Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
125,136
112,388
90 %
748
0.6 %
1,124
0.9 %
203
0.2 %
669
0.5 %
65
0.1 %
3,522
2.8 %
75
0.1 %
2
0.0 %
November
77,603
62,665
81 %
873
1.1 %
1,518
2.0 %
319
0.4 %
3
0.0 %
669
0.9 %
107
0.1 %
5,204
6.7 %
52
0.1 %
10
0.0 %
October
233,369
209,837
90 %
852
0.4 %
1,335
0.6 %
188
0.1 %
4
0.0 %
1,022
0.4 %
109
0.0 %
10,253
4.4 %
86
0.0 %
6
0.0 %
September
212,989
183,925
86 %
737
0.3 %
1,174
0.6 %
252
0.1 %
7
0.0 %
1,073
0.5 %
110
0.1 %
13,510
6.3 %
76
0.0 %
5
0.0 %
August
607,238
575,324
95 %
1,110
0.2 %
1,535
0.3 %
451
0.1 %
37
0.0 %
1,864
0.3 %
172
0.0 %
15,541
2.6 %
101
0.0 %
3
0.0 %
July
1,265,676
1,082,745
86 %
1,405
0.1 %
2,353
0.2 %
378
0.0 %
115
0.0 %
2,160
0.2 %
106
0.0 %
28,530
2.3 %
234
0.0 %
167
0.0 %
June
1,184,139
836,679
71 %
1,771
0.1 %
1,893
0.2 %
204
0.0 %
129
0.0 %
1,323
0.1 %
140
0.0 %
36,482
3.1 %
104
0.0 %
104
0.0 %
May
187,931
153,084
81 %
1,031
0.5 %
1,655
0.9 %
198
0.1 %
7
0.0 %
1,860
1.0 %
109
0.1 %
10,760
5.7 %
102
0.1 %
8
0.0 %
April
328,717
314,391
96 %
729
0.2 %
1,111
0.3 %
197
0.1 %
30
0.0 %
1,200
0.4 %
94
0.0 %
5,831
1.8 %
109
0.0 %
56
0.0 %
March
90,096
79,322
88 %
567
0.6 %
1,225
1.4 %
185
0.2 %
16
0.0 %
940
1.0 %
138
0.2 %
2,898
3.2 %
76
0.1 %
9
0.0 %
February
235,852
227,424
96 %
565
0.2 %
882
0.4 %
254
0.1 %
32
0.0 %
1,005
0.4 %
111
0.0 %
2,089
0.9 %
91
0.0 %
18
0.0 %
January
404,597
392,114
97 %
392
0.1 %
630
0.2 %
198
0.0 %
57
0.0 %
1,093
0.3 %
76
0.0 %
7,128
1.8 %
91
0.0 %
33
0.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,574
1.3 %
4,498
3.6 %
183
0.1 %
2
0.0 %
21
0.0 %
32
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
November
1,068
1.4 %
4,835
6.2 %
226
0.3 %
2
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
24
0.0 %
October
1,433
0.6 %
7,925
3.4 %
242
0.1 %
3
0.0 %
13
0.0 %
39
0.0 %
September
2,275
1.1 %
9,246
4.3 %
183
0.1 %
223
0.1 %
2
0.0 %
28
0.0 %
1
0.0 %
118
0.1 %
17
0.0 %
August
2,178
0.4 %
8,461
1.4 %
340
0.1 %
4
0.0 %
9
0.0 %
56
0.0 %
1
0.0 %
21
0.0 %
July
3,971
0.3 %
142,716
11 %
448
0.0 %
8
0.0 %
75
0.0 %
124
0.0 %
54
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
June
285,109
24 %
19,665
1.7 %
314
0.0 %
1
0.0 %
39
0.0 %
33
0.0 %
1
0.0 %
45
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
May
16,207
8.6 %
2,532
1.3 %
272
0.1 %
6
0.0 %
17
0.0 %
3
0.0 %
41
0.0 %
5
0.0 %
April
3,111
0.9 %
1,618
0.5 %
169
0.1 %
11
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
March
1,225
1.4 %
3,052
3.4 %
377
0.4 %
2
0.0 %
24
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
February
1,061
0.4 %
2,041
0.9 %
168
0.1 %
2
0.0 %
24
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January
1,235
0.3 %
1,325
0.3 %
144
0.0 %
4
0.0 %
12
0.0 %
17
0.0 %
1
0.0 %