Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
281,509
82,048
29 %
1,919
0.7 %
860
0.3 %
198
0.1 %
110
0.0 %
2,668
0.9 %
139
0.0 %
3,439
1.2 %
321
0.1 %
18
0.0 %
November
380,779
76,008
20 %
1,534
0.4 %
971
0.3 %
218
0.1 %
136
0.0 %
2,497
0.7 %
221
0.1 %
5,109
1.3 %
76
0.0 %
78
0.0 %
October
137,665
116,488
85 %
1,925
1.4 %
812
0.6 %
190
0.1 %
137
0.1 %
2,987
2.2 %
216
0.2 %
7,084
5.1 %
163
0.1 %
17
0.0 %
September
1,103,938
75,961
6.9 %
1,260
0.1 %
975
0.1 %
215
0.0 %
116
0.0 %
2,392
0.2 %
216
0.0 %
6,452
0.6 %
135
0.0 %
63
0.0 %
August
107,538
89,905
84 %
1,594
1.5 %
720
0.7 %
275
0.3 %
133
0.1 %
2,648
2.5 %
283
0.3 %
8,276
7.7 %
175
0.2 %
82
0.1 %
July
158,087
120,806
76 %
1,570
1.0 %
1,257
0.8 %
323
0.2 %
65
0.0 %
1,610
1.0 %
387
0.2 %
24,575
16 %
135
0.1 %
9
0.0 %
June
163,190
128,230
79 %
860
0.5 %
1,020
0.6 %
141
0.1 %
104
0.1 %
1,706
1.0 %
290
0.2 %
27,186
17 %
135
0.1 %
28
0.0 %
May
143,162
84,642
59 %
1,028
0.7 %
1,195
0.8 %
300
0.2 %
113
0.1 %
1,339
0.9 %
329
0.2 %
6,629
4.6 %
142
0.1 %
24
0.0 %
April
153,213
83,742
55 %
1,007
0.7 %
1,439
0.9 %
260
0.2 %
207
0.1 %
1,584
1.0 %
387
0.3 %
5,227
3.4 %
106
0.1 %
12
0.0 %
March
283,443
78,234
28 %
977
0.3 %
1,528
0.5 %
333
0.1 %
161
0.1 %
1,218
0.4 %
355
0.1 %
6,018
2.1 %
166
0.1 %
8
0.0 %
February
286,256
43,187
15 %
925
0.3 %
2,045
0.7 %
204
0.1 %
86
0.0 %
927
0.3 %
265
0.1 %
4,663
1.6 %
141
0.0 %
9
0.0 %
January
186,399
66,183
36 %
962
0.5 %
1,552
0.8 %
265
0.1 %
80
0.0 %
1,429
0.8 %
254
0.1 %
5,958
3.2 %
236
0.1 %
8
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
159,611
57 %
14,905
5.3 %
228
0.1 %
7
0.0 %
3
0.0 %
192
0.1 %
13
0.0 %
14,826
5.3 %
4
0.0 %
November
263,337
69 %
3,702
1.0 %
225
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
284
0.1 %
26,369
6.9 %
5
0.0 %
5
0.0 %
October
2,729
2.0 %
4,504
3.3 %
344
0.2 %
1
0.0 %
46
0.0 %
17
0.0 %
5
0.0 %
September
951,808
86 %
63,590
5.8 %
263
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
113
0.0 %
338
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
August
1,509
1.4 %
1,584
1.5 %
255
0.2 %
26
0.0 %
4
0.0 %
22
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
July
1,482
0.9 %
4,905
3.1 %
496
0.3 %
5
0.0 %
15
0.0 %
15
0.0 %
398
0.3 %
8
0.0 %
June
1,481
0.9 %
1,643
1.0 %
209
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
31
0.0 %
27
0.0 %
3
0.0 %
May
43,018
30 %
2,460
1.7 %
259
0.2 %
7
0.0 %
35
0.0 %
1,574
1.1 %
4
0.0 %
April
53,077
35 %
2,185
1.4 %
297
0.2 %
109
0.1 %
16
0.0 %
62
0.0 %
2
0.0 %
3,437
2.2 %
6
0.0 %
March
178,500
63 %
3,828
1.4 %
210
0.1 %
50
0.0 %
2
0.0 %
83
0.0 %
2
0.0 %
11,747
4.1 %
4
0.0 %
February
228,206
80 %
4,089
1.4 %
526
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
907
0.3 %
3
0.0 %
January
102,036
55 %
7,025
3.8 %
313
0.2 %
36
0.0 %
7
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %