Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
593,472
516,198
87 %
12,863
2.2 %
7,556
1.3 %
678
0.1 %
25
0.0 %
6,243
1.1 %
266
0.0 %
32,116
5.4 %
323
0.1 %
244
0.0 %
November
568,837
519,402
91 %
10,630
1.9 %
6,663
1.2 %
11,465
2.0 %
57
0.0 %
4,853
0.9 %
237
0.0 %
1,289
0.2 %
52
0.0 %
124
0.0 %
October
368,878
340,031
92 %
6,259
1.7 %
5,203
1.4 %
604
0.2 %
55
0.0 %
3,675
1.0 %
349
0.1 %
866
0.2 %
315
0.1 %
193
0.1 %
September
235,862
202,914
86 %
5,807
2.5 %
4,871
2.1 %
471
0.2 %
35
0.0 %
3,974
1.7 %
185
0.1 %
2,861
1.2 %
10
0.0 %
64
0.0 %
August
655,582
619,411
94 %
6,107
0.9 %
7,087
1.1 %
430
0.1 %
97
0.0 %
7,949
1.2 %
200
0.0 %
1,697
0.3 %
165
0.0 %
106
0.0 %
July
155,730
117,880
76 %
5,666
3.6 %
5,591
3.6 %
746
0.5 %
54
0.0 %
6,862
4.4 %
104
0.1 %
1,650
1.1 %
128
0.1 %
95
0.1 %
June
132,950
99,207
75 %
5,806
4.4 %
4,545
3.4 %
533
0.4 %
76
0.1 %
4,510
3.4 %
184
0.1 %
1,650
1.2 %
746
0.6 %
88
0.1 %
May
143,117
109,468
76 %
4,286
3.0 %
4,120
2.9 %
576
0.4 %
86
0.1 %
4,071
2.8 %
215
0.2 %
7,427
5.2 %
334
0.2 %
53
0.0 %
April
124,804
101,187
81 %
3,044
2.4 %
2,377
1.9 %
513
0.4 %
136
0.1 %
2,474
2.0 %
165
0.1 %
3,836
3.1 %
171
0.1 %
69
0.1 %
March
155,752
109,814
71 %
4,158
2.7 %
4,884
3.1 %
16,760
11 %
211
0.1 %
4,238
2.7 %
142
0.1 %
2,788
1.8 %
73
0.0 %
94
0.1 %
February
171,782
146,912
86 %
3,059
1.8 %
4,343
2.5 %
623
0.4 %
71
0.0 %
3,336
1.9 %
236
0.1 %
3,280
1.9 %
90
0.1 %
105
0.1 %
January
130,085
103,407
79 %
2,996
2.3 %
4,332
3.3 %
1,240
1.0 %
144
0.1 %
3,262
2.5 %
406
0.3 %
2,655
2.0 %
59
0.0 %
182
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
5,653
1.0 %
10,318
1.7 %
772
0.1 %
26
0.0 %
36
0.0 %
113
0.0 %
5
0.0 %
24
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
November
2,392
0.4 %
10,810
1.9 %
752
0.1 %
13
0.0 %
5
0.0 %
67
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
18
0.0 %
October
1,912
0.5 %
8,482
2.3 %
859
0.2 %
19
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
September
1,843
0.8 %
11,978
5.1 %
626
0.3 %
9
0.0 %
87
0.0 %
73
0.0 %
12
0.0 %
41
0.0 %
1
0.0 %
August
2,820
0.4 %
8,507
1.3 %
826
0.1 %
2
0.0 %
58
0.0 %
80
0.0 %
4
0.0 %
36
0.0 %
July
4,690
3.0 %
11,296
7.3 %
886
0.6 %
1
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
June
6,225
4.7 %
8,658
6.5 %
651
0.5 %
11
0.0 %
2
0.0 %
33
0.0 %
22
0.0 %
3
0.0 %
May
2,950
2.1 %
8,752
6.1 %
698
0.5 %
5
0.0 %
1
0.0 %
40
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
April
2,536
2.0 %
7,523
6.0 %
642
0.5 %
6
0.0 %
47
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
20
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
March
1,857
1.2 %
9,602
6.2 %
989
0.6 %
3
0.0 %
22
0.0 %
86
0.1 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
February
1,470
0.9 %
7,552
4.4 %
641
0.4 %
16
0.0 %
3
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
January
2,199
1.7 %
8,219
6.3 %
873
0.7 %
11
0.0 %
9
0.0 %
49
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %