Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
557,224
519,294
93 %
667
0.1 %
1,807
0.3 %
163
0.0 %
64
0.0 %
2,098
0.4 %
268
0.0 %
15,039
2.7 %
68
0.0 %
November
337,034
300,407
89 %
553
0.2 %
1,328
0.4 %
242
0.1 %
5
0.0 %
4,093
1.2 %
309
0.1 %
8,016
2.4 %
106
0.0 %
October
431,243
369,359
86 %
1,043
0.2 %
1,345
0.3 %
153
0.0 %
7
0.0 %
4,525
1.0 %
314
0.1 %
8,922
2.1 %
117
0.0 %
September
209,225
157,725
75 %
1,452
0.7 %
1,632
0.8 %
238
0.1 %
16
0.0 %
3,001
1.4 %
316
0.2 %
7,287
3.5 %
101
0.0 %
August
202,892
138,591
68 %
975
0.5 %
1,916
0.9 %
359
0.2 %
1
0.0 %
6,738
3.3 %
335
0.2 %
16,475
8.1 %
93
0.0 %
July
361,733
146,328
40 %
920
0.3 %
1,515
0.4 %
323
0.1 %
41
0.0 %
7,326
2.0 %
463
0.1 %
7,007
1.9 %
53
0.0 %
June
202,996
108,886
54 %
910
0.4 %
2,018
1.0 %
248
0.1 %
30
0.0 %
9,609
4.7 %
329
0.2 %
5,792
2.9 %
32
0.0 %
May
279,434
193,957
69 %
773
0.3 %
2,061
0.7 %
267
0.1 %
97
0.0 %
7,790
2.8 %
408
0.1 %
9,860
3.5 %
74
0.0 %
April
311,154
264,650
85 %
779
0.3 %
1,668
0.5 %
205
0.1 %
5
0.0 %
5,424
1.7 %
345
0.1 %
6,303
2.0 %
16
0.0 %
March
485,240
404,644
83 %
734
0.2 %
1,073
0.2 %
174
0.0 %
16
0.0 %
2,368
0.5 %
376
0.1 %
7,849
1.6 %
24
0.0 %
February
381,798
266,527
70 %
572
0.1 %
668
0.2 %
162
0.0 %
28
0.0 %
1,496
0.4 %
349
0.1 %
4,763
1.2 %
14
0.0 %
January
235,754
219,492
93 %
690
0.3 %
1,478
0.6 %
324
0.1 %
45
0.0 %
1,563
0.7 %
290
0.1 %
5,873
2.5 %
205
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
15,205
2.7 %
2,094
0.4 %
321
0.1 %
3
0.0 %
8
0.0 %
96
0.0 %
15
0.0 %
10
0.0 %
November
18,804
5.6 %
2,525
0.7 %
219
0.1 %
7
0.0 %
273
0.1 %
2
0.0 %
132
0.0 %
3
0.0 %
October
43,225
10 %
1,846
0.4 %
208
0.0 %
6
0.0 %
44
0.0 %
99
0.0 %
4
0.0 %
September
34,076
16 %
2,787
1.3 %
402
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
75
0.0 %
1
0.0 %
76
0.0 %
August
31,864
16 %
2,814
1.4 %
299
0.1 %
21
0.0 %
1
0.0 %
699
0.3 %
4
0.0 %
1,685
0.8 %
1
0.0 %
July
193,603
54 %
3,506
1.0 %
239
0.1 %
13
0.0 %
1
0.0 %
306
0.1 %
6
0.0 %
42
0.0 %
9
0.0 %
June
68,588
34 %
5,039
2.5 %
356
0.2 %
16
0.0 %
51
0.0 %
3
0.0 %
1,039
0.5 %
5
0.0 %
May
57,311
21 %
6,056
2.2 %
201
0.1 %
43
0.0 %
7
0.0 %
190
0.1 %
319
0.1 %
11
0.0 %
April
26,508
8.5 %
4,783
1.5 %
244
0.1 %
15
0.0 %
73
0.0 %
1
0.0 %
115
0.0 %
2
0.0 %
March
63,627
13 %
4,085
0.8 %
204
0.0 %
8
0.0 %
31
0.0 %
8
0.0 %
9
0.0 %
February
102,147
27 %
4,790
1.3 %
154
0.0 %
21
0.0 %
1
0.0 %
70
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
January
846
0.4 %
4,604
2.0 %
202
0.1 %
31
0.0 %
7
0.0 %
57
0.0 %
9
0.0 %
10
0.0 %