Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
1,561,847
56,240
3.6 %
1,356
0.1 %
1,258
0.1 %
299
0.0 %
94
0.0 %
8,059
0.5 %
286
0.0 %
4,890
0.3 %
23
0.0 %
7
0.0 %
November
1,012,477
101,000
10.0 %
1,087
0.1 %
919
0.1 %
215
0.0 %
152
0.0 %
1,145
0.1 %
263
0.0 %
5,072
0.5 %
34
0.0 %
69
0.0 %
October
1,066,185
88,193
8.3 %
1,290
0.1 %
889
0.1 %
267
0.0 %
102
0.0 %
1,935
0.2 %
289
0.0 %
7,036
0.7 %
43
0.0 %
53
0.0 %
September
971,868
56,784
5.8 %
1,953
0.2 %
759
0.1 %
300
0.0 %
152
0.0 %
1,626
0.2 %
277
0.0 %
5,481
0.6 %
45
0.0 %
73
0.0 %
August
826,090
48,172
5.8 %
1,937
0.2 %
1,349
0.2 %
247
0.0 %
142
0.0 %
11,087
1.3 %
347
0.0 %
4,036
0.5 %
69
0.0 %
41
0.0 %
July
520,333
101,134
19 %
2,523
0.5 %
1,041
0.2 %
389
0.1 %
88
0.0 %
5,354
1.0 %
586
0.1 %
4,466
0.9 %
123
0.0 %
116
0.0 %
June
402,554
107,032
27 %
1,484
0.4 %
640
0.2 %
362
0.1 %
125
0.0 %
2,215
0.6 %
705
0.2 %
3,074
0.8 %
246
0.1 %
26
0.0 %
May
776,916
58,014
7.5 %
1,617
0.2 %
1,242
0.2 %
4,438
0.6 %
151
0.0 %
4,638
0.6 %
382
0.0 %
4,367
0.6 %
55
0.0 %
35
0.0 %
April
1,041,113
39,587
3.8 %
713
0.1 %
946
0.1 %
274
0.0 %
118
0.0 %
1,526
0.1 %
311
0.0 %
5,267
0.5 %
41
0.0 %
32
0.0 %
March
1,237,837
48,867
3.9 %
1,077
0.1 %
759
0.1 %
347
0.0 %
101
0.0 %
1,695
0.1 %
504
0.0 %
12,934
1.0 %
13
0.0 %
5
0.0 %
February
535,502
37,357
7.0 %
943
0.2 %
888
0.2 %
166
0.0 %
86
0.0 %
1,697
0.3 %
549
0.1 %
6,733
1.3 %
29
0.0 %
16
0.0 %
January
483,457
57,322
12 %
1,157
0.2 %
993
0.2 %
158
0.0 %
61
0.0 %
1,374
0.3 %
241
0.0 %
3,590
0.7 %
56
0.0 %
3
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,924
0.1 %
1,487,082
95 %
288
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
November
1,618
0.2 %
900,567
89 %
294
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
4
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
October
17,169
1.6 %
947,643
89 %
279
0.0 %
15
0.0 %
3
0.0 %
46
0.0 %
6
0.0 %
923
0.1 %
4
0.0 %
September
2,027
0.2 %
901,977
93 %
234
0.0 %
12
0.0 %
42
0.0 %
2
0.0 %
121
0.0 %
3
0.0 %
August
1,878
0.2 %
756,482
92 %
250
0.0 %
6
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
17
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
July
11,075
2.1 %
393,008
76 %
298
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
62
0.0 %
9
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
June
2,437
0.6 %
283,904
71 %
235
0.1 %
4
0.0 %
36
0.0 %
3
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
May
2,419
0.3 %
699,156
90 %
295
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
31
0.0 %
4
0.0 %
62
0.0 %
1
0.0 %
April
1,509
0.1 %
990,420
95 %
313
0.0 %
4
0.0 %
26
0.0 %
9
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
March
2,087
0.2 %
1,169,004
94 %
413
0.0 %
2
0.0 %
18
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
February
1,164
0.2 %
485,527
91 %
296
0.1 %
5
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
19
0.0 %
January
1,158
0.2 %
416,935
86 %
278
0.1 %
1
0.0 %
43
0.0 %
7
0.0 %
76
0.0 %
4
0.0 %