Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
159,596
91,970
58 %
987
0.6 %
1,183
0.7 %
255
0.2 %
28
0.0 %
1,477
0.9 %
214
0.1 %
3,334
2.1 %
94
0.1 %
45
0.0 %
November
148,543
128,054
86 %
963
0.6 %
1,568
1.1 %
366
0.2 %
55
0.0 %
5,110
3.4 %
179
0.1 %
5,304
3.6 %
117
0.1 %
33
0.0 %
October
199,781
177,659
89 %
1,165
0.6 %
1,655
0.8 %
255
0.1 %
15
0.0 %
1,860
0.9 %
53
0.0 %
8,193
4.1 %
139
0.1 %
21
0.0 %
September
684,972
668,666
98 %
1,275
0.2 %
2,912
0.4 %
380
0.1 %
5
0.0 %
1,847
0.3 %
58
0.0 %
2,919
0.4 %
114
0.0 %
54
0.0 %
August
126,327
96,534
76 %
1,694
1.3 %
2,703
2.1 %
591
0.5 %
93
0.1 %
2,054
1.6 %
74
0.1 %
11,754
9.3 %
145
0.1 %
55
0.0 %
July
157,112
132,567
84 %
1,796
1.1 %
2,772
1.8 %
564
0.4 %
15
0.0 %
5,074
3.2 %
116
0.1 %
2,513
1.6 %
81
0.1 %
15
0.0 %
June
81,476
68,026
83 %
1,169
1.4 %
1,338
1.6 %
296
0.4 %
4
0.0 %
1,041
1.3 %
81
0.1 %
4,113
5.0 %
74
0.1 %
11
0.0 %
May
70,635
58,724
83 %
683
1.0 %
1,072
1.5 %
201
0.3 %
2
0.0 %
1,254
1.8 %
76
0.1 %
1,860
2.6 %
82
0.1 %
18
0.0 %
April
128,999
75,832
59 %
1,317
1.0 %
1,038
0.8 %
192
0.1 %
12
0.0 %
1,713
1.3 %
108
0.1 %
2,402
1.9 %
83
0.1 %
3
0.0 %
March
255,499
219,500
86 %
618
0.2 %
1,234
0.5 %
263
0.1 %
13
0.0 %
1,423
0.6 %
97
0.0 %
7,065
2.8 %
68
0.0 %
14
0.0 %
February
188,945
171,780
91 %
600
0.3 %
821
0.4 %
250
0.1 %
16
0.0 %
1,085
0.6 %
83
0.0 %
9,587
5.1 %
122
0.1 %
22
0.0 %
January
248,398
224,967
91 %
740
0.3 %
1,032
0.4 %
186
0.1 %
10
0.0 %
1,419
0.6 %
75
0.0 %
12,459
5.0 %
224
0.1 %
15
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
54,747
34 %
4,926
3.1 %
249
0.2 %
2
0.0 %
32
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
November
2,087
1.4 %
4,284
2.9 %
283
0.2 %
2
0.0 %
37
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
October
2,573
1.3 %
5,785
2.9 %
232
0.1 %
14
0.0 %
31
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
4
0.0 %
September
1,942
0.3 %
4,469
0.7 %
250
0.0 %
12
0.0 %
24
0.0 %
4
0.0 %
August
2,828
2.2 %
7,101
5.6 %
552
0.4 %
1
0.0 %
26
0.0 %
62
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
July
3,931
2.5 %
6,962
4.4 %
604
0.4 %
3
0.0 %
1
0.0 %
43
0.0 %
16
0.0 %
12
0.0 %
2
0.0 %
June
1,273
1.6 %
3,651
4.5 %
345
0.4 %
3
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
May
1,301
1.8 %
4,787
6.8 %
423
0.6 %
38
0.1 %
51
0.1 %
19
0.0 %
4
0.0 %
April
1,711
1.3 %
44,090
34 %
268
0.2 %
1
0.0 %
155
0.1 %
44
0.0 %
March
1,714
0.7 %
23,245
9.1 %
116
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
52
0.0 %
43
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
February
1,272
0.7 %
3,034
1.6 %
142
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
50
0.0 %
4
0.0 %
51
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
January
1,805
0.7 %
5,162
2.1 %
196
0.1 %
8
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
53
0.0 %
4
0.0 %