Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
104,454
80,668
77 %
3,564
3.4 %
3,467
3.3 %
1,100
1.1 %
132
0.1 %
2,905
2.8 %
466
0.4 %
2,131
2.0 %
159
0.2 %
188
0.2 %
November
93,085
69,210
74 %
3,646
3.9 %
3,375
3.6 %
896
1.0 %
134
0.1 %
2,588
2.8 %
511
0.5 %
2,319
2.5 %
615
0.7 %
93
0.1 %
October
99,754
70,018
70 %
3,080
3.1 %
6,367
6.4 %
508
0.5 %
169
0.2 %
3,696
3.7 %
601
0.6 %
1,046
1.0 %
19
0.0 %
49
0.0 %
September
107,534
79,229
74 %
3,311
3.1 %
5,868
5.5 %
1,153
1.1 %
211
0.2 %
3,697
3.4 %
462
0.4 %
2,158
2.0 %
89
0.1 %
68
0.1 %
August
608,697
580,247
95 %
2,959
0.5 %
3,586
0.6 %
2,912
0.5 %
91
0.0 %
3,266
0.5 %
742
0.1 %
1,898
0.3 %
401
0.1 %
612
0.1 %
July
314,645
84,965
27 %
2,641
0.8 %
3,356
1.1 %
1,580
0.5 %
134
0.0 %
3,146
1.0 %
625
0.2 %
1,645
0.5 %
56
0.0 %
51
0.0 %
June
783,323
85,440
11 %
2,621
0.3 %
2,846
0.4 %
414
0.1 %
129
0.0 %
2,656
0.3 %
872
0.1 %
15,089
1.9 %
82
0.0 %
82
0.0 %
May
899,576
102,079
11 %
3,450
0.4 %
3,709
0.4 %
483
0.1 %
103
0.0 %
3,051
0.3 %
1,049
0.1 %
35,144
3.9 %
331
0.0 %
88
0.0 %
April
1,085,212
95,698
8.8 %
4,038
0.4 %
4,407
0.4 %
1,617
0.1 %
133
0.0 %
123,497
11 %
1,069
0.1 %
7,765
0.7 %
504
0.0 %
139
0.0 %
March
895,090
82,940
9.3 %
2,549
0.3 %
2,215
0.2 %
349
0.0 %
140
0.0 %
4,274
0.5 %
791
0.1 %
5,313
0.6 %
303
0.0 %
87
0.0 %
February
836,410
82,670
9.9 %
1,839
0.2 %
1,174
0.1 %
360
0.0 %
126
0.0 %
2,798
0.3 %
480
0.1 %
4,981
0.6 %
158
0.0 %
199
0.0 %
January
818,818
68,354
8.3 %
2,108
0.3 %
1,783
0.2 %
337
0.0 %
95
0.0 %
2,857
0.3 %
304
0.0 %
1,949
0.2 %
131
0.0 %
142
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,888
1.8 %
6,959
6.7 %
722
0.7 %
2
0.0 %
20
0.0 %
57
0.1 %
5
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
November
2,191
2.4 %
6,672
7.2 %
776
0.8 %
1
0.0 %
19
0.0 %
18
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
October
2,232
2.2 %
10,796
11 %
1,093
1.1 %
47
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
10
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
September
2,028
1.9 %
7,640
7.1 %
1,451
1.3 %
72
0.1 %
15
0.0 %
65
0.1 %
3
0.0 %
14
0.0 %
August
2,166
0.4 %
7,951
1.3 %
1,675
0.3 %
2
0.0 %
4
0.0 %
156
0.0 %
23
0.0 %
6
0.0 %
July
2,229
0.7 %
212,627
68 %
1,475
0.5 %
10
0.0 %
22
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
June
2,016
0.3 %
670,186
86 %
850
0.1 %
1
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
May
2,588
0.3 %
746,380
83 %
905
0.1 %
12
0.0 %
14
0.0 %
50
0.0 %
8
0.0 %
121
0.0 %
11
0.0 %
April
2,663
0.2 %
843,049
78 %
493
0.0 %
18
0.0 %
38
0.0 %
35
0.0 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
March
2,381
0.3 %
793,049
89 %
385
0.0 %
5
0.0 %
9
0.0 %
73
0.0 %
4
0.0 %
206
0.0 %
3
0.0 %
14
0.0 %
February
1,937
0.2 %
739,337
88 %
199
0.0 %
6
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
101
0.0 %
5
0.0 %
7
0.0 %
January
3,689
0.5 %
736,679
90 %
253
0.0 %
19
0.0 %
35
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %