Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
864,706
85,976
9.9 %
1,230
0.1 %
844
0.1 %
169
0.0 %
66
0.0 %
1,213
0.1 %
254
0.0 %
3,206
0.4 %
15
0.0 %
103
0.0 %
November
2,795,550
99,051
3.5 %
1,778
0.1 %
766
0.0 %
306
0.0 %
95
0.0 %
1,266
0.0 %
256
0.0 %
5,406
0.2 %
9
0.0 %
7
0.0 %
October
1,130,026
71,138
6.3 %
1,005
0.1 %
1,274
0.1 %
223
0.0 %
130
0.0 %
2,008
0.2 %
269
0.0 %
5,733
0.5 %
33
0.0 %
36
0.0 %
September
872,581
54,410
6.2 %
1,470
0.2 %
1,247
0.1 %
152
0.0 %
127
0.0 %
1,703
0.2 %
213
0.0 %
4,973
0.6 %
40
0.0 %
66
0.0 %
August
3,925,157
101,541
2.6 %
1,877
0.0 %
1,217
0.0 %
338
0.0 %
159
0.0 %
1,753
0.0 %
209
0.0 %
12,440
0.3 %
72
0.0 %
28
0.0 %
July
75,139
47,654
63 %
1,832
2.4 %
1,001
1.3 %
190
0.3 %
150
0.2 %
1,859
2.5 %
189
0.3 %
4,011
5.3 %
61
0.1 %
28
0.0 %
June
70,997
56,765
80 %
1,188
1.7 %
1,113
1.6 %
310
0.4 %
129
0.2 %
1,423
2.0 %
262
0.4 %
2,965
4.2 %
191
0.3 %
28
0.0 %
May
97,014
78,806
81 %
1,747
1.8 %
1,390
1.4 %
209
0.2 %
119
0.1 %
2,679
2.8 %
238
0.2 %
3,458
3.6 %
92
0.1 %
62
0.1 %
April
104,014
72,154
69 %
1,433
1.4 %
1,769
1.7 %
196
0.2 %
137
0.1 %
3,572
3.4 %
315
0.3 %
2,880
2.8 %
93
0.1 %
50
0.0 %
March
154,524
129,633
84 %
1,311
0.8 %
1,709
1.1 %
258
0.2 %
116
0.1 %
2,050
1.3 %
492
0.3 %
9,714
6.3 %
168
0.1 %
56
0.0 %
February
100,783
69,978
69 %
1,550
1.5 %
2,409
2.4 %
237
0.2 %
125
0.1 %
2,138
2.1 %
211
0.2 %
8,701
8.6 %
285
0.3 %
138
0.1 %
January
62,931
45,666
73 %
1,417
2.3 %
1,552
2.5 %
264
0.4 %
75
0.1 %
3,579
5.7 %
159
0.3 %
3,475
5.5 %
95
0.2 %
92
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
9,312
1.1 %
759,835
88 %
408
0.0 %
36
0.0 %
9
0.0 %
2,028
0.2 %
2
0.0 %
November
3,966
0.1 %
2,682,002
96 %
351
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
43
0.0 %
8
0.0 %
227
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
October
3,062
0.3 %
1,044,050
92 %
450
0.0 %
48
0.0 %
17
0.0 %
110
0.0 %
10
0.0 %
423
0.0 %
7
0.0 %
September
1,459
0.2 %
806,288
92 %
357
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
46
0.0 %
2
0.0 %
August
1,528
0.0 %
3,803,572
97 %
326
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
19
0.0 %
14
0.0 %
43
0.0 %
July
10,801
14 %
5,317
7.1 %
283
0.4 %
1
0.0 %
10
0.0 %
44
0.1 %
2
0.0 %
1,703
2.3 %
3
0.0 %
June
1,155
1.6 %
5,124
7.2 %
282
0.4 %
5
0.0 %
6
0.0 %
23
0.0 %
8
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May
1,997
2.1 %
4,945
5.1 %
326
0.3 %
1
0.0 %
6
0.0 %
57
0.1 %
12
0.0 %
867
0.9 %
3
0.0 %
April
13,765
13 %
6,297
6.1 %
281
0.3 %
4
0.0 %
8
0.0 %
914
0.9 %
10
0.0 %
129
0.1 %
6
0.0 %
1
0.0 %
March
2,051
1.3 %
6,666
4.3 %
210
0.1 %
59
0.0 %
8
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
February
8,466
8.4 %
6,142
6.1 %
305
0.3 %
1
0.0 %
3
0.0 %
33
0.0 %
10
0.0 %
40
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
January
2,932
4.7 %
3,139
5.0 %
255
0.4 %
6
0.0 %
131
0.2 %
14
0.0 %
72
0.1 %
6
0.0 %
2
0.0 %