Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
539,070
521,379
97 %
466
0.1 %
1,296
0.2 %
221
0.0 %
42
0.0 %
1,567
0.3 %
89
0.0 %
8,963
1.7 %
83
0.0 %
117
0.0 %
November
180,764
168,891
93 %
695
0.4 %
1,157
0.6 %
178
0.1 %
47
0.0 %
1,840
1.0 %
93
0.1 %
2,657
1.5 %
157
0.1 %
129
0.1 %
October
397,244
380,878
96 %
839
0.2 %
2,360
0.6 %
128
0.0 %
14
0.0 %
2,068
0.5 %
88
0.0 %
4,457
1.1 %
141
0.0 %
21
0.0 %
September
475,991
420,579
88 %
729
0.2 %
2,228
0.5 %
301
0.1 %
52
0.0 %
1,277
0.3 %
87
0.0 %
2,739
0.6 %
123
0.0 %
37
0.0 %
August
539,524
490,301
91 %
708
0.1 %
2,195
0.4 %
226
0.0 %
36
0.0 %
6,205
1.2 %
198
0.0 %
8,819
1.6 %
111
0.0 %
July
418,422
385,722
92 %
647
0.2 %
1,558
0.4 %
224
0.1 %
65
0.0 %
1,467
0.4 %
149
0.0 %
5,520
1.3 %
72
0.0 %
1
0.0 %
June
1,005,477
745,764
74 %
862
0.1 %
1,644
0.2 %
233
0.0 %
32
0.0 %
1,646
0.2 %
249
0.0 %
36,126
3.6 %
99
0.0 %
10
0.0 %
May
125,685
100,085
80 %
1,070
0.9 %
2,454
2.0 %
292
0.2 %
101
0.1 %
1,981
1.6 %
184
0.1 %
8,644
6.9 %
534
0.4 %
35
0.0 %
April
203,988
181,704
89 %
1,035
0.5 %
3,758
1.8 %
365
0.2 %
35
0.0 %
7,328
3.6 %
292
0.1 %
3,454
1.7 %
246
0.1 %
113
0.1 %
March
775,888
722,493
93 %
903
0.1 %
3,348
0.4 %
258
0.0 %
47
0.0 %
8,730
1.1 %
244
0.0 %
32,885
4.2 %
242
0.0 %
78
0.0 %
February
362,327
340,789
94 %
495
0.1 %
1,632
0.5 %
159
0.0 %
10
0.0 %
2,686
0.7 %
159
0.0 %
9,319
2.6 %
116
0.0 %
7
0.0 %
January
475,661
414,629
87 %
538
0.1 %
1,309
0.3 %
183
0.0 %
18
0.0 %
3,684
0.8 %
175
0.0 %
35,387
7.4 %
298
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,523
0.5 %
1,892
0.4 %
297
0.1 %
3
0.0 %
3
0.0 %
23
0.0 %
65
0.0 %
13
0.0 %
November
1,829
1.0 %
2,655
1.5 %
279
0.2 %
9
0.0 %
8
0.0 %
29
0.0 %
9
0.0 %
43
0.0 %
13
0.0 %
10
0.0 %
October
2,454
0.6 %
3,239
0.8 %
458
0.1 %
7
0.0 %
47
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
3
0.0 %
September
42,060
8.8 %
5,391
1.1 %
289
0.1 %
5
0.0 %
3
0.0 %
39
0.0 %
6
0.0 %
7
0.0 %
16
0.0 %
August
26,476
4.9 %
3,871
0.7 %
293
0.1 %
1
0.0 %
38
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
July
19,772
4.7 %
2,791
0.7 %
348
0.1 %
1
0.0 %
27
0.0 %
5
0.0 %
36
0.0 %
4
0.0 %
June
215,589
21 %
2,680
0.3 %
454
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
44
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
May
5,525
4.4 %
4,115
3.3 %
357
0.3 %
9
0.0 %
6
0.0 %
254
0.2 %
9
0.0 %
15
0.0 %
April
1,430
0.7 %
3,576
1.8 %
483
0.2 %
8
0.0 %
4
0.0 %
79
0.0 %
2
0.0 %
14
0.0 %
42
0.0 %
10
0.0 %
March
2,763
0.4 %
3,383
0.4 %
361
0.0 %
10
0.0 %
86
0.0 %
31
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
February
4,481
1.2 %
1,976
0.5 %
267
0.1 %
5
0.0 %
179
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
January
16,877
3.5 %
1,863
0.4 %
421
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
221
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %