Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
105,686
81,490
77 %
3,780
3.6 %
3,459
3.3 %
1,210
1.1 %
132
0.1 %
2,938
2.8 %
466
0.4 %
2,136
2.0 %
159
0.2 %
188
0.2 %
November
94,472
70,354
74 %
3,815
4.0 %
3,360
3.6 %
928
1.0 %
134
0.1 %
2,596
2.7 %
511
0.5 %
2,316
2.5 %
615
0.7 %
93
0.1 %
October
101,416
71,336
70 %
3,390
3.3 %
6,317
6.2 %
530
0.5 %
170
0.2 %
3,702
3.7 %
601
0.6 %
1,045
1.0 %
19
0.0 %
49
0.0 %
September
108,942
80,313
74 %
3,581
3.3 %
5,822
5.3 %
1,202
1.1 %
211
0.2 %
3,706
3.4 %
462
0.4 %
2,160
2.0 %
90
0.1 %
68
0.1 %
August
611,523
582,516
95 %
3,393
0.6 %
3,558
0.6 %
3,019
0.5 %
91
0.0 %
3,268
0.5 %
742
0.1 %
1,923
0.3 %
401
0.1 %
612
0.1 %
July
316,835
85,795
27 %
3,527
1.1 %
3,344
1.1 %
1,604
0.5 %
134
0.0 %
3,156
1.0 %
625
0.2 %
1,676
0.5 %
57
0.0 %
51
0.0 %
June
784,261
86,191
11 %
2,774
0.4 %
2,832
0.4 %
428
0.1 %
129
0.0 %
2,661
0.3 %
872
0.1 %
15,090
1.9 %
82
0.0 %
82
0.0 %
May
901,600
102,879
11 %
3,493
0.4 %
3,692
0.4 %
506
0.1 %
103
0.0 %
3,057
0.3 %
1,049
0.1 %
35,144
3.9 %
395
0.0 %
88
0.0 %
April
1,086,324
96,622
8.9 %
4,106
0.4 %
4,371
0.4 %
1,689
0.2 %
133
0.0 %
123,521
11 %
1,068
0.1 %
7,762
0.7 %
505
0.0 %
139
0.0 %
March
895,951
83,577
9.3 %
2,710
0.3 %
2,205
0.2 %
380
0.0 %
140
0.0 %
4,287
0.5 %
791
0.1 %
5,313
0.6 %
303
0.0 %
87
0.0 %
February
837,267
83,438
10.0 %
1,882
0.2 %
1,168
0.1 %
378
0.0 %
126
0.0 %
2,818
0.3 %
480
0.1 %
4,980
0.6 %
158
0.0 %
199
0.0 %
January
819,460
68,872
8.4 %
2,180
0.3 %
1,781
0.2 %
346
0.0 %
95
0.0 %
2,888
0.4 %
304
0.0 %
1,954
0.2 %
131
0.0 %
142
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,934
1.8 %
6,964
6.6 %
724
0.7 %
2
0.0 %
20
0.0 %
58
0.1 %
5
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
November
2,240
2.4 %
6,674
7.1 %
776
0.8 %
1
0.0 %
19
0.0 %
19
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
October
2,282
2.3 %
10,801
11 %
1,094
1.1 %
47
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
10
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
September
2,048
1.9 %
7,651
7.0 %
1,453
1.3 %
78
0.1 %
15
0.0 %
65
0.1 %
3
0.0 %
14
0.0 %
August
2,179
0.4 %
7,952
1.3 %
1,675
0.3 %
2
0.0 %
4
0.0 %
156
0.0 %
26
0.0 %
6
0.0 %
July
2,248
0.7 %
213,027
67 %
1,475
0.5 %
11
0.0 %
22
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
June
2,035
0.3 %
670,195
85 %
850
0.1 %
1
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
May
2,667
0.3 %
747,405
83 %
905
0.1 %
12
0.0 %
14
0.0 %
51
0.0 %
8
0.0 %
121
0.0 %
11
0.0 %
April
2,722
0.3 %
843,049
78 %
493
0.0 %
22
0.0 %
38
0.0 %
35
0.0 %
44
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
March
2,410
0.3 %
793,049
89 %
385
0.0 %
5
0.0 %
9
0.0 %
73
0.0 %
4
0.0 %
206
0.0 %
3
0.0 %
14
0.0 %
February
1,950
0.2 %
739,337
88 %
201
0.0 %
6
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
101
0.0 %
5
0.0 %
7
0.0 %
January
3,697
0.5 %
736,680
90 %
253
0.0 %
19
0.0 %
35
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %