Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
539,296
521,534
97 %
464
0.1 %
1,294
0.2 %
226
0.0 %
43
0.0 %
1,568
0.3 %
89
0.0 %
8,970
1.7 %
83
0.0 %
117
0.0 %
November
180,993
169,092
93 %
676
0.4 %
1,155
0.6 %
191
0.1 %
47
0.0 %
1,840
1.0 %
93
0.1 %
2,666
1.5 %
157
0.1 %
129
0.1 %
October
397,871
381,330
96 %
954
0.2 %
2,360
0.6 %
138
0.0 %
14
0.0 %
2,071
0.5 %
88
0.0 %
4,472
1.1 %
141
0.0 %
21
0.0 %
September
476,203
420,665
88 %
754
0.2 %
2,226
0.5 %
315
0.1 %
52
0.0 %
1,278
0.3 %
87
0.0 %
2,742
0.6 %
123
0.0 %
37
0.0 %
August
539,707
490,450
91 %
712
0.1 %
2,192
0.4 %
244
0.0 %
36
0.0 %
6,204
1.1 %
198
0.0 %
8,826
1.6 %
111
0.0 %
July
418,637
385,881
92 %
663
0.2 %
1,558
0.4 %
235
0.1 %
65
0.0 %
1,467
0.4 %
149
0.0 %
5,524
1.3 %
72
0.0 %
1
0.0 %
June
1,005,652
745,859
74 %
867
0.1 %
1,642
0.2 %
240
0.0 %
32
0.0 %
1,645
0.2 %
249
0.0 %
36,140
3.6 %
99
0.0 %
10
0.0 %
May
126,300
100,197
79 %
1,115
0.9 %
2,448
1.9 %
295
0.2 %
101
0.1 %
1,982
1.6 %
184
0.1 %
9,098
7.2 %
534
0.4 %
35
0.0 %
April
204,212
181,879
89 %
1,045
0.5 %
3,750
1.8 %
380
0.2 %
35
0.0 %
7,340
3.6 %
292
0.1 %
3,458
1.7 %
246
0.1 %
113
0.1 %
March
776,253
722,815
93 %
914
0.1 %
3,324
0.4 %
258
0.0 %
47
0.0 %
8,737
1.1 %
244
0.0 %
32,911
4.2 %
242
0.0 %
78
0.0 %
February
362,549
340,945
94 %
510
0.1 %
1,628
0.4 %
164
0.0 %
10
0.0 %
2,685
0.7 %
159
0.0 %
9,332
2.6 %
116
0.0 %
7
0.0 %
January
475,949
414,763
87 %
541
0.1 %
1,308
0.3 %
187
0.0 %
18
0.0 %
3,687
0.8 %
175
0.0 %
35,431
7.4 %
298
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,580
0.5 %
1,892
0.4 %
299
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
23
0.0 %
66
0.0 %
13
0.0 %
November
1,852
1.0 %
2,656
1.5 %
279
0.2 %
12
0.0 %
8
0.0 %
29
0.0 %
9
0.0 %
43
0.0 %
13
0.0 %
10
0.0 %
October
2,478
0.6 %
3,247
0.8 %
458
0.1 %
7
0.0 %
47
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
3
0.0 %
September
42,145
8.9 %
5,391
1.1 %
289
0.1 %
5
0.0 %
3
0.0 %
39
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
16
0.0 %
August
26,485
4.9 %
3,871
0.7 %
293
0.1 %
1
0.0 %
38
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
July
19,797
4.7 %
2,791
0.7 %
348
0.1 %
1
0.0 %
27
0.0 %
5
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
June
215,644
21 %
2,680
0.3 %
455
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
44
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
May
5,531
4.4 %
4,115
3.3 %
357
0.3 %
9
0.0 %
6
0.0 %
254
0.2 %
9
0.0 %
15
0.0 %
April
1,444
0.7 %
3,576
1.8 %
483
0.2 %
10
0.0 %
4
0.0 %
79
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
42
0.0 %
10
0.0 %
March
2,783
0.4 %
3,383
0.4 %
361
0.0 %
10
0.0 %
86
0.0 %
34
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
February
4,510
1.2 %
1,976
0.5 %
276
0.1 %
5
0.0 %
179
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
January
16,976
3.6 %
1,863
0.4 %
421
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
221
0.0 %
19
0.0 %
10
0.0 %