Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
864,426
85,742
9.9 %
1,220
0.1 %
844
0.1 %
163
0.0 %
66
0.0 %
1,213
0.1 %
254
0.0 %
3,207
0.4 %
15
0.0 %
103
0.0 %
November
2,795,248
98,865
3.5 %
1,687
0.1 %
768
0.0 %
294
0.0 %
95
0.0 %
1,266
0.0 %
256
0.0 %
5,406
0.2 %
9
0.0 %
7
0.0 %
October
1,129,817
70,940
6.3 %
1,018
0.1 %
1,274
0.1 %
220
0.0 %
130
0.0 %
2,005
0.2 %
269
0.0 %
5,730
0.5 %
33
0.0 %
36
0.0 %
September
871,387
54,208
6.2 %
1,466
0.2 %
1,248
0.1 %
144
0.0 %
127
0.0 %
1,703
0.2 %
213
0.0 %
4,970
0.6 %
40
0.0 %
66
0.0 %
August
3,924,140
101,354
2.6 %
1,869
0.0 %
1,217
0.0 %
331
0.0 %
159
0.0 %
1,753
0.0 %
209
0.0 %
12,436
0.3 %
72
0.0 %
28
0.0 %
July
74,920
47,484
63 %
1,818
2.4 %
1,003
1.3 %
188
0.3 %
150
0.2 %
1,855
2.5 %
189
0.3 %
4,010
5.4 %
61
0.1 %
28
0.0 %
June
70,866
56,661
80 %
1,186
1.7 %
1,114
1.6 %
306
0.4 %
129
0.2 %
1,423
2.0 %
262
0.4 %
2,961
4.2 %
191
0.3 %
28
0.0 %
May
96,764
78,587
81 %
1,735
1.8 %
1,392
1.4 %
207
0.2 %
119
0.1 %
2,678
2.8 %
238
0.2 %
3,457
3.6 %
92
0.1 %
62
0.1 %
April
103,766
71,941
69 %
1,424
1.4 %
1,771
1.7 %
188
0.2 %
137
0.1 %
3,572
3.4 %
315
0.3 %
2,878
2.8 %
93
0.1 %
47
0.0 %
March
154,165
129,316
84 %
1,305
0.8 %
1,717
1.1 %
245
0.2 %
116
0.1 %
2,048
1.3 %
492
0.3 %
9,711
6.3 %
168
0.1 %
56
0.0 %
February
100,439
69,708
69 %
1,536
1.5 %
2,424
2.4 %
212
0.2 %
125
0.1 %
2,137
2.1 %
211
0.2 %
8,686
8.6 %
285
0.3 %
132
0.1 %
January
62,763
45,562
73 %
1,413
2.3 %
1,553
2.5 %
248
0.4 %
75
0.1 %
3,578
5.7 %
159
0.3 %
3,468
5.5 %
95
0.2 %
89
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
9,284
1.1 %
759,832
88 %
408
0.0 %
36
0.0 %
9
0.0 %
2,028
0.2 %
2
0.0 %
November
3,951
0.1 %
2,682,002
96 %
351
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
43
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
October
3,049
0.3 %
1,044,049
92 %
450
0.0 %
47
0.0 %
17
0.0 %
110
0.0 %
10
0.0 %
423
0.0 %
7
0.0 %
September
1,430
0.2 %
805,341
92 %
357
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
August
1,517
0.0 %
3,802,772
97 %
326
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
19
0.0 %
14
0.0 %
43
0.0 %
July
10,790
14 %
5,314
7.1 %
283
0.4 %
1
0.0 %
10
0.0 %
40
0.1 %
2
0.0 %
1,691
2.3 %
3
0.0 %
June
1,142
1.6 %
5,123
7.2 %
280
0.4 %
3
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May
1,989
2.1 %
4,943
5.1 %
322
0.3 %
6
0.0 %
56
0.1 %
12
0.0 %
866
0.9 %
3
0.0 %
April
13,754
13 %
6,297
6.1 %
277
0.3 %
4
0.0 %
8
0.0 %
914
0.9 %
10
0.0 %
129
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
March
2,026
1.3 %
6,665
4.3 %
210
0.1 %
59
0.0 %
8
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
February
8,443
8.4 %
6,138
6.1 %
304
0.3 %
1
0.0 %
3
0.0 %
33
0.0 %
10
0.0 %
40
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
January
2,902
4.6 %
3,135
5.0 %
255
0.4 %
6
0.0 %
131
0.2 %
14
0.0 %
72
0.1 %
6
0.0 %
2
0.0 %