Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
671,482
60,530
9.0 %
1,581
0.2 %
2,052
0.3 %
420
0.1 %
87
0.0 %
2,769
0.4 %
425
0.1 %
1,083
0.2 %
201
0.0 %
174
0.0 %
November
606,952
60,194
9.9 %
1,432
0.2 %
1,831
0.3 %
374
0.1 %
85
0.0 %
2,408
0.4 %
331
0.1 %
1,251
0.2 %
911
0.2 %
171
0.0 %
October
529,736
67,780
13 %
1,987
0.4 %
2,126
0.4 %
258
0.0 %
119
0.0 %
2,869
0.5 %
405
0.1 %
1,851
0.3 %
134
0.0 %
108
0.0 %
September
436,574
68,328
16 %
1,991
0.5 %
1,383
0.3 %
300
0.1 %
109
0.0 %
3,569
0.8 %
368
0.1 %
2,547
0.6 %
71
0.0 %
96
0.0 %
August
399,369
82,626
21 %
2,450
0.6 %
1,426
0.4 %
408
0.1 %
119
0.0 %
2,967
0.7 %
383
0.1 %
2,774
0.7 %
107
0.0 %
100
0.0 %
July
250,567
76,937
31 %
2,813
1.1 %
1,096
0.4 %
287
0.1 %
121
0.0 %
2,375
0.9 %
456
0.2 %
2,828
1.1 %
125
0.0 %
87
0.0 %
June
803,016
78,541
9.8 %
1,537
0.2 %
1,518
0.2 %
199
0.0 %
104
0.0 %
2,386
0.3 %
342
0.0 %
2,068
0.3 %
224
0.0 %
59
0.0 %
May
1,040,314
69,534
6.7 %
1,988
0.2 %
823
0.1 %
391
0.0 %
130
0.0 %
3,327
0.3 %
494
0.0 %
5,664
0.5 %
33
0.0 %
124
0.0 %
April
1,236,839
63,438
5.1 %
1,547
0.1 %
1,039
0.1 %
289
0.0 %
105
0.0 %
6,369
0.5 %
354
0.0 %
4,962
0.4 %
161
0.0 %
124
0.0 %
March
1,409,096
81,109
5.8 %
1,552
0.1 %
1,134
0.1 %
323
0.0 %
143
0.0 %
2,932
0.2 %
256
0.0 %
5,847
0.4 %
58
0.0 %
70
0.0 %
February
1,379,671
56,402
4.1 %
1,410
0.1 %
1,036
0.1 %
304
0.0 %
93
0.0 %
2,022
0.1 %
278
0.0 %
7,525
0.5 %
20
0.0 %
30
0.0 %
January
1,676,003
65,442
3.9 %
1,899
0.1 %
876
0.1 %
343
0.0 %
102
0.0 %
1,911
0.1 %
366
0.0 %
9,033
0.5 %
63
0.0 %
6
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,736
0.3 %
599,999
89 %
344
0.1 %
8
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
November
1,375
0.2 %
536,243
88 %
280
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
27
0.0 %
25
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
October
1,380
0.3 %
450,375
85 %
279
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
September
4,897
1.1 %
352,594
81 %
251
0.1 %
6
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
37
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
August
4,154
1.0 %
301,442
75 %
252
0.1 %
3
0.0 %
4
0.0 %
81
0.0 %
6
0.0 %
63
0.0 %
4
0.0 %
July
3,605
1.4 %
159,594
64 %
209
0.1 %
14
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
June
2,232
0.3 %
713,378
89 %
384
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
May
5,996
0.6 %
951,138
91 %
371
0.0 %
3
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
218
0.0 %
April
12,220
1.0 %
1,145,086
93 %
332
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
487
0.0 %
2
0.0 %
311
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
March
3,111
0.2 %
1,311,912
93 %
268
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
263
0.0 %
13
0.0 %
98
0.0 %
February
1,070
0.1 %
1,309,151
95 %
288
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
January
1,850
0.1 %
1,593,828
95 %
235
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %