Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
556,967
519,098
93 %
647
0.1 %
1,808
0.3 %
158
0.0 %
64
0.0 %
2,098
0.4 %
268
0.0 %
15,025
2.7 %
68
0.0 %
November
336,916
300,317
89 %
548
0.2 %
1,328
0.4 %
235
0.1 %
5
0.0 %
4,089
1.2 %
309
0.1 %
8,011
2.4 %
106
0.0 %
October
431,123
369,276
86 %
1,042
0.2 %
1,344
0.3 %
146
0.0 %
7
0.0 %
4,524
1.0 %
314
0.1 %
8,916
2.1 %
117
0.0 %
September
208,897
157,582
75 %
1,445
0.7 %
1,633
0.8 %
232
0.1 %
16
0.0 %
2,994
1.4 %
316
0.2 %
7,270
3.5 %
101
0.0 %
August
202,745
138,501
68 %
972
0.5 %
1,916
0.9 %
348
0.2 %
1
0.0 %
6,719
3.3 %
335
0.2 %
16,475
8.1 %
93
0.0 %
July
360,585
146,250
41 %
915
0.3 %
1,519
0.4 %
318
0.1 %
41
0.0 %
7,238
2.0 %
463
0.1 %
6,999
1.9 %
53
0.0 %
June
202,834
108,810
54 %
896
0.4 %
2,032
1.0 %
229
0.1 %
30
0.0 %
9,601
4.7 %
329
0.2 %
5,783
2.9 %
32
0.0 %
May
279,267
193,862
69 %
771
0.3 %
2,073
0.7 %
260
0.1 %
97
0.0 %
7,789
2.8 %
408
0.1 %
9,840
3.5 %
74
0.0 %
April
310,929
264,504
85 %
779
0.3 %
1,678
0.5 %
198
0.1 %
5
0.0 %
5,414
1.7 %
345
0.1 %
6,297
2.0 %
16
0.0 %
March
484,902
404,424
83 %
727
0.1 %
1,077
0.2 %
165
0.0 %
16
0.0 %
2,366
0.5 %
376
0.1 %
7,841
1.6 %
24
0.0 %
February
381,581
266,457
70 %
573
0.2 %
668
0.2 %
159
0.0 %
28
0.0 %
1,495
0.4 %
349
0.1 %
4,746
1.2 %
14
0.0 %
January
235,499
219,282
93 %
698
0.3 %
1,482
0.6 %
309
0.1 %
44
0.0 %
1,552
0.7 %
290
0.1 %
5,866
2.5 %
205
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
15,182
2.7 %
2,094
0.4 %
321
0.1 %
3
0.0 %
8
0.0 %
96
0.0 %
15
0.0 %
10
0.0 %
November
18,797
5.6 %
2,525
0.7 %
219
0.1 %
7
0.0 %
273
0.1 %
2
0.0 %
132
0.0 %
3
0.0 %
October
43,204
10 %
1,846
0.4 %
208
0.0 %
6
0.0 %
44
0.0 %
99
0.0 %
4
0.0 %
September
33,989
16 %
2,727
1.3 %
402
0.2 %
4
0.0 %
2
0.0 %
74
0.0 %
1
0.0 %
76
0.0 %
August
31,841
16 %
2,814
1.4 %
299
0.1 %
22
0.0 %
1
0.0 %
699
0.3 %
4
0.0 %
1,683
0.8 %
1
0.0 %
July
192,635
53 %
3,506
1.0 %
239
0.1 %
13
0.0 %
1
0.0 %
306
0.1 %
6
0.0 %
42
0.0 %
9
0.0 %
June
68,539
34 %
5,039
2.5 %
356
0.2 %
16
0.0 %
50
0.0 %
3
0.0 %
1,039
0.5 %
5
0.0 %
May
57,263
21 %
6,056
2.2 %
201
0.1 %
37
0.0 %
7
0.0 %
190
0.1 %
319
0.1 %
11
0.0 %
April
26,442
8.5 %
4,783
1.5 %
244
0.1 %
15
0.0 %
73
0.0 %
1
0.0 %
115
0.0 %
2
0.0 %
March
63,535
13 %
4,085
0.8 %
204
0.0 %
4
0.0 %
31
0.0 %
8
0.0 %
9
0.0 %
February
102,023
27 %
4,790
1.3 %
154
0.0 %
18
0.0 %
1
0.0 %
70
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January
824
0.3 %
4,604
2.0 %
202
0.1 %
30
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
9
0.0 %
10
0.0 %