Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
159,164
91,597
58 %
985
0.6 %
1,182
0.7 %
236
0.1 %
28
0.0 %
1,475
0.9 %
214
0.1 %
3,333
2.1 %
94
0.1 %
45
0.0 %
November
148,432
127,962
86 %
963
0.6 %
1,573
1.1 %
359
0.2 %
55
0.0 %
5,110
3.4 %
179
0.1 %
5,301
3.6 %
117
0.1 %
33
0.0 %
October
199,357
177,273
89 %
1,164
0.6 %
1,659
0.8 %
247
0.1 %
15
0.0 %
1,860
0.9 %
53
0.0 %
8,191
4.1 %
139
0.1 %
21
0.0 %
September
684,681
668,444
98 %
1,269
0.2 %
2,915
0.4 %
380
0.1 %
5
0.0 %
1,847
0.3 %
58
0.0 %
2,891
0.4 %
114
0.0 %
54
0.0 %
August
126,160
96,441
76 %
1,665
1.3 %
2,705
2.1 %
580
0.5 %
93
0.1 %
2,051
1.6 %
74
0.1 %
11,742
9.3 %
145
0.1 %
55
0.0 %
July
156,941
132,446
84 %
1,781
1.1 %
2,783
1.8 %
536
0.3 %
15
0.0 %
5,073
3.2 %
116
0.1 %
2,509
1.6 %
81
0.1 %
15
0.0 %
June
81,362
67,963
84 %
1,164
1.4 %
1,338
1.6 %
288
0.4 %
4
0.0 %
1,040
1.3 %
81
0.1 %
4,113
5.1 %
74
0.1 %
11
0.0 %
May
70,484
58,613
83 %
656
0.9 %
1,073
1.5 %
200
0.3 %
2
0.0 %
1,253
1.8 %
76
0.1 %
1,858
2.6 %
82
0.1 %
18
0.0 %
April
128,729
75,582
59 %
1,314
1.0 %
1,040
0.8 %
191
0.1 %
12
0.0 %
1,713
1.3 %
108
0.1 %
2,401
1.9 %
83
0.1 %
3
0.0 %
March
255,242
219,262
86 %
612
0.2 %
1,235
0.5 %
261
0.1 %
13
0.0 %
1,420
0.6 %
97
0.0 %
7,064
2.8 %
67
0.0 %
13
0.0 %
February
188,870
171,734
91 %
595
0.3 %
821
0.4 %
244
0.1 %
16
0.0 %
1,085
0.6 %
83
0.0 %
9,578
5.1 %
122
0.1 %
22
0.0 %
January
248,264
224,859
91 %
736
0.3 %
1,035
0.4 %
186
0.1 %
10
0.0 %
1,415
0.6 %
75
0.0 %
12,453
5.0 %
224
0.1 %
15
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
54,714
34 %
4,926
3.1 %
249
0.2 %
2
0.0 %
31
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
November
2,073
1.4 %
4,284
2.9 %
283
0.2 %
2
0.0 %
37
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
October
2,559
1.3 %
5,785
2.9 %
232
0.1 %
9
0.0 %
19
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
September
1,910
0.3 %
4,469
0.7 %
250
0.0 %
6
0.0 %
24
0.0 %
4
0.0 %
August
2,807
2.2 %
7,101
5.6 %
552
0.4 %
1
0.0 %
26
0.0 %
62
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
July
3,918
2.5 %
6,962
4.4 %
604
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
43
0.0 %
16
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
June
1,238
1.5 %
3,651
4.5 %
345
0.4 %
2
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
May
1,293
1.8 %
4,786
6.8 %
423
0.6 %
38
0.1 %
50
0.1 %
19
0.0 %
4
0.0 %
April
1,703
1.3 %
44,081
34 %
268
0.2 %
1
0.0 %
155
0.1 %
44
0.0 %
March
1,710
0.7 %
23,243
9.1 %
116
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
52
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
February
1,263
0.7 %
3,034
1.6 %
142
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
4
0.0 %
51
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
January
1,794
0.7 %
5,161
2.1 %
195
0.1 %
6
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
53
0.0 %
4
0.0 %