Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
671,905
60,749
9.0 %
1,550
0.2 %
2,049
0.3 %
440
0.1 %
87
0.0 %
2,976
0.4 %
425
0.1 %
1,082
0.2 %
201
0.0 %
174
0.0 %
November
607,618
60,817
10 %
1,479
0.2 %
1,800
0.3 %
386
0.1 %
85
0.0 %
2,416
0.4 %
331
0.1 %
1,253
0.2 %
911
0.1 %
171
0.0 %
October
530,262
68,228
13 %
2,017
0.4 %
2,126
0.4 %
272
0.1 %
119
0.0 %
2,880
0.5 %
405
0.1 %
1,851
0.3 %
134
0.0 %
108
0.0 %
September
437,261
68,872
16 %
2,053
0.5 %
1,384
0.3 %
306
0.1 %
109
0.0 %
3,587
0.8 %
368
0.1 %
2,543
0.6 %
72
0.0 %
96
0.0 %
August
401,222
84,305
21 %
2,490
0.6 %
1,429
0.4 %
439
0.1 %
119
0.0 %
2,974
0.7 %
383
0.1 %
2,776
0.7 %
107
0.0 %
100
0.0 %
July
255,063
80,847
32 %
2,885
1.1 %
1,095
0.4 %
292
0.1 %
121
0.0 %
2,379
0.9 %
456
0.2 %
2,828
1.1 %
125
0.0 %
87
0.0 %
June
804,532
79,795
9.9 %
1,606
0.2 %
1,519
0.2 %
206
0.0 %
104
0.0 %
2,409
0.3 %
342
0.0 %
2,070
0.3 %
225
0.0 %
59
0.0 %
May
1,040,921
69,974
6.7 %
2,085
0.2 %
816
0.1 %
399
0.0 %
130
0.0 %
3,330
0.3 %
494
0.0 %
5,670
0.5 %
33
0.0 %
124
0.0 %
April
1,237,900
64,354
5.2 %
1,576
0.1 %
1,037
0.1 %
319
0.0 %
105
0.0 %
6,371
0.5 %
354
0.0 %
4,963
0.4 %
161
0.0 %
124
0.0 %
March
1,410,248
81,633
5.8 %
1,574
0.1 %
1,131
0.1 %
334
0.0 %
143
0.0 %
2,933
0.2 %
256
0.0 %
5,853
0.4 %
58
0.0 %
70
0.0 %
February
1,380,538
56,892
4.1 %
1,452
0.1 %
1,029
0.1 %
317
0.0 %
93
0.0 %
2,024
0.1 %
278
0.0 %
7,527
0.5 %
20
0.0 %
30
0.0 %
January
1,676,448
65,818
3.9 %
1,931
0.1 %
877
0.1 %
364
0.0 %
102
0.0 %
1,912
0.1 %
366
0.0 %
9,036
0.5 %
63
0.0 %
6
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,748
0.3 %
599,999
89 %
344
0.1 %
8
0.0 %
35
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
November
1,380
0.2 %
536,243
88 %
280
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
27
0.0 %
25
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
October
1,401
0.3 %
450,377
85 %
279
0.1 %
1
0.0 %
17
0.0 %
21
0.0 %
5
0.0 %
13
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
September
4,956
1.1 %
352,594
81 %
251
0.1 %
6
0.0 %
3
0.0 %
20
0.0 %
2
0.0 %
37
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
August
4,238
1.1 %
301,447
75 %
252
0.1 %
3
0.0 %
4
0.0 %
83
0.0 %
6
0.0 %
63
0.0 %
4
0.0 %
July
4,111
1.6 %
159,594
63 %
209
0.1 %
14
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
June
2,389
0.3 %
713,380
89 %
384
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
May
6,055
0.6 %
951,139
91 %
371
0.0 %
3
0.0 %
78
0.0 %
2
0.0 %
218
0.0 %
April
12,303
1.0 %
1,145,086
93 %
333
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
488
0.0 %
2
0.0 %
311
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
March
3,123
0.2 %
1,312,490
93 %
268
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
263
0.0 %
13
0.0 %
99
0.0 %
February
1,082
0.1 %
1,309,464
95 %
288
0.0 %
3
0.0 %
9
0.0 %
15
0.0 %
6
0.0 %
9
0.0 %
January
1,861
0.1 %
1,593,828
95 %
235
0.0 %
23
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
2
0.0 %