Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
125,056
112,334
90 %
734
0.6 %
1,125
0.9 %
202
0.2 %
667
0.5 %
65
0.1 %
3,524
2.8 %
75
0.1 %
2
0.0 %
November
77,495
62,599
81 %
873
1.1 %
1,518
2.0 %
304
0.4 %
3
0.0 %
664
0.9 %
107
0.1 %
5,200
6.7 %
52
0.1 %
10
0.0 %
October
233,280
209,778
90 %
842
0.4 %
1,335
0.6 %
186
0.1 %
4
0.0 %
1,022
0.4 %
109
0.0 %
10,249
4.4 %
86
0.0 %
6
0.0 %
September
212,836
183,850
86 %
726
0.3 %
1,177
0.6 %
248
0.1 %
7
0.0 %
1,071
0.5 %
110
0.1 %
13,506
6.3 %
76
0.0 %
5
0.0 %
August
607,014
575,165
95 %
1,105
0.2 %
1,542
0.3 %
422
0.1 %
37
0.0 %
1,861
0.3 %
172
0.0 %
15,538
2.6 %
101
0.0 %
3
0.0 %
July
1,265,330
1,082,540
86 %
1,390
0.1 %
2,360
0.2 %
366
0.0 %
115
0.0 %
2,159
0.2 %
106
0.0 %
28,484
2.3 %
234
0.0 %
167
0.0 %
June
1,183,640
836,492
71 %
1,744
0.1 %
1,921
0.2 %
198
0.0 %
129
0.0 %
1,322
0.1 %
140
0.0 %
36,428
3.1 %
104
0.0 %
104
0.0 %
May
187,580
152,869
81 %
1,000
0.5 %
1,655
0.9 %
198
0.1 %
7
0.0 %
1,860
1.0 %
109
0.1 %
10,745
5.7 %
102
0.1 %
8
0.0 %
April
328,646
314,347
96 %
729
0.2 %
1,113
0.3 %
194
0.1 %
30
0.0 %
1,200
0.4 %
94
0.0 %
5,830
1.8 %
109
0.0 %
56
0.0 %
March
89,984
79,230
88 %
564
0.6 %
1,231
1.4 %
177
0.2 %
16
0.0 %
940
1.0 %
138
0.2 %
2,895
3.2 %
76
0.1 %
9
0.0 %
February
235,785
227,376
96 %
561
0.2 %
883
0.4 %
247
0.1 %
32
0.0 %
1,004
0.4 %
111
0.0 %
2,089
0.9 %
91
0.0 %
18
0.0 %
January
404,410
392,006
97 %
384
0.1 %
630
0.2 %
177
0.0 %
57
0.0 %
1,092
0.3 %
76
0.0 %
7,118
1.8 %
91
0.0 %
33
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,562
1.2 %
4,498
3.6 %
183
0.1 %
2
0.0 %
21
0.0 %
32
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
November
1,056
1.4 %
4,829
6.2 %
226
0.3 %
2
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
October
1,423
0.6 %
7,921
3.4 %
242
0.1 %
3
0.0 %
13
0.0 %
39
0.0 %
September
2,247
1.1 %
9,246
4.3 %
181
0.1 %
197
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
1
0.0 %
118
0.1 %
17
0.0 %
August
2,149
0.4 %
8,461
1.4 %
339
0.1 %
4
0.0 %
9
0.0 %
56
0.0 %
20
0.0 %
July
3,936
0.3 %
142,679
11 %
448
0.0 %
8
0.0 %
75
0.0 %
123
0.0 %
53
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
June
284,857
24 %
19,665
1.7 %
314
0.0 %
1
0.0 %
39
0.0 %
33
0.0 %
1
0.0 %
45
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May
16,117
8.6 %
2,532
1.3 %
272
0.1 %
6
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
5
0.0 %
April
3,087
0.9 %
1,618
0.5 %
169
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
March
1,213
1.3 %
3,052
3.4 %
377
0.4 %
2
0.0 %
24
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
February
1,056
0.4 %
2,040
0.9 %
168
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
15
0.0 %
2
0.0 %
January
1,196
0.3 %
1,325
0.3 %
144
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
17
0.0 %
1
0.0 %