Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
1,562,215
56,528
3.6 %
1,375
0.1 %
1,256
0.1 %
303
0.0 %
94
0.0 %
8,069
0.5 %
286
0.0 %
4,890
0.3 %
23
0.0 %
7
0.0 %
November
1,012,745
101,242
10.0 %
1,096
0.1 %
919
0.1 %
217
0.0 %
152
0.0 %
1,146
0.1 %
263
0.0 %
5,078
0.5 %
34
0.0 %
69
0.0 %
October
1,066,384
88,363
8.3 %
1,290
0.1 %
886
0.1 %
280
0.0 %
102
0.0 %
1,935
0.2 %
289
0.0 %
7,037
0.7 %
43
0.0 %
53
0.0 %
September
972,125
57,001
5.9 %
1,962
0.2 %
754
0.1 %
315
0.0 %
152
0.0 %
1,626
0.2 %
277
0.0 %
5,480
0.6 %
45
0.0 %
73
0.0 %
August
826,455
48,430
5.9 %
1,984
0.2 %
1,353
0.2 %
252
0.0 %
142
0.0 %
11,127
1.3 %
347
0.0 %
4,038
0.5 %
69
0.0 %
41
0.0 %
July
520,620
101,396
19 %
2,518
0.5 %
1,035
0.2 %
401
0.1 %
88
0.0 %
5,359
1.0 %
586
0.1 %
4,467
0.9 %
123
0.0 %
117
0.0 %
June
402,898
107,329
27 %
1,496
0.4 %
636
0.2 %
365
0.1 %
125
0.0 %
2,219
0.6 %
705
0.2 %
3,076
0.8 %
246
0.1 %
28
0.0 %
May
777,336
58,289
7.5 %
1,633
0.2 %
1,237
0.2 %
4,532
0.6 %
151
0.0 %
4,645
0.6 %
382
0.0 %
4,389
0.6 %
55
0.0 %
35
0.0 %
April
1,041,383
39,840
3.8 %
704
0.1 %
938
0.1 %
280
0.0 %
118
0.0 %
1,536
0.1 %
311
0.0 %
5,270
0.5 %
41
0.0 %
32
0.0 %
March
1,238,906
49,017
4.0 %
1,041
0.1 %
759
0.1 %
351
0.0 %
101
0.0 %
1,712
0.1 %
504
0.0 %
12,943
1.0 %
13
0.0 %
5
0.0 %
February
535,802
37,640
7.0 %
938
0.2 %
873
0.2 %
175
0.0 %
86
0.0 %
1,697
0.3 %
549
0.1 %
6,735
1.3 %
29
0.0 %
16
0.0 %
January
483,723
57,550
12 %
1,173
0.2 %
988
0.2 %
161
0.0 %
61
0.0 %
1,376
0.3 %
241
0.0 %
3,594
0.7 %
56
0.0 %
3
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,972
0.1 %
1,487,083
95 %
288
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
13
0.0 %
November
1,622
0.2 %
900,571
89 %
294
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
4
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
October
17,185
1.6 %
947,643
89 %
279
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
46
0.0 %
6
0.0 %
923
0.1 %
4
0.0 %
September
2,047
0.2 %
901,978
93 %
234
0.0 %
12
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
121
0.0 %
3
0.0 %
August
1,885
0.2 %
756,481
92 %
252
0.0 %
1
0.0 %
6
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
17
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
July
11,090
2.1 %
393,008
75 %
298
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
64
0.0 %
9
0.0 %
34
0.0 %
2
0.0 %
June
2,462
0.6 %
283,905
70 %
237
0.1 %
4
0.0 %
36
0.0 %
3
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
May
2,428
0.3 %
699,156
90 %
295
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
31
0.0 %
4
0.0 %
64
0.0 %
1
0.0 %
April
1,524
0.1 %
990,420
95 %
313
0.0 %
4
0.0 %
26
0.0 %
9
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
March
2,111
0.2 %
1,169,898
94 %
414
0.0 %
2
0.0 %
24
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
February
1,189
0.2 %
485,527
91 %
296
0.1 %
1
0.0 %
5
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
19
0.0 %
January
1,176
0.2 %
416,935
86 %
278
0.1 %
1
0.0 %
43
0.0 %
7
0.0 %
76
0.0 %
4
0.0 %