Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
280,814
81,756
29 %
1,923
0.7 %
861
0.3 %
192
0.1 %
110
0.0 %
2,667
0.9 %
139
0.0 %
3,506
1.2 %
321
0.1 %
18
0.0 %
November
378,749
75,684
20 %
1,530
0.4 %
978
0.3 %
208
0.1 %
136
0.0 %
2,496
0.7 %
221
0.1 %
5,105
1.3 %
76
0.0 %
78
0.0 %
October
137,482
116,320
85 %
1,930
1.4 %
815
0.6 %
183
0.1 %
137
0.1 %
2,987
2.2 %
216
0.2 %
7,074
5.1 %
163
0.1 %
17
0.0 %
September
1,101,929
75,573
6.9 %
1,262
0.1 %
982
0.1 %
212
0.0 %
116
0.0 %
2,391
0.2 %
216
0.0 %
6,438
0.6 %
135
0.0 %
63
0.0 %
August
107,310
89,627
84 %
1,666
1.6 %
720
0.7 %
273
0.3 %
133
0.1 %
2,648
2.5 %
283
0.3 %
8,272
7.7 %
175
0.2 %
82
0.1 %
July
157,802
120,582
76 %
1,604
1.0 %
1,262
0.8 %
305
0.2 %
65
0.0 %
1,606
1.0 %
387
0.2 %
24,504
16 %
135
0.1 %
9
0.0 %
June
162,615
127,941
79 %
862
0.5 %
1,021
0.6 %
135
0.1 %
104
0.1 %
1,706
1.0 %
290
0.2 %
26,916
17 %
135
0.1 %
28
0.0 %
May
143,022
84,531
59 %
1,031
0.7 %
1,197
0.8 %
295
0.2 %
113
0.1 %
1,339
0.9 %
329
0.2 %
6,623
4.6 %
142
0.1 %
24
0.0 %
April
152,932
83,513
55 %
1,004
0.7 %
1,449
0.9 %
241
0.2 %
207
0.1 %
1,579
1.0 %
387
0.3 %
5,224
3.4 %
106
0.1 %
12
0.0 %
March
282,950
78,092
28 %
1,147
0.4 %
1,545
0.5 %
321
0.1 %
161
0.1 %
1,214
0.4 %
355
0.1 %
5,965
2.1 %
166
0.1 %
8
0.0 %
February
285,165
43,081
15 %
923
0.3 %
2,075
0.7 %
187
0.1 %
86
0.0 %
926
0.3 %
264
0.1 %
4,350
1.5 %
141
0.0 %
9
0.0 %
January
186,076
65,970
35 %
949
0.5 %
1,552
0.8 %
261
0.1 %
80
0.0 %
1,429
0.8 %
254
0.1 %
5,958
3.2 %
236
0.1 %
8
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
159,012
57 %
14,903
5.3 %
365
0.1 %
7
0.0 %
3
0.0 %
192
0.1 %
13
0.0 %
14,822
5.3 %
4
0.0 %
November
262,010
69 %
3,702
1.0 %
225
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
284
0.1 %
26,002
6.9 %
5
0.0 %
5
0.0 %
October
2,723
2.0 %
4,504
3.3 %
344
0.3 %
1
0.0 %
46
0.0 %
17
0.0 %
5
0.0 %
September
950,197
86 %
63,589
5.8 %
263
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
113
0.0 %
338
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
August
1,493
1.4 %
1,584
1.5 %
255
0.2 %
26
0.0 %
4
0.0 %
22
0.0 %
30
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
July
1,479
0.9 %
4,904
3.1 %
496
0.3 %
3
0.0 %
15
0.0 %
15
0.0 %
397
0.3 %
8
0.0 %
June
1,469
0.9 %
1,643
1.0 %
209
0.1 %
1
0.0 %
31
0.0 %
27
0.0 %
3
0.0 %
May
42,995
30 %
2,460
1.7 %
259
0.2 %
7
0.0 %
35
0.0 %
1,574
1.1 %
4
0.0 %
April
53,062
35 %
2,185
1.4 %
297
0.2 %
94
0.1 %
16
0.0 %
62
0.0 %
2
0.0 %
3,435
2.2 %
6
0.0 %
March
178,034
63 %
3,828
1.4 %
212
0.1 %
47
0.0 %
2
0.0 %
83
0.0 %
2
0.0 %
11,745
4.2 %
4
0.0 %
February
227,526
80 %
4,088
1.4 %
526
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
39
0.0 %
907
0.3 %
3
0.0 %
January
101,946
55 %
7,025
3.8 %
313
0.2 %
34
0.0 %
6
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %