %
2,932
0.2 %
256
0.0 %
5,847
0.4 %
58
0.0 %
70
0.0 %
February 2019
1,379,671
56,402
4.1 %
1,410
0.1 %
1,036
0.1 %
304
0.0 %
93
0.0 %
2,022
0.1 %
278
0.0 %
7,525
0.5 %
20
0.0 %
30
0.0 %
January 2019
1,676,003
65,442
3.9 %
1,899
0.1 %
876
0.1 %
343
0.0 %
102
0.0 %
1,911
0.1 %
366
0.0 %
9,033
0.5 %
63
0.0 %
6
0.0 %
December 2018
1,561,847
56,240
3.6 %
1,356
0.1 %
1,258
0.1 %
299
0.0 %
94
0.0 %
8,059
0.5 %
286
0.0 %
4,890
0.3 %
23
0.0 %
7
0.0 %
November 2018
1,012,477
101,000
10.0 %
1,087
0.1 %
919
0.1 %
215
0.0 %
152
0.0 %
1,145
0.1 %
263
0.0 %
5,072
0.5 %
34
0.0 %
69
0.0 %
October 2018
1,066,185
88,193
8.3 %
1,290
0.1 %
889
0.1 %
267
0.0 %
102
0.0 %
1,935
0.2 %
289
0.0 %
7,036
0.7 %
43
0.0 %
53
0.0 %
September 2018
971,868
56,784
5.8 %
1,953
0.2 %
759
0.1 %
300
0.0 %
152
0.0 %
1,626
0.2 %
277
0.0 %
5,481
0.6 %
45
0.0 %
73
0.0 %
August 2018
826,090
48,172
5.8 %
1,937
0.2 %
1,349
0.2 %
247
0.0 %
142
0.0 %
11,087
1.3 %
347
0.0 %
4,036
0.5 %
69
0.0 %
41
0.0 %
July 2018
520,333
101,134
19 %
2,523
0.5 %
1,041
0.2 %
389
0.1 %
88
0.0 %
5,354
1.0 %
586
0.1 %
4,466
0.9 %
123
0.0 %
116
0.0 %
June 2018
402,554
107,032
27 %
1,484
0.4 %
640
0.2 %
362
0.1 %
125
0.0 %
2,215
0.6 %
705
0.2 %
3,074
0.8 %
246
0.1 %
26
0.0 %
May 2018
776,916
58,014
7.5 %
1,617
0.2 %
1,242
0.2 %
4,438
0.6 %
151
0.0 %
4,638
0.6 %
382
0.0 %
4,367
0.6 %
55
0.0 %
35
0.0 %
April 2018
1,041,113
39,587
3.8 %
713
0.1 %
946
0.1 %
274
0.0 %
118
0.0 %
1,526
0.1 %
311
0.0 %
5,267
0.5 %
41
0.0 %
32
0.0 %
March 2018
1,237,837
48,867
3.9 %
1,077
0.1 %
759
0.1 %
347
0.0 %
101
0.0 %
1,695
0.1 %
504
0.0 %
12,934
1.0 %
13
0.0 %
5
0.0 %
February 2018
535,502
37,357
7.0 %
943
0.2 %
888
0.2 %
166
0.0 %
86
0.0 %
1,697
0.3 %
549
0.1 %
6,733
1.3 %
29
0.0 %
16
0.0 %
January 2018
483,457
57,322
12 %
1,157
0.2 %
993
0.2 %
158
0.0 %
61
0.0 %
1,374
0.3 %
241
0.0 %
3,590
0.7 %
56
0.0 %
3
0.0 %
December 2017
864,426
85,742
9.9 %
1,220
0.1 %
844
0.1 %
163
0.0 %
66
0.0 %
1,213
0.1 %
254
0.0 %
3,207
0.4 %
15
0.0 %
103
0.0 %
November 2017
2,795,248
98,865
3.5 %
1,687
0.1 %
768
0.0 %
294
0.0 %
95
0.0 %
1,266
0.0 %
256
0.0 %
5,406
0.2 %
9
0.0 %
7
0.0 %
October 2017
1,129,817
70,940
6.3 %
1,018
0.1 %
1,274
0.1 %
220
0.0 %
130
0.0 %
2,005
0.2 %
269
0.0 %
5,730
0.5 %
33
0.0 %
36
0.0 %
September 2017
871,387
54,208
6.2 %
1,466
0.2 %
1,248
0.1 %
144
0.0 %
127
0.0 %
1,703
0.2 %
213
0.0 %
4,970
0.6 %
40
0.0 %
66
0.0 %
August 2017
3,924,140
101,354
2.6 %
1,869
0.0 %
1,217
0.0 %
331
0.0 %
159
0.0 %
1,753
0.0 %
209
0.0 %
12,436
0.3 %
72
0.0 %
28
0.0 %
July 2017
74,920
47,484
63 %
1,818
2.4 %
1,003
1.3 %
188
0.3 %
150
0.2 %
1,855
2.5 %
189
0.3 %
4,010
5.4 %
61
0.1 %
28
0.0 %
June 2017
70,866
56,661
80 %
1,186
1.7 %
1,114
1.6 %
306
0.4 %
129
0.2 %
1,423
2.0 %
262
0.4 %
2,961
4.2 %
191
0.3 %
28
0.0 %
May 2017
96,764
78,587
81 %
1,735
1.8 %
1,392
1.4 %
207
0.2 %
119
0.1 %
2,678
2.8 %
238
0.2 %
3,457
3.6 %
92
0.1 %
62
0.1 %
April 2017
103,766
71,941
69 %
1,424
1.4 %
1,771
1.7 %
188
0.2 %
137
0.1 %
3,572
3.4 %
315
0.3 %
2,878
2.8 %
93
0.1 %
47
0.0 %
March 2017
154,165
129,316
84 %
1,305
0.8 %
1,717
1.1 %
245
0.2 %
116
0.1 %
2,048
1.3 %
492
0.3 %
9,711
6.3 %
168
0.1 %
56
0.0 %
February 2017
100,439
69,708
69 %
1,536
1.5 %
2,424
2.4 %
212
0.2 %
125
0.1 %
2,137
2.1 %
211
0.2 %
8,686
8.6 %
285
0.3 %
132
0.1 %
January 2017
62,763
45,562
73 %
1,413
2.3 %
1,553
2.5 %
248
0.4 %
75
0.1 %
3,578
5.7 %
159
0.3 %
3,468
5.5 %
95
0.2 %
89
0.1 %
December 2016
280,814
81,756
29 %
1,923
0.7 %
861
0.3 %
192
0.1 %
110
0.0 %
2,667
0.9 %
139
0.0 %
3,506
1.2 %
321
0.1 %
18
0.0 %
November 2016
378,749
75,684
20 %
1,530
0.4 %
978
0.3 %
208
0.1 %
136
0.0 %
2,496
0.7 %
221
0.1 %
5,105
1.3 %
76
0.0 %
78
0.0 %
October 2016
137,482
116,320
85 %
1,930
1.4 %
815
0.6 %
183
0.1 %
137
0.1 %
2,987
2.2 %
216
0.2 %
7,074
5.1 %
163
0.1 %
17
0.0 %
September 2016
1,101,929
75,573
6.9 %
1,262
0.1 %
982
0.1 %
212
0.0 %
116
0.0 %
2,391
0.2 %
216
0.0 %
6,438
0.6 %
135
0.0 %
63
0.0 %
August 2016
107,310
89,627
84 %
1,666
1.6 %
720
0.7 %
273
0.3 %
133
0.1 %
2,648
2.5 %
283
0.3 %
8,272
7.7 %
175
0.2 %
82
0.1 %
July 2016
157,802
120,582
76 %
1,604
1.0 %
1,262
0.8 %
305
0.2 %
65
0.0 %
1,606
1.0 %
387
0.2 %
24,504
16 %
135
0.1 %
9
0.0 %
June 2016
162,615
127,941
79 %
862
0.5 %
1,021
0.6 %
135
0.1 %
104
0.1 %
1,706
1.0 %
290
0.2 %
26,916
17 %
135
0.1 %
28
0.0 %
May 2016
143,022
84,531
59 %
1,031
0.7 %
1,197
0.8 %
295
0.2 %
113
0.1 %
1,339
0.9 %
329
0.2 %
6,623
4.6 %
142
0.1 %
24
0.0 %
April 2016
152,932
83,513
55 %
1,004
0.7 %
1,449
0.9 %
241
0.2 %
207
0.1 %
1,579
1.0 %
387
0.3 %
5,224
3.4 %
106
0.1 %
12
0.0 %
March 2016
282,950
78,092
28 %
1,147
0.4 %
1,545
0.5 %
321
0.1 %
161
0.1 %
1,214
0.4 %
355
0.1 %
5,965
2.1 %
166
0.1 %
8
0.0 %
February 2016
285,165
43,081
15 %
923
0.3 %
2,075
0.7 %
187
0.1 %
86
0.0 %
926
0.3 %
264
0.1 %
4,350
1.5 %
141
0.0 %
9
0.0 %
January 2016
186,076
65,970
35 %
949
0.5 %
1,552
0.8 %
261
0.1 %
80
0.0 %
1,429
0.8 %
254
0.1 %
5,958
3.2 %
236
0.1 %
8
0.0 %
December 2015
159,164
91,597
58 %
985
0.6 %
1,182
0.7 %
236
0.1 %
28
0.0 %
1,475
0.9 %
214
0.1 %
3,333
2.1 %
94
0.1 %
45
0.0 %
November 2015
148,432
127,962
86 %
963
0.6 %
1,573
1.1 %
359
0.2 %
55
0.0 %
5,110
3.4 %
179
0.1 %
5,301
3.6 %
117
0.1 %
33
0.0 %
October 2015
199,357
177,273
89 %
1,164
0.6 %
1,659
0.8 %
247
0.1 %
15
0.0 %
1,860
0.9 %
53
0.0 %
8,191
4.1 %
139
0.1 %
21
0.0 %
September 2015
684,681
668,444
98 %
1,269
0.2 %
2,915
0.4 %
380
0.1 %
5
0.0 %
1,847
0.3 %
58
0.0 %
2,891
0.4 %
114
0.0 %
54
0.0 %
August 2015
126,160
96,441
76 %
1,665
1.3 %
2,705
2.1 %
580
0.5 %
93
0.1 %
2,051
1.6 %
74
0.1 %
11,742
9.3 %
145
0.1 %
55
0.0 %
July 2015
156,941
132,446
84 %
1,781
1.1 %
2,783
1.8 %
536
0.3 %
15
0.0 %
5,073
3.2 %
116
0.1 %
2,509
1.6 %
81
0.1 %
15
0.0 %
June 2015
81,362
67,963
84 %
1,164
1.4 %
1,338
1.6 %
288
0.4 %
4
0.0 %
1,040
1.3 %
81
0.1 %
4,113
5.1 %
74
0.1 %
11
0.0 %
May 2015
70,484
58,613
83 %
656
0.9 %
1,073
1.5 %
200
0.3 %
2
0.0 %
1,253
1.8 %
76
0.1 %
1,858
2.6 %
82
0.1 %
18
0.0 %
April 2015
128,729
75,582
59 %
1,314
1.0 %
1,040
0.8 %
191
0.1 %
12
0.0 %
1,713
1.3 %
108
0.1 %
2,401
1.9 %
83
0.1 %
3
0.0 %
March 2015
255,242
219,262
86 %
612
0.2 %
1,235
0.5 %
261
0.1 %
13
0.0 %
1,420
0.6 %
97
0.0 %
7,064
2.8 %
67
0.0 %
13
0.0 %
February 2015
188,870
171,734
91 %
595
0.3 %
821
0.4 %
244
0.1 %
16
0.0 %
1,085
0.6 %
83
0.0 %
9,578
5.1 %
122
0.1 %
22
0.0 %
January 2015
248,264
224,859
91 %
736
0.3 %
1,035
0.4 %
186
0.1 %
10
0.0 %
1,415
0.6 %
75
0.0 %
12,453
5.0 %
224
0.1 %
15
0.0 %
December 2014
125,056
112,334
90 %
734
0.6 %
1,125
0.9 %
202
0.2 %
667
0.5 %
65
0.1 %
3,524
2.8 %
75
0.1 %
2
0.0 %
November 2014
77,495
62,599
81 %
873
1.1 %
1,518
2.0 %
304
0.4 %
3
0.0 %
664
0.9 %
107
0.1 %
5,200
6.7 %
52
0.1 %
10
0.0 %
October 2014
233,280
209,778
90 %
842
0.4 %
1,335
0.6 %
186
0.1 %
4
0.0 %
1,022
0.4 %
109
0.0 %
10,249
4.4 %
86
0.0 %
6
0.0 %
September 2014
212,836
183,850
86 %
726
0.3 %
1,177
0.6 %
248
0.1 %
7
0.0 %
1,071
0.5 %
110
0.1 %
13,506
6.3 %
76
0.0 %
5
0.0 %
August 2014
607,014
575,165
95 %
1,105
0.2 %
1,542
0.3 %
422
0.1 %
37
0.0 %
1,861
0.3 %
172
0.0 %
15,538
2.6 %
101
0.0 %
3
0.0 %
July 2014
1,265,330
1,082,540
86 %
1,390
0.1 %
2,360
0.2 %
366
0.0 %
115
0.0 %
2,159
0.2 %
106
0.0 %
28,484
2.3 %
234
0.0 %
167
0.0 %
June 2014
1,183,640
836,492
71 %
1,744
0.1 %
1,921
0.2 %
198
0.0 %
129
0.0 %
1,322
0.1 %
140
0.0 %
36,428
3.1 %
104
0.0 %
104
0.0 %
May 2014
187,580
152,869
81 %
1,000
0.5 %
1,655
0.9 %
198
0.1 %
7
0.0 %
1,860
1.0 %
109
0.1 %
10,745
5.7 %
102
0.1 %
8
0.0 %
April 2014
328,646
314,347
96 %
729
0.2 %
1,113
0.3 %
194
0.1 %
30
0.0 %
1,200
0.4 %
94
0.0 %
5,830
1.8 %
109
0.0 %
56
0.0 %
March 2014
89,984
79,230
88 %
564
0.6 %
1,231
1.4 %
177
0.2 %
16
0.0 %
940
1.0 %
138
0.2 %
2,895
3.2 %
76
0.1 %
9
0.0 %
February 2014
235,785
227,376
96 %
561
0.2 %
883
0.4 %
247
0.1 %
32
0.0 %
1,004
0.4 %
111
0.0 %
2,089
0.9 %
91
0.0 %
18
0.0 %
January 2014
404,410
392,006
97 %
384
0.1 %
630
0.2 %
177
0.0 %
57
0.0 %
1,092
0.3 %
76
0.0 %
7,118
1.8 %
91
0.0 %
33
0.0 %
December 2013
539,070
521,379
97 %
466
0.1 %
1,296
0.2 %
221
0.0 %
42
0.0 %
1,567
0.3 %
89
0.0 %
8,963
1.7 %
83
0.0 %
117
0.0 %
November 2013
180,764
168,891
93 %
695
0.4 %
1,157
0.6 %
178
0.1 %
47
0.0 %
1,840
1.0 %
93
0.1 %
2,657
1.5 %
157
0.1 %
129
0.1 %
October 2013
397,244
380,878
96 %
839
0.2 %
2,360
0.6 %
128
0.0 %
14
0.0 %
2,068
0.5 %
88
0.0 %
4,457
1.1 %
141
0.0 %
21
0.0 %
September 2013
475,991
420,579
88 %
729
0.2 %
2,228
0.5 %
301
0.1 %
52
0.0 %
1,277
0.3 %
87
0.0 %
2,739
0.6 %
123
0.0 %
37
0.0 %
August 2013
539,524
490,301
91 %
708
0.1 %
2,195
0.4 %
226
0.0 %
36
0.0 %
6,205
1.2 %
198
0.0 %
8,819
1.6 %
111
0.0 %
July 2013
418,422
385,722
92 %
647
0.2 %
1,558
0.4 %
224
0.1 %
65
0.0 %
1,467
0.4 %
149
0.0 %
5,520
1.3 %
72
0.0 %
1
0.0 %
June 2013
1,005,477
745,764
74 %
862
0.1 %
1,644
0.2 %
233
0.0 %
32
0.0 %
1,646
0.2 %
249
0.0 %
36,126
3.6 %
99
0.0 %
10
0.0 %
May 2013
125,685
100,085
80 %
1,070
0.9 %
2,454
2.0 %
292
0.2 %
101
0.1 %
1,981
1.6 %
184
0.1 %
8,644
6.9 %
534
0.4 %
35
0.0 %
April 2013
203,988
181,704
89 %
1,035
0.5 %
3,758
1.8 %
365
0.2 %
35
0.0 %
7,328
3.6 %
292
0.1 %
3,454
1.7 %
246
0.1 %
113
0.1 %
March 2013
775,888
722,493
93 %
903
0.1 %
3,348
0.4 %
258
0.0 %
47
0.0 %
8,730
1.1 %
244
0.0 %
32,885
4.2 %
242
0.0 %
78
0.0 %
February 2013
362,327
340,789
94 %
495
0.1 %
1,632
0.5 %
159
0.0 %
10
0.0 %
2,686
0.7 %
159
0.0 %
9,319
2.6 %
116
0.0 %
7
0.0 %
January 2013
475,661
414,629
87 %
538
0.1 %
1,309
0.3 %
183
0.0 %
18
0.0 %
3,684
0.8 %
175
0.0 %
35,387
7.4 %
298
0.1 %
December 2012
556,967
519,098
93 %
647
0.1 %
1,808
0.3 %
158
0.0 %
64
0.0 %
2,098
0.4 %
268
0.0 %
15,025
2.7 %
68
0.0 %
November 2012
336,916
300,317
89 %
548
0.2 %
1,328
0.4 %
235
0.1 %
5
0.0 %
4,089
1.2 %
309
0.1 %
8,011
2.4 %
106
0.0 %
October 2012
431,123
369,276
86 %
1,042
0.2 %
1,344
0.3 %
146
0.0 %
7
0.0 %
4,524
1.0 %
314
0.1 %
8,916
2.1 %
117
0.0 %
September 2012
208,897
157,582
75 %
1,445
0.7 %
1,633
0.8 %
232
0.1 %
16
0.0 %
2,994
1.4 %
316
0.2 %
7,270
3.5 %
101
0.0 %
August 2012
202,745
138,501
68 %
972
0.5 %
1,916
0.9 %
348
0.2 %
1
0.0 %
6,719
3.3 %
335
0.2 %
16,475
8.1 %
93
0.0 %
July 2012
360,585
146,250
41 %
915
0.3 %
1,519
0.4 %
318
0.1 %
41
0.0 %
7,238
2.0 %
463
0.1 %
6,999
1.9 %
53
0.0 %
June 2012
202,834
108,810
54 %
896
0.4 %
2,032
1.0 %
229
0.1 %
30
0.0 %
9,601
4.7 %
329
0.2 %
5,783
2.9 %
32
0.0 %
May 2012
279,267
193,862
69 %
771
0.3 %
2,073
0.7 %
260
0.1 %
97
0.0 %
7,789
2.8 %
408
0.1 %
9,840
3.5 %
74
0.0 %
April 2012
310,929
264,504
85 %
779
0.3 %
1,678
0.5 %
198
0.1 %
5
0.0 %
5,414
1.7 %
345
0.1 %
6,297
2.0 %
16
0.0 %
March 2012
484,902
404,424
83 %
727
0.1 %
1,077
0.2 %
165
0.0 %
16
0.0 %
2,366
0.5 %
376
0.1 %
7,841
1.6 %
24
0.0 %
February 2012
381,581
266,457
70 %
573
0.2 %
668
0.2 %
159
0.0 %
28
0.0 %
1,495
0.4 %
349
0.1 %
4,746
1.2 %
14
0.0 %
January 2012
235,499
219,282
93 %
698
0.3 %
1,482
0.6 %
309
0.1 %
44
0.0 %
1,552
0.7 %
290
0.1 %
5,866
2.5 %
205
0.1 %
December 2011
201,323
171,846
85 %
707
0.4 %
1,040
0.5 %
217
0.1 %
93
0.0 %
2,194
1.1 %
321
0.2 %
10,396
5.2 %
247
0.1 %
November 2011
127,857
115,885
91 %
622
0.5 %
956
0.7 %
277
0.2 %
18
0.0 %
1,511
1.2 %
263
0.2 %
6,091
4.8 %
108
0.1 %
October 2011
102,590
88,155
86 %
582
0.6 %
1,165
1.1 %
278
0.3 %
15
0.0 %
1,276
1.2 %
339
0.3 %
8,048
7.8 %
49
0.0 %
September 2011
63,453
52,549
83 %
762
1.2 %
999
1.6 %
174
0.3 %
5
0.0 %
1,173
1.8 %
292
0.5 %
5,417
8.5 %
22
0.0 %
August 2011
89,519
71,189
80 %
936
1.0 %
1,438
1.6 %
244
0.3 %
15
0.0 %
1,621
1.8 %
445
0.5 %
9,583
11 %
192
0.2 %
July 2011
105,251
91,389
87 %
1,358
1.3 %
1,372
1.3 %
467
0.4 %
13
0.0 %
1,415
1.3 %
399
0.4 %
4,418
4.2 %
266
0.3 %
June 2011
101,750
86,293
85 %
852
0.8 %
1,101
1.1 %
284
0.3 %
4
0.0 %
1,483
1.5 %
433
0.4 %
7,785
7.7 %
95
0.1 %
May 2011
98,742
86,155
87 %
887
0.9 %
1,639
1.7 %
462
0.5 %
4
0.0 %
1,032
1.0 %
414
0.4 %
4,610
4.7 %
50
0.1 %
April 2011
233,168
214,749
92 %
960
0.4 %
1,033
0.4 %
307
0.1 %
35
0.0 %
1,870
0.8 %
379
0.2 %
4,132
1.8 %
109
0.0 %
March 2011
258,687
173,945
67 %
928
0.4 %
1,315
0.5 %
241
0.1 %
38
0.0 %
1,473
0.6 %
490
0.2 %
7,119
2.8 %
292
0.1 %
February 2011
128,266
94,378
74 %
891
0.7 %
1,544
1.2 %
287
0.2 %
58
0.0 %
1,589
1.2 %
549
0.4 %
7,360
5.7 %
602
0.5 %
January 2011
165,869
115,722
70 %
973
0.6 %
1,886
1.1 %
325
0.2 %
7
0.0 %
1,476
0.9 %
312
0.2 %
8,791
5.3 %
445
0.3 %
December 2010
99,195
83,471
84 %
843
0.8 %
985
1.0 %
182
0.2 %
14
0.0 %
1,494
1.5 %
346
0.3 %
5,453
5.5 %
38
0.0 %
November 2010
81,618
63,923
78 %
902
1.1 %
1,197
1.5 %
200
0.2 %
1
0.0 %
1,323
1.6 %
366
0.4 %
7,727
9.5 %
26
0.0 %
October 2010
117,645
85,705
73 %
799
0.7 %
1,273
1.1 %
229
0.2 %
5
0.0 %
13,373
11 %
433
0.4 %
8,513
7.2 %
20
0.0 %
September 2010
137,735
100,155
73 %
872
0.6 %
1,287
0.9 %
248
0.2 %
20,217
15 %
449
0.3 %
7,110
5.2 %
57
0.0 %
August 2010
114,471
93,614
82 %
1,127
1.0 %
1,468
1.3 %
289
0.3 %
5
0.0 %
2,133
1.9 %
414
0.4 %
7,152
6.2 %
555
0.5 %
July 2010
76,599
58,493
76 %
1,201
1.6 %
2,050
2.7 %
313
0.4 %
38
0.0 %
1,422
1.9 %
425
0.6 %
4,842
6.3 %
41
0.1 %
June 2010
87,975
69,893
79 %
912
1.0 %
2,163
2.5 %
223
0.3 %
10
0.0 %
1,324
1.5 %
447
0.5 %
4,897
5.6 %
177
0.2 %
May 2010
96,662
76,189
79 %
1,034
1.1 %
2,475
2.6 %
288
0.3 %
3
0.0 %
1,618
1.7 %
369
0.4 %
5,806
6.0 %
169
0.2 %
April 2010
99,169
76,488
77 %
878
0.9 %
1,829
1.8 %
353
0.4 %
5
0.0 %
1,207
1.2 %
321
0.3 %
7,509
7.6 %
29
0.0 %
March 2010
87,161
61,741
71 %
1,677
1.9 %
2,360
2.7 %
336
0.4 %
3
0.0 %
1,854
2.1 %
401
0.5 %
10,554
12 %
88
0.1 %
February 2010
72,747
51,227
70 %
1,509
2.1 %
1,651
2.3 %
157
0.2 %
4
0.0 %
1,253
1.7 %
279
0.4 %
8,555
12 %
364
0.5 %
January 2010
74,728
57,212
77 %
721
1.0 %
2,418
3.2 %
311
0.4 %
3
0.0 %
1,521
2.0 %
307
0.4 %
5,332
7.1 %
415
0.6 %
December 2009
70,183
48,162
69 %
672
1.0 %
2,270
3.2 %
247
0.4 %
6
0.0 %
1,313
1.9 %
242
0.3 %
8,336
12 %
387
0.6 %
November 2009
70,041
42,764
61 %
958
1.4 %
1,770
2.5 %
166
0.2 %
25
0.0 %
1,395
2.0 %
434
0.6 %
4,192
6.0 %
285
0.4 %
October 2009
60,333
42,930
71 %
756
1.3 %
2,067
3.4 %
330
0.5 %
9
0.0 %
1,911
3.2 %
315
0.5 %
3,923
6.5 %
263
0.4 %
September 2009
63,423
44,989
71 %
872
1.4 %
3,273
5.2 %
155
0.2 %
42
0.1 %
1,608
2.5 %
362
0.6 %
4,752
7.5 %
95
0.1 %
August 2009
66,900
52,010
78 %
886
1.3 %
2,013
3.0 %
193
0.3 %
55
0.1 %
1,782
2.7 %
269
0.4 %
4,094
6.1 %
340
0.5 %
July 2009
71,897
46,410
65 %
809
1.1 %
1,425
2.0 %
684
1.0 %
26
0.0 %
1,676
2.3 %
273
0.4 %
3,705
5.2 %
163
0.2 %
June 2009
63,713
45,196
71 %
1,195
1.9 %
1,567
2.5 %
230
0.4 %
27
0.0 %
2,994
4.7 %
242
0.4 %
4,533
7.1 %
45
0.1 %
May 2009
71,486
52,432
73 %
806
1.1 %
1,505
2.1 %
286
0.4 %
23
0.0 %
1,260
1.8 %
223
0.3 %
6,212
8.7 %
32
0.0 %
April 2009
55,186
38,843
70 %
692
1.3 %
1,568
2.8 %
148
0.3 %
3
0.0 %
904
1.6 %
201
0.4 %
4,151
7.5 %
168
0.3 %
March 2009
58,655
41,660
71 %
659
1.1 %
1,332
2.3 %
226
0.4 %
11
0.0 %
1,512
2.6 %
233
0.4 %
7,117
12 %
54
0.1 %
February 2009
52,948
37,887
72 %
578
1.1 %
1,397
2.6 %
277
0.5 %
24
0.0 %
1,766
3.3 %
155
0.3 %
6,171
12 %
265
0.5 %
January 2009
54,355
40,297
74 %
652
1.2 %
1,590
2.9 %
238
0.4 %
8
0.0 %
1,046
1.9 %
122
0.2 %
6,225
11 %
113
0.2 %
December 2008
55,321
40,303
73 %
706
1.3 %
2,000
3.6 %
124
0.2 %
19
0.0 %
1,140
2.1 %
161
0.3 %
5,742
10 %
72
0.1 %
November 2008
63,328
44,449
70 %
598
0.9 %
2,419
3.8 %
151
0.2 %
20
0.0 %
1,275
2.0 %
199
0.3 %
6,891
11 %
98
0.2 %
October 2008
67,346
45,418
67 %
736
1.1 %
2,204
3.3 %
354
0.5 %
31
0.0 %
1,632
2.4 %
182
0.3 %
8,359
12 %
104
0.2 %
September 2008
62,365
45,493
73 %
591
0.9 %
1,612
2.6 %
211
0.3 %
46
0.1 %
1,584
2.5 %
132
0.2 %
5,670
9.1 %
55
0.1 %
August 2008
69,612
43,949
63 %
754
1.1 %
1,319
1.9 %
282
0.4 %
30
0.0 %
5,746
8.3 %
155
0.2 %
10,463
15 %
83
0.1 %
July 2008
47,183
33,914
72 %
583
1.2 %
1,413
3.0 %
274
0.6 %
75
0.2 %
1,005
2.1 %
150
0.3 %
3,423
7.3 %
37
0.1 %
June 2008
48,973
32,062
65 %
605
1.2 %
1,371
2.8 %
162
0.3 %
25
0.1 %
1,473
3.0 %
154
0.3 %
6,536
13 %
183
0.4 %
May 2008
52,830
36,864
70 %
585
1.1 %
1,564
3.0 %
226
0.4 %
32
0.1 %
1,194
2.3 %
207
0.4 %
5,021
9.5 %
228
0.4 %
April 2008
72,610
38,600
53 %
5,269
7.3 %
1,737
2.4 %
209
0.3 %
137
0.2 %
1,096
1.5 %
176
0.2 %
4,496
6.2 %
56
0.1 %
March 2008
52,529
30,353
58 %
1,288
2.5 %
2,240
4.3 %
306
0.6 %
42
0.1 %
1,217
2.3 %
399
0.8 %
6,322
12 %
432
0.8 %
February 2008
45,588
30,631
67 %
468
1.0 %
2,004
4.4 %
454
1.0 %
230
0.5 %
1,055
2.3 %
283
0.6 %
3,674
8.1 %
107
0.2 %
January 2008
73,782
31,536
43 %
700
0.9 %
2,554
3.5 %
194
0.3 %
195
0.3 %
1,635
2.2 %
241
0.3 %
2,479
3.4 %
88
0.1 %
December 2007
42,725
26,873
63 %
671
1.6 %
1,936
4.5 %
314
0.7 %
90
0.2 %
737
1.7 %
197
0.5 %
3,757
8.8 %
33
0.1 %
November 2007
44,528
29,224
66 %
485
1.1 %
2,033
4.6 %
403
0.9 %
27
0.1 %
1,054
2.4 %
152
0.3 %
3,840
8.6 %
113
0.3 %
October 2007
57,446
33,282
58 %
497
0.9 %
1,928
3.4 %
344
0.6 %
53
0.1 %
1,384
2.4 %
214
0.4 %
2,354
4.1 %
298
0.5 %
September 2007
46,713
30,418
65 %
502
1.1 %
1,752
3.8 %
412
0.9 %
262
0.6 %
868
1.9 %
136
0.3 %
3,368
7.2 %
75
0.2 %
August 2007
42,484
29,372
69 %
561
1.3 %
1,483
3.5 %
455
1.1 %
67
0.2 %
1,054
2.5 %
117
0.3 %
1,625
3.8 %
36
0.1 %
July 2007
32,779
23,294
71 %
542
1.7 %
1,121
3.4 %
356
1.1 %
38
0.1 %
1,077
3.3 %
34
0.1 %
2,435
7.4 %
71
0.2 %
June 2007
39,727
29,109
73 %
522
1.3 %
1,355
3.4 %
153
0.4 %
6
0.0 %
673
1.7 %
27
0.1 %
1,931
4.9 %
118
0.3 %
May 2007
37,630
23,773
63 %
394
1.0 %
1,243
3.3 %
172
0.5 %
20
0.1 %
851
2.3 %
70
0.2 %
7,310
19 %
46
0.1 %
April 2007
37,640
24,023
64 %
473
1.3 %
1,057
2.8 %
141
0.4 %
36
0.1 %
765
2.0 %
64
0.2 %
8,075
21 %
97
0.3 %
March 2007
34,055
22,085
65 %
355
1.0 %
936
2.7 %
144
0.4 %
4
0.0 %
1,112
3.3 %
48
0.1 %
6,600
19 %
53
0.2 %
February 2007
23,234
15,365
66 %
339
1.5 %
935
4.0 %
91
0.4 %
2
0.0 %
714
3.1 %
65
0.3 %
3,297
14 %
128
0.6 %
January 2007
24,266
17,497
72 %
292
1.2 %
655
2.7 %
66
0.3 %
53
0.2 %
675
2.8 %
76
0.3 %
2,826
12 %
46
0.2 %
December 2006
26,384
16,056
61 %
314
1.2 %
1,020
3.9 %
59
0.2 %
81
0.3 %
749
2.8 %
47
0.2 %
5,647
21 %
49
0.2 %
November 2006
25,418
16,078
63 %
280
1.1 %
1,009
4.0 %
83
0.3 %
43
0.2 %
536
2.1 %
107
0.4 %
4,375
17 %
113
0.4 %
October 2006
24,807
14,474
58 %
240
1.0 %
1,073
4.3 %
203
0.8 %
30
0.1 %
384
1.5 %
90
0.4 %
5,870
24 %
69
0.3 %
September 2006
26,177
15,345
59 %
203
0.8 %
1,069
4.1 %
91
0.3 %
40
0.2 %
310
1.2 %
43
0.2 %
5,849
22 %
83
0.3 %
August 2006
21,894
14,963
68 %
275
1.3 %
1,059
4.8 %
184
0.8 %
45
0.2 %
504
2.3 %
65
0.3 %
1,232
5.6 %
34
0.2 %
July 2006
19,470
13,979
72 %
221
1.1 %
758
3.9 %
60
0.3 %
61
0.3 %
361
1.9 %
75
0.4 %
814
4.2 %
38
0.2 %
June 2006
22,290
14,281
64 %
239
1.1 %
791
3.5 %
101
0.5 %
59
0.3 %
418
1.9 %
51
0.2 %
2,430
11 %
44
0.2 %
May 2006
27,066
18,151
67 %
244
0.9 %
946
3.5 %
191
0.7 %
106
0.4 %
641
2.4 %
142
0.5 %
2,778
10 %
16
0.1 %
April 2006
23,188
14,443
62 %
191
0.8 %
901
3.9 %
115
0.5 %
129
0.6 %
470
2.0 %
104
0.4 %
3,543
15 %
74
0.3 %
March 2006
17,581
12,105
69 %
263
1.5 %
723
4.1 %
50
0.3 %
113
0.6 %
374
2.1 %
53
0.3 %
689
3.9 %
53
0.3 %
February 2006
18,681
11,507
62 %
319
1.7 %
1,171
6.3 %
127
0.7 %
174
0.9 %
758
4.1 %
287
1.5 %
916
4.9 %
100
0.5 %
January 2006
16,152
10,202
63 %
193
1.2 %
743
4.6 %
90
0.6 %
97
0.6 %
907
5.6 %
95
0.6 %
802
5.0 %
97
0.6 %
December 2005
19,981
13,179
66 %
190
1.0 %
1,052
5.3 %
71
0.4 %
241
1.2 %
637
3.2 %
178
0.9 %
1,665
8.3 %
125
0.6 %
November 2005
20,932
10,664
51 %
265
1.3 %
1,370
6.5 %
46
0.2 %
99
0.5 %
392
1.9 %
82
0.4 %
4,687
22 %
104
0.5 %
October 2005
13,057
7,520
58 %
215
1.6 %
1,030
7.9 %
54
0.4 %
68
0.5 %
357
2.7 %
57
0.4 %
301
2.3 %
86
0.7 %
September 2005
11,275
6,886
61 %
204
1.8 %
858
7.6 %
147
1.3 %
288
2.6 %
339
3.0 %
71
0.6 %
194
1.7 %
49
0.4 %
August 2005
6,781
4,273
63 %
173
2.6 %
414
6.1 %
59
0.9 %
92
1.4 %
328
4.8 %
93
1.4 %
231
3.4 %
60
0.9 %
July 2005
6,977
4,263
61 %
128
1.8 %
331
4.7 %
12
0.2 %
115
1.6 %
175
2.5 %
12
0.2 %
126
1.8 %
112
1.6 %
June 2005
6,205
4,451
72 %
97
1.6 %
246
4.0 %
26
0.4 %
61
1.0 %
191
3.1 %
23
0.4 %
243
3.9 %
63
1.0 %
May 2005
5,270
3,656
69 %
94
1.8 %
258
4.9 %
24
0.5 %
116
2.2 %
271
5.1 %
16
0.3 %
104
2.0 %
92
1.7 %
April 2005
6,814
4,251
62 %
131
1.9 %
410
6.0 %
23
0.3 %
49
0.7 %
489
7.2 %
31
0.5 %
293
4.3 %
61
0.9 %
March 2005
5,239
3,169
60 %
100
1.9 %
456
8.7 %
11
0.2 %
184
3.5 %
341
6.5 %
16
0.3 %
115
2.2 %
1
0.0 %
February 2005
1,167
658
56 %
22
1.9 %
92
7.9 %
109
9.3 %
98
8.4 %
31
2.7 %
20
1.7 %
21
1.8 %
January 2005
482
316
66 %
13
2.7 %
41
8.5 %
22
4.6 %
22
4.6 %
4
0.8 %
13
2.7 %
5
1.0 %
December 2004
826
235
28 %
37
4.5 %
47
5.7 %
266
32 %
69
8.4 %
9
1.1 %
26
3.1 %
November 2004
573
313
55 %
22
3.8 %
31
5.4 %
6
1.0 %
65
11 %
30
5.2 %
29
5.1 %
8
1.4 %
October 2004
194
86
44 %
11
5.7 %
8
4.1 %
2
1.0 %
39
20 %
2
1.0 %
22
11 %
5
2.6 %
September 2004
280
144
51 %
20
7.1 %
31
11 %
1
0.4 %
45
16 %
1
0.4 %
13
4.6 %
5
1.8 %
August 2004
148
114
77 %
10
6.8 %
10
6.8 %
1
0.7 %
3
2.0 %
1
0.7 %
July 2004
308
166
54 %
26
8.4 %
22
7.1 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2
0.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
June 2004
349
111
32 %
16
4.6 %
16
4.6 %
166
48 %
14
4.0 %
6
1.7 %
10
2.9 %
1
0.3 %
May 2004
221
73
33 %
12
5.4 %
37
17 %
81
37 %
9
4.1 %
2
0.9 %
2
0.9 %
April 2004
357
214
60 %
44
12 %
16
4.5 %
5
1.4 %
23
6.4 %
5
1.4 %
1
0.3 %
March 2004
370
212
57 %
17
4.6 %
47
13 %
1
0.3 %
26
7.0 %
25
6.8 %
4
1.1 %
22
5.9 %
February 2004
253
141
56 %
24
9.5 %
7
2.8 %
23
9.1 %
13
5.1 %
27
11 %
January 2004
146
47
32 %
44
30 %
10
6.8 %
17
12 %
2
1.4 %
1
0.7 %
20
14 %
December 2003
844
246
29 %
64
7.6 %
52
6.2 %
277
33 %
2
0.2 %
7
0.8 %
6
0.7 %
November 2003
488
301
62 %
43
8.8 %
9
1.8 %
1
0.2 %
October 2003
2
2
100 %
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
1
1
100 %
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
2
2
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
February 2023
215
2.7 %
328
4.1 %
49
0.6 %
1
0.0 %
4
0.1 %
1
0.0 %
January 2023
5,326
4.0 %
3,303
2.5 %
3,014
2.3 %
21
0.0 %
7
0.0 %
19
0.0 %
9
0.0 %
23
0.0 %
16
0.0 %
December 2022
2,959
2.4 %
5,060
4.1 %
905
0.7 %
5
0.0 %
3
0.0 %
23
0.0 %
9
0.0 %
13
0.0 %
20
0.0 %
November 2022
1,673
1.6 %
5,867
5.6 %
837
0.8 %
13
0.0 %
20
0.0 %
42
0.0 %
14
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
October 2022
1,898
1.8 %
4,169
3.9 %
914
0.9 %
15
0.0 %
1
0.0 %
67
0.1 %
5
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
September 2022
1,576
1.8 %
4,413
5.0 %
438
0.5 %
12
0.0 %
1
0.0 %
26
0.0 %
6
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
August 2022
1,551
1.2 %
3,437
2.6 %
697
0.5 %
9
0.0 %
1
0.0 %
9
0.0 %
5
0.0 %
11
0.0 %
July 2022
1,902
1.6 %
4,803
4.1 %
852
0.7 %
23
0.0 %
12
0.0 %
13
0.0 %
1
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
June 2022
1,470
1.2 %
4,284
3.5 %
707
0.6 %
6
0.0 %
32
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
May 2022
1,733
1.5 %
5,026
4.3 %
898
0.8 %
8
0.0 %
15
0.0 %
23
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
April 2022
1,748
1.1 %
6,010
3.7 %
864
0.5 %
1
0.0 %
16
0.0 %
16
0.0 %
9
0.0 %
32
0.0 %
14
0.0 %
March 2022
2,750
1.7 %
11,920
7.5 %
914
0.6 %
5
0.0 %
37
0.0 %
52
0.0 %
5
0.0 %
20
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
February 2022
1,917
1.5 %
7,764
6.3 %
707
0.6 %
2
0.0 %
31
0.0 %
7
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
January 2022
2,121
0.7 %
9,369
3.1 %
868
0.3 %
11
0.0 %
6
0.0 %
26
0.0 %
72
0.0 %
2
0.0 %
December 2021
5,653
1.0 %
10,318
1.7 %
772
0.1 %
26
0.0 %
36
0.0 %
113
0.0 %
5
0.0 %
24
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
November 2021
2,392
0.4 %
10,810
1.9 %
752
0.1 %
13
0.0 %
5
0.0 %
67
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
18
0.0 %
October 2021
1,912
0.5 %
8,482
2.3 %
859
0.2 %
19
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
September 2021
1,843
0.8 %
11,978
5.1 %
626
0.3 %
9
0.0 %
87
0.0 %
73
0.0 %
12
0.0 %
41
0.0 %
1
0.0 %
August 2021
2,820
0.4 %
8,507
1.3 %
826
0.1 %
2
0.0 %
58
0.0 %
80
0.0 %
4
0.0 %
36
0.0 %
July 2021
4,690
3.0 %
11,296
7.3 %
886
0.6 %
1
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
June 2021
6,225
4.7 %
8,658
6.5 %
651
0.5 %
11
0.0 %
2
0.0 %
33
0.0 %
22
0.0 %
3
0.0 %
May 2021
2,950
2.1 %
8,752
6.1 %
698
0.5 %
5
0.0 %
1
0.0 %
40
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
April 2021
2,536
2.0 %
7,523
6.0 %
642
0.5 %
6
0.0 %
47
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
20
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
March 2021
1,857
1.2 %
9,602
6.2 %
989
0.6 %
3
0.0 %
22
0.0 %
86
0.1 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
February 2021
1,470
0.9 %
7,552
4.4 %
641
0.4 %
16
0.0 %
3
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
January 2021
2,199
1.7 %
8,219
6.3 %
873
0.7 %
11
0.0 %
9
0.0 %
49
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
December 2020
1,888
1.8 %
6,959
6.7 %
722
0.7 %
2
0.0 %
20
0.0 %
57
0.1 %
5
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
November 2020
2,191
2.4 %
6,672
7.2 %
776
0.8 %
1
0.0 %
19
0.0 %
18
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
October 2020
2,232
2.2 %
10,796
11 %
1,093
1.1 %
47
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
10
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
September 2020
2,028
1.9 %
7,640
7.1 %
1,451
1.3 %
72
0.1 %
15
0.0 %
65
0.1 %
3
0.0 %
14
0.0 %
August 2020
2,166
0.4 %
7,951
1.3 %
1,675
0.3 %
2
0.0 %
4
0.0 %
156
0.0 %
23
0.0 %
6
0.0 %
July 2020
2,229
0.7 %
212,627
68 %
1,475
0.5 %
10
0.0 %
22
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
June 2020
2,016
0.3 %
670,186
86 %
850
0.1 %
1
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
May 2020
2,588
0.3 %
746,380
83 %
905
0.1 %
12
0.0 %
14
0.0 %
50
0.0 %
8
0.0 %
121
0.0 %
11
0.0 %
April 2020
2,663
0.2 %
843,049
78 %
493
0.0 %
18
0.0 %
38
0.0 %
35
0.0 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
March 2020
2,381
0.3 %
793,049
89 %
385
0.0 %
5
0.0 %
9
0.0 %
73
0.0 %
4
0.0 %
206
0.0 %
3
0.0 %
14
0.0 %
February 2020
1,937
0.2 %
739,337
88 %
199
0.0 %
6
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
101
0.0 %
5
0.0 %
7
0.0 %
January 2020
3,689
0.5 %
736,679
90 %
253
0.0 %
19
0.0 %
35
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
December 2019
1,736
0.3 %
599,999
89 %
344
0.1 %
8
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
November 2019
1,375
0.2 %
536,243
88 %
280
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
27
0.0 %
25
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
October 2019
1,380
0.3 %
450,375
85 %
279
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
September 2019
4,897
1.1 %
352,594
81 %
251
0.1 %
6
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
37
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
August 2019
4,154
1.0 %
301,442
75 %
252
0.1 %
3
0.0 %
4
0.0 %
81
0.0 %
6
0.0 %
63
0.0 %
4
0.0 %
July 2019
3,605
1.4 %
159,594
64 %
209
0.1 %
14
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
June 2019
2,232
0.3 %
713,378
89 %
384
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
May 2019
5,996
0.6 %
951,138
91 %
371
0.0 %
3
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
218
0.0 %
April 2019
12,220
1.0 %
1,145,086
93 %
332
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
487
0.0 %
2
0.0 %
311
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
March 2019
3,111
0.2 %
1,311,912
93 %
268
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
263
0.0 %
13
0.0 %
98
0.0 %
February 2019
1,070
0.1 %
1,309,151
95 %
288
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
January 2019
1,850
0.1 %
1,593,828
95 %
235
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %
December 2018
1,924
0.1 %
1,487,082
95 %
288
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
November 2018
1,618
0.2 %
900,567
89 %
294
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
4
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
October 2018
17,169
1.6 %
947,643
89 %
279
0.0 %
15
0.0 %
3
0.0 %
46
0.0 %
6
0.0 %
923
0.1 %
4
0.0 %
September 2018
2,027
0.2 %
901,977
93 %
234
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
2
0.0 %
121
0.0 %
3
0.0 %
August 2018
1,878
0.2 %
756,482
92 %
250
0.0 %
6
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
17
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
July 2018
11,075
2.1 %
393,008
76 %
298
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
62
0.0 %
9
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
June 2018
2,437
0.6 %
283,904
71 %
235
0.1 %
4
0.0 %
36
0.0 %
3
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
May 2018
2,419
0.3 %
699,156
90 %
295
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
31
0.0 %
4
0.0 %
62
0.0 %
1
0.0 %
April 2018
1,509
0.1 %
990,420
95 %
313
0.0 %
4
0.0 %
26
0.0 %
9
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
March 2018
2,087
0.2 %
1,169,004
94 %
413
0.0 %
2
0.0 %
18
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
February 2018
1,164
0.2 %
485,527
91 %
296
0.1 %
5
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
19
0.0 %
January 2018
1,158
0.2 %
416,935
86 %
278
0.1 %
1
0.0 %
43
0.0 %
7
0.0 %
76
0.0 %
4
0.0 %
December 2017
9,284
1.1 %
759,832
88 %
408
0.0 %
36
0.0 %
9
0.0 %
2,028
0.2 %
2
0.0 %
November 2017
3,951
0.1 %
2,682,002
96 %
351
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
43
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
October 2017
3,049
0.3 %
1,044,049
92 %
450
0.0 %
47
0.0 %
17
0.0 %
110
0.0 %
10
0.0 %
423
0.0 %
7
0.0 %
September 2017
1,430
0.2 %
805,341
92 %
357
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
August 2017
1,517
0.0 %
3,802,772
97 %
326
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
19
0.0 %
14
0.0 %
43
0.0 %
July 2017
10,790
14 %
5,314
7.1 %
283
0.4 %
1
0.0 %
10
0.0 %
40
0.1 %
2
0.0 %
1,691
2.3 %
3
0.0 %
June 2017
1,142
1.6 %
5,123
7.2 %
280
0.4 %
3
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May 2017
1,989
2.1 %
4,943
5.1 %
322
0.3 %
6
0.0 %
56
0.1 %
12
0.0 %
866
0.9 %
3
0.0 %
April 2017
13,754
13 %
6,297
6.1 %
277
0.3 %
4
0.0 %
8
0.0 %
914
0.9 %
10
0.0 %
129
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
March 2017
2,026
1.3 %
6,665
4.3 %
210
0.1 %
59
0.0 %
8
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
February 2017
8,443
8.4 %
6,138
6.1 %
304
0.3 %
1
0.0 %
3
0.0 %
33
0.0 %
10
0.0 %
40
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
January 2017
2,902
4.6 %
3,135
5.0 %
255
0.4 %
6
0.0 %
131
0.2 %
14
0.0 %
72
0.1 %
6
0.0 %
2
0.0 %
December 2016
159,012
57 %
14,903
5.3 %
365
0.1 %
7
0.0 %
3
0.0 %
192
0.1 %
13
0.0 %
14,822
5.3 %
4
0.0 %
November 2016
262,010
69 %
3,702
1.0 %
225
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
284
0.1 %
26,002
6.9 %
5
0.0 %
5
0.0 %
October 2016
2,723
2.0 %
4,504
3.3 %
344
0.3 %
1
0.0 %
46
0.0 %
17
0.0 %
5
0.0 %
September 2016
950,197
86 %
63,589
5.8 %
263
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
113
0.0 %
338
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
August 2016
1,493
1.4 %
1,584
1.5 %
255
0.2 %
26
0.0 %
4
0.0 %
22
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
July 2016
1,479
0.9 %
4,904
3.1 %
496
0.3 %
3
0.0 %
15
0.0 %
15
0.0 %
397
0.3 %
8
0.0 %
June 2016
1,469
0.9 %
1,643
1.0 %
209
0.1 %
1
0.0 %
31
0.0 %
27
0.0 %
3
0.0 %
May 2016
42,995
30 %
2,460
1.7 %
259
0.2 %
7
0.0 %
35
0.0 %
1,574
1.1 %
4
0.0 %
April 2016
53,062
35 %
2,185
1.4 %
297
0.2 %
94
0.1 %
16
0.0 %
62
0.0 %
2
0.0 %
3,435
2.2 %
6
0.0 %
March 2016
178,034
63 %
3,828
1.4 %
212
0.1 %
47
0.0 %
2
0.0 %
83
0.0 %
2
0.0 %
11,745
4.2 %
4
0.0 %
February 2016
227,526
80 %
4,088
1.4 %
526
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
907
0.3 %
3
0.0 %
January 2016
101,946
55 %
7,025
3.8 %
313
0.2 %
34
0.0 %
6
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
December 2015
54,714
34 %
4,926
3.1 %
249
0.2 %
2
0.0 %
31
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
November 2015
2,073
1.4 %
4,284
2.9 %
283
0.2 %
2
0.0 %
37
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
October 2015
2,559
1.3 %
5,785
2.9 %
232
0.1 %
9
0.0 %
19
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
September 2015
1,910
0.3 %
4,469
0.7 %
250
0.0 %
6
0.0 %
24
0.0 %
4
0.0 %
August 2015
2,807
2.2 %
7,101
5.6 %
552
0.4 %
1
0.0 %
26
0.0 %
62
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
July 2015
3,918
2.5 %
6,962
4.4 %
604
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
43
0.0 %
16
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
June 2015
1,238
1.5 %
3,651
4.5 %
345
0.4 %
2
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
May 2015
1,293
1.8 %
4,786
6.8 %
423
0.6 %
38
0.1 %
50
0.1 %
19
0.0 %
4
0.0 %
April 2015
1,703
1.3 %
44,081
34 %
268
0.2 %
1
0.0 %
155
0.1 %
44
0.0 %
March 2015
1,710
0.7 %
23,243
9.1 %
116
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
52
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
February 2015
1,263
0.7 %
3,034
1.6 %
142
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
4
0.0 %
51
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
January 2015
1,794
0.7 %
5,161
2.1 %
195
0.1 %
6
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
53
0.0 %
4
0.0 %
December 2014
1,562
1.2 %
4,498
3.6 %
183
0.1 %
2
0.0 %
21
0.0 %
32
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
November 2014
1,056
1.4 %
4,829
6.2 %
226
0.3 %
2
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
October 2014
1,423
0.6 %
7,921
3.4 %
242
0.1 %
3
0.0 %
13
0.0 %
39
0.0 %
September 2014
2,247
1.1 %
9,246
4.3 %
181
0.1 %
197
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
118
0.1 %
17
0.0 %
August 2014
2,149
0.4 %
8,461
1.4 %
339
0.1 %
4
0.0 %
9
0.0 %
56
0.0 %
20
0.0 %
July 2014
3,936
0.3 %
142,679
11 %
448
0.0 %
8
0.0 %
75
0.0 %
123
0.0 %
53
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
June 2014
284,857
24 %
19,665
1.7 %
314
0.0 %
1
0.0 %
39
0.0 %
33
0.0 %
1
0.0 %
45
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May 2014
16,117
8.6 %
2,532
1.3 %
272
0.1 %
6
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
5
0.0 %
April 2014
3,087
0.9 %
1,618
0.5 %
169
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
March 2014
1,213
1.3 %
3,052
3.4 %
377
0.4 %
2
0.0 %
24
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
February 2014
1,056
0.4 %
2,040
0.9 %
168
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
January 2014
1,196
0.3 %
1,325
0.3 %
144
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
17
0.0 %
1
0.0 %
December 2013
2,523
0.5 %
1,892
0.4 %
297
0.1 %
3
0.0 %
3
0.0 %
23
0.0 %
65
0.0 %
13
0.0 %
November 2013
1,829
1.0 %
2,655
1.5 %
279
0.2 %
9
0.0 %
8
0.0 %
29
0.0 %
9
0.0 %
43
0.0 %
13
0.0 %
10
0.0 %
October 2013
2,454
0.6 %
3,239
0.8 %
458
0.1 %
7
0.0 %
47
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
3
0.0 %
September 2013
42,060
8.8 %
5,391
1.1 %
289
0.1 %
5
0.0 %
3
0.0 %
39
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
16
0.0 %
August 2013
26,476
4.9 %
3,871
0.7 %
293
0.1 %
1
0.0 %
38
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
July 2013
19,772
4.7 %
2,791
0.7 %
348
0.1 %
1
0.0 %
27
0.0 %
5
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
June 2013
215,589
21 %
2,680
0.3 %
454
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
44
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
May 2013
5,525
4.4 %
4,115
3.3 %
357
0.3 %
9
0.0 %
6
0.0 %
254
0.2 %
9
0.0 %
15
0.0 %
April 2013
1,430
0.7 %
3,576
1.8 %
483
0.2 %
8
0.0 %
4
0.0 %
79
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
42
0.0 %
10
0.0 %
March 2013
2,763
0.4 %
3,383
0.4 %
361
0.0 %
10
0.0 %
86
0.0 %
31
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
February 2013
4,481
1.2 %
1,976
0.5 %
267
0.1 %
5
0.0 %
179
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
January 2013
16,877
3.5 %
1,863
0.4 %
421
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
221
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
December 2012
15,182
2.7 %
2,094
0.4 %
321
0.1 %
3
0.0 %
8
0.0 %
96
0.0 %
15
0.0 %
10
0.0 %
November 2012
18,797
5.6 %
2,525
0.7 %
219
0.1 %
7
0.0 %
273
0.1 %
2
0.0 %
132
0.0 %
3
0.0 %
October 2012
43,204
10 %
1,846
0.4 %
208
0.0 %
6
0.0 %
44
0.0 %
99
0.0 %
4
0.0 %
September 2012
33,989
16 %
2,727
1.3 %
402
0.2 %
4
0.0 %
2
0.0 %
74
0.0 %
1
0.0 %
76
0.0 %
August 2012
31,841
16 %
2,814
1.4 %
299
0.1 %
22
0.0 %
1
0.0 %
699
0.3 %
4
0.0 %
1,683
0.8 %
1
0.0 %
July 2012
192,635
53 %
3,506
1.0 %
239
0.1 %
13
0.0 %
1
0.0 %
306
0.1 %
6
0.0 %
42
0.0 %
9
0.0 %
June 2012
68,539
34 %
5,039
2.5 %
356
0.2 %
16
0.0 %
50
0.0 %
3
0.0 %
1,039
0.5 %
5
0.0 %
May 2012
57,263
21 %
6,056
2.2 %
201
0.1 %
37
0.0 %
7
0.0 %
190
0.1 %
319
0.1 %
11
0.0 %
April 2012
26,442
8.5 %
4,783
1.5 %
244
0.1 %
15
0.0 %
73
0.0 %
1
0.0 %
115
0.0 %
2
0.0 %
March 2012
63,535
13 %
4,085
0.8 %
204
0.0 %
4
0.0 %
31
0.0 %
8
0.0 %
9
0.0 %
February 2012
102,023
27 %
4,790
1.3 %
154
0.0 %
18
0.0 %
1
0.0 %
70
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January 2012
824
0.3 %
4,604
2.0 %
202
0.1 %
30
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
9
0.0 %
10
0.0 %
December 2011
9,362
4.7 %
4,674
2.3 %
161
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
5
0.0 %
November 2011
566
0.4 %
1,388
1.1 %
120
0.1 %
11
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
October 2011
683
0.7 %
1,816
1.8 %
146
0.1 %
2
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
14
0.0 %
September 2011
634
1.0 %
1,275
2.0 %
109
0.2 %
22
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
August 2011
1,012
1.1 %
2,602
2.9 %
181
0.2 %
17
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
July 2011
796
0.8 %
3,062
2.9 %
212
0.2 %
9
0.0 %
44
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
June 2011
1,076
1.1 %
2,017
2.0 %
219
0.2 %
20
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
May 2011
1,061
1.1 %
2,067
2.1 %
215
0.2 %
9
0.0 %
59
0.1 %
52
0.1 %
9
0.0 %
April 2011
6,936
3.0 %
2,238
1.0 %
241
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
97
0.0 %
48
0.0 %
10
0.0 %
March 2011
69,720
27 %
2,307
0.9 %
177
0.1 %
3
0.0 %
452
0.2 %
4
0.0 %
109
0.0 %
14
0.0 %
February 2011
17,441
14 %
3,098
2.4 %
210
0.2 %
54
0.0 %
7
0.0 %
51
0.0 %
104
0.1 %
13
0.0 %
January 2011
32,243
19 %
2,754
1.7 %
269
0.2 %
189
0.1 %
217
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
36
0.0 %
December 2010
1,325
1.3 %
4,627
4.7 %
341
0.3 %
15
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
November 2010
1,006
1.2 %
4,698
5.8 %
151
0.2 %
37
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
October 2010
1,243
1.1 %
5,674
4.8 %
233
0.2 %
33
0.0 %
52
0.0 %
2
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
September 2010
1,579
1.1 %
5,224
3.8 %
419
0.3 %
17
0.0 %
2
0.0 %
71
0.1 %
10
0.0 %
3
0.0 %
August 2010
1,600
1.4 %
5,657
4.9 %
351
0.3 %
24
0.0 %
3
0.0 %
32
0.0 %
30
0.0 %
7
0.0 %
July 2010
1,570
2.0 %
5,669
7.4 %
410
0.5 %
36
0.0 %
15
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
19
0.0 %
June 2010
1,351
1.5 %
6,238
7.1 %
254
0.3 %
21
0.0 %
47
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
May 2010
1,426
1.5 %
6,877
7.1 %
261
0.3 %
13
0.0 %
68
0.1 %
6
0.0 %
36
0.0 %
15
0.0 %
April 2010
2,018
2.0 %
8,272
8.3 %
179
0.2 %
12
0.0 %
46
0.0 %
9
0.0 %
3
0.0 %
March 2010
1,579
1.8 %
6,109
7.0 %
197
0.2 %
105
0.1 %
8
0.0 %
96
0.1 %
3
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
February 2010
1,294
1.8 %
6,131
8.4 %
192
0.3 %
29
0.0 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
47
0.1 %
January 2010
1,235
1.7 %
4,700
6.3 %
454
0.6 %
19
0.0 %
1
0.0 %
41
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %
December 2009
1,408
2.0 %
6,891
9.8 %
142
0.2 %
18
0.0 %
59
0.1 %
2
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
November 2009
2,051
2.9 %
15,646
22 %
193
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
38
0.1 %
2
0.0 %
17
0.0 %
69
0.1 %
October 2009
2,097
3.5 %
5,266
8.7 %
374
0.6 %
9
0.0 %
1
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
September 2009
1,759
2.8 %
4,830
7.6 %
517
0.8 %
32
0.1 %
4
0.0 %
77
0.1 %
4
0.0 %
20
0.0 %
9
0.0 %
August 2009
1,891
2.8 %
2,664
4.0 %
465
0.7 %
7
0.0 %
2
0.0 %
39
0.1 %
6
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
July 2009
1,377
1.9 %
15,007
21 %
247
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
41
0.1 %
5
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
June 2009
1,293
2.0 %
5,877
9.2 %
357
0.6 %
46
0.1 %
63
0.1 %
18
0.0 %
7
0.0 %
11
0.0 %
May 2009
1,488
2.1 %
6,974
9.8 %
133
0.2 %
28
0.0 %
49
0.1 %
3
0.0 %
26
0.0 %
3
0.0 %
April 2009
1,184
2.1 %
7,108
13 %
118
0.2 %
8
0.0 %
18
0.0 %
8
0.0 %
38
0.1 %
18
0.0 %
March 2009
1,191
2.0 %
4,389
7.5 %
140
0.2 %
21
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
3
0.0 %
35
0.1 %
5
0.0 %
February 2009
1,560
2.9 %
2,478
4.7 %
258
0.5 %
30
0.1 %
29
0.1 %
6
0.0 %
40
0.1 %
19
0.0 %
1
0.0 %
January 2009
1,423
2.6 %
2,318
4.3 %
139
0.3 %
42
0.1 %
43
0.1 %
79
0.1 %
13
0.0 %
December 2008
2,196
4.0 %
2,292
4.1 %
415
0.8 %
56
0.1 %
30
0.1 %
2
0.0 %
41
0.1 %
4
0.0 %
November 2008
2,221
3.5 %
4,504
7.1 %
293
0.5 %
47
0.1 %
1
0.0 %
71
0.1 %
1
0.0 %
39
0.1 %
19
0.0 %
October 2008
1,734
2.6 %
6,093
9.0 %
224
0.3 %
98
0.1 %
2
0.0 %
56
0.1 %
93
0.1 %
13
0.0 %
September 2008
1,430
2.3 %
5,274
8.5 %
80
0.1 %
29
0.0 %
26
0.0 %
66
0.1 %
2
0.0 %
43
0.1 %
14
0.0 %
August 2008
1,880
2.7 %
4,711
6.8 %
103
0.1 %
34
0.0 %
47
0.1 %
5
0.0 %
31
0.0 %
9
0.0 %
July 2008
1,839
3.9 %
4,296
9.1 %
81
0.2 %
24
0.1 %
29
0.1 %
31
0.1 %
1
0.0 %
June 2008
1,830
3.7 %
4,213
8.6 %
181
0.4 %
12
0.0 %
73
0.1 %
2
0.0 %
23
0.0 %
56
0.1 %
May 2008
2,446
4.6 %
4,184
7.9 %
129
0.2 %
22
0.0 %
3
0.0 %
58
0.1 %
33
0.1 %
25
0.0 %
April 2008
2,138
2.9 %
18,338
25 %
194
0.3 %
43
0.1 %
8
0.0 %
67
0.1 %
41
0.1 %
1
0.0 %
March 2008
2,741
5.2 %
6,696
13 %
196
0.4 %
44
0.1 %
7
0.0 %
166
0.3 %
2
0.0 %
43
0.1 %
28
0.1 %
February 2008
2,036
4.5 %
4,380
9.6 %
116
0.3 %
34
0.1 %
3
0.0 %
32
0.1 %
9
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
January 2008
2,319
3.1 %
31,496
43 %
122
0.2 %
25
0.0 %
2
0.0 %
46
0.1 %
79
0.1 %
December 2007
2,245
5.3 %
5,504
13 %
122
0.3 %
19
0.0 %
1
0.0 %
54
0.1 %
2
0.0 %
80
0.2 %
4
0.0 %
November 2007
2,258
5.1 %
4,657
10 %
65
0.1 %
52
0.1 %
67
0.2 %
2
0.0 %
40
0.1 %
6
0.0 %
October 2007
2,421
4.2 %
14,234
25 %
125
0.2 %
51
0.1 %
2
0.0 %
66
0.1 %
139
0.2 %
10
0.0 %
September 2007
2,632
5.6 %
5,886
13 %
180
0.4 %
75
0.2 %
41
0.1 %
44
0.1 %
August 2007
2,166
5.1 %
5,327
13 %
73
0.2 %
32
0.1 %
2
0.0 %
49
0.1 %
23
0.1 %
July 2007
1,642
5.0 %
1,682
5.1 %
86
0.3 %
50
0.2 %
3
0.0 %
202
0.6 %
2
0.0 %
43
0.1 %
1
0.0 %
June 2007
2,831
7.1 %
2,668
6.7 %
173
0.4 %
19
0.0 %
74
0.2 %
2
0.0 %
28
0.1 %
May 2007
1,845
4.9 %
1,603
4.3 %
87
0.2 %
30
0.1 %
7
0.0 %
36
0.1 %
5
0.0 %
71
0.2 %
April 2007
1,546
4.1 %
1,091
2.9 %
24
0.1 %
10
0.0 %
39
0.1 %
2
0.0 %
90
0.2 %
4
0.0 %
March 2007
1,345
3.9 %
1,144
3.4 %
45
0.1 %
8
0.0 %
3
0.0 %
53
0.2 %
66
0.2 %
2
0.0 %
February 2007
943
4.1 %
1,245
5.4 %
21
0.1 %
4
0.0 %
34
0.1 %
15
0.1 %
January 2007
698
2.9 %
1,200
4.9 %
44
0.2 %
15
0.1 %
17
0.1 %
5
0.0 %
21
0.1 %
31
0.1 %
December 2006
787
3.0 %
1,463
5.5 %
16
0.1 %
2
0.0 %
11
0.0 %
22
0.1 %
4
0.0 %
25
0.1 %
November 2006
1,202
4.7 %
1,456
5.7 %
35
0.1 %
4
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
38
0.1 %
October 2006
1,291
5.2 %
978
3.9 %
15
0.1 %
9
0.0 %
1
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
35
0.1 %
1
0.0 %
September 2006
1,878
7.2 %
858
3.3 %
249
1.0 %
7
0.0 %
4
0.0 %
26
0.1 %
7
0.0 %
61
0.2 %
2
0.0 %
August 2006
2,244
10 %
1,099
5.0 %
70
0.3 %
7
0.0 %
1
0.0 %
27
0.1 %
8
0.0 %
34
0.2 %
2
0.0 %
July 2006
1,485
7.6 %
1,437
7.4 %
97
0.5 %
7
0.0 %
16
0.1 %
14
0.1 %
1
0.0 %
18
0.1 %
4
0.0 %
June 2006
2,267
10 %
1,342
6.0 %
79
0.4 %
11
0.0 %
44
0.2 %
12
0.1 %
61
0.3 %
3
0.0 %
May 2006
1,950
7.2 %
1,410
5.2 %
204
0.8 %
56
0.2 %
4
0.0 %
37
0.1 %
24
0.1 %
102
0.4 %
1
0.0 %
April 2006
1,531
6.6 %
1,347
5.8 %
101
0.4 %
17
0.1 %
1
0.0 %
43
0.2 %
15
0.1 %
116
0.5 %
March 2006
1,851
11 %
1,129
6.4 %
83
0.5 %
6
0.0 %
2
0.0 %
37
0.2 %
2
0.0 %
22
0.1 %
February 2006
1,806
9.7 %
1,233
6.6 %
127
0.7 %
29
0.2 %
4
0.0 %
18
0.1 %
5
0.0 %
48
0.3 %
4
0.0 %
January 2006
1,357
8.4 %
1,358
8.4 %
42
0.3 %
50
0.3 %
2
0.0 %
58
0.4 %
1
0.0 %
29
0.2 %
4
0.0 %
December 2005
1,427
7.1 %
1,004
5.0 %
26
0.1 %
7
0.0 %
49
0.2 %
28
0.1 %
20
0.1 %
26
0.1 %
9
0.0 %
November 2005
1,385
6.6 %
1,638
7.8 %
70
0.3 %
8
0.0 %
3
0.0 %
31
0.1 %
13
0.1 %
46
0.2 %
1
0.0 %
October 2005
1,166
8.9 %
2,012
15 %
87
0.7 %
10
0.1 %
4
0.0 %
22
0.2 %
4
0.0 %
33
0.3 %
7
0.1 %
September 2005
1,016
9.0 %
899
8.0 %
204
1.8 %
4
0.0 %
29
0.3 %
63
0.6 %
1
0.0 %
August 2005
655
9.7 %
333
4.9 %
17
0.3 %
4
0.1 %
18
0.3 %
8
0.1 %
5
0.1 %
July 2005
1,294
19 %
298
4.3 %
61
0.9 %
7
0.1 %
13
0.2 %
10
0.1 %
June 2005
531
8.6 %
162
2.6 %
32
0.5 %
10
0.2 %
20
0.3 %
38
0.6 %
May 2005
353
6.7 %
155
2.9 %
97
1.8 %
13
0.2 %
11
0.2 %
3
0.1 %
April 2005
651
9.6 %
204
3.0 %
84
1.2 %
18
0.3 %
16
0.2 %
77
1.1 %
3
0.0 %
9
0.1 %
1
0.0 %
March 2005
444
8.5 %
125
2.4 %
84
1.6 %
12
0.2 %
105
2.0 %
44
0.8 %
11
0.2 %
February 2005
46
3.9 %
23
2.0 %
29
2.5 %
8
0.7 %
9
0.8 %
January 2005
28
5.8 %
13
2.7 %
1
0.2 %
4
0.8 %
December 2004
45
5.4 %
83
10 %
3
0.4 %
2
0.2 %
4
0.5 %
November 2004
40
7.0 %
29
5.1 %
October 2004
8
4.1 %
10
5.2 %
1
0.5 %
September 2004
10
3.6 %
6
2.1 %
3
1.1 %
1
0.4 %
August 2004
4
2.7 %
5
3.4 %
July 2004
24
7.8 %
62
20 %
1
0.3 %
June 2004
8
2.3 %
May 2004
1
0.5 %
4
1.8 %
April 2004
13
3.6 %
35
9.8 %
1
0.3 %
March 2004
8
2.2 %
8
2.2 %
February 2004
2
0.8 %
15
5.9 %
1
0.4 %
January 2004
5
3.4 %
December 2003
73
8.6 %
94
11 %
4
0.5 %
9
1.1 %
8
0.9 %
2
0.2 %
November 2003
74
15 %
49
10 %
1
0.2 %
9
1.8 %
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002