Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
October
163,098
149,464
92 %
3,496
2.1 %
2,211
1.4 %
399
0.2 %
30
0.0 %
1,756
1.1 %
136
0.1 %
360
0.2 %
236
0.1 %
92
0.1 %
September
238,899
204,493
86 %
7,102
3.0 %
4,790
2.0 %
531
0.2 %
35
0.0 %
4,047
1.7 %
185
0.1 %
2,886
1.2 %
10
0.0 %
69
0.0 %
August
658,708
621,585
94 %
6,949
1.1 %
7,076
1.1 %
480
0.1 %
97
0.0 %
8,002
1.2 %
200
0.0 %
1,718
0.3 %
165
0.0 %
106
0.0 %
July
157,321
118,666
75 %
6,004
3.8 %
5,543
3.5 %
795
0.5 %
54
0.0 %
7,257
4.6 %
104
0.1 %
1,660
1.1 %
128
0.1 %
100
0.1 %
June
134,518
100,483
75 %
6,011
4.5 %
4,524
3.4 %
570
0.4 %
76
0.1 %
4,516
3.4 %
185
0.1 %
1,652
1.2 %
746
0.6 %
88
0.1 %
May
144,612
110,706
77 %
4,404
3.0 %
4,042
2.8 %
614
0.4 %
86
0.1 %
4,082
2.8 %
215
0.1 %
7,479
5.2 %
334
0.2 %
53
0.0 %
April
125,649
101,789
81 %
3,166
2.5 %
2,375
1.9 %
547
0.4 %
136
0.1 %
2,483
2.0 %
165
0.1 %
3,853
3.1 %
171
0.1 %
69
0.1 %
March
157,682
110,849
70 %
4,362
2.8 %
4,816
3.1 %
17,436
11 %
211
0.1 %
4,261
2.7 %
142
0.1 %
2,802
1.8 %
73
0.0 %
94
0.1 %
February
173,695
148,488
85 %
3,244
1.9 %
4,318
2.5 %
690
0.4 %
71
0.0 %
3,362
1.9 %
236
0.1 %
3,308
1.9 %
90
0.1 %
105
0.1 %
January
131,063
104,214
80 %
3,079
2.3 %
4,321
3.3 %
1,285
1.0 %
144
0.1 %
3,281
2.5 %
406
0.3 %
2,656
2.0 %
59
0.0 %
182
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
October
969
0.6 %
3,517
2.2 %
377
0.2 %
11
0.0 %
1
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
September
1,891
0.8 %
11,997
5.0 %
626
0.3 %
15
0.0 %
87
0.0 %
81
0.0 %
12
0.0 %
41
0.0 %
1
0.0 %
August
2,862
0.4 %
8,458
1.3 %
827
0.1 %
2
0.0 %
58
0.0 %
81
0.0 %
6
0.0 %
36
0.0 %
July
4,739
3.0 %
11,300
7.2 %
887
0.6 %
1
0.0 %
7
0.0 %
59
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
June
6,278
4.7 %
8,666
6.4 %
651
0.5 %
11
0.0 %
2
0.0 %
33
0.0 %
23
0.0 %
3
0.0 %
May
3,052
2.1 %
8,762
6.1 %
702
0.5 %
5
0.0 %
1
0.0 %
40
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
April
2,588
2.1 %
7,529
6.0 %
646
0.5 %
6
0.0 %
47
0.0 %
46
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
7
0.0 %
3
0.0 %
March
1,890
1.2 %
9,614
6.1 %
990
0.6 %
3
0.0 %
22
0.0 %
86
0.1 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
February
1,508
0.9 %
7,569
4.4 %
641
0.4 %
17
0.0 %
3
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
January
2,225
1.7 %
8,220
6.3 %
876
0.7 %
14
0.0 %
9
0.0 %
50
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %