Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
201,670
172,133
85 %
706
0.4 %
1,034
0.5 %
230
0.1 %
93
0.0 %
2,197
1.1 %
321
0.2 %
10,424
5.2 %
247
0.1 %
November
128,317
116,250
91 %
622
0.5 %
956
0.7 %
282
0.2 %
18
0.0 %
1,516
1.2 %
263
0.2 %
6,142
4.8 %
108
0.1 %
October
102,795
88,321
86 %
582
0.6 %
1,164
1.1 %
288
0.3 %
15
0.0 %
1,279
1.2 %
339
0.3 %
8,054
7.8 %
49
0.0 %
September
63,549
52,617
83 %
764
1.2 %
999
1.6 %
184
0.3 %
5
0.0 %
1,175
1.8 %
292
0.5 %
5,418
8.5 %
22
0.0 %
August
89,695
71,309
80 %
934
1.0 %
1,432
1.6 %
272
0.3 %
15
0.0 %
1,624
1.8 %
445
0.5 %
9,598
11 %
192
0.2 %
July
105,391
91,488
87 %
1,358
1.3 %
1,361
1.3 %
491
0.5 %
13
0.0 %
1,414
1.3 %
399
0.4 %
4,427
4.2 %
266
0.3 %
June
101,973
86,482
85 %
853
0.8 %
1,079
1.1 %
286
0.3 %
4
0.0 %
1,483
1.5 %
433
0.4 %
7,826
7.7 %
95
0.1 %
May
99,228
86,562
87 %
887
0.9 %
1,638
1.7 %
490
0.5 %
4
0.0 %
1,034
1.0 %
414
0.4 %
4,625
4.7 %
50
0.1 %
April
233,630
214,933
92 %
960
0.4 %
1,030
0.4 %
308
0.1 %
35
0.0 %
1,881
0.8 %
379
0.2 %
4,138
1.8 %
109
0.0 %
March
259,960
174,210
67 %
931
0.4 %
1,313
0.5 %
249
0.1 %
38
0.0 %
1,481
0.6 %
490
0.2 %
7,152
2.8 %
292
0.1 %
February
128,749
94,763
74 %
891
0.7 %
1,534
1.2 %
304
0.2 %
58
0.0 %
1,591
1.2 %
549
0.4 %
7,373
5.7 %
602
0.5 %
January
166,603
116,253
70 %
973
0.6 %
1,882
1.1 %
351
0.2 %
7
0.0 %
1,476
0.9 %
312
0.2 %
8,844
5.3 %
445
0.3 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
9,381
4.7 %
4,674
2.3 %
161
0.1 %
14
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
5
0.0 %
November
598
0.5 %
1,390
1.1 %
120
0.1 %
11
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
October
696
0.7 %
1,816
1.8 %
147
0.1 %
9
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
14
0.0 %
September
643
1.0 %
1,275
2.0 %
109
0.2 %
4
0.0 %
22
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
August
1,016
1.1 %
2,602
2.9 %
181
0.2 %
31
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
July
810
0.8 %
3,062
2.9 %
217
0.2 %
9
0.0 %
44
0.0 %
19
0.0 %
3
0.0 %
June
1,088
1.1 %
2,017
2.0 %
219
0.2 %
20
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
May
1,092
1.1 %
2,067
2.1 %
218
0.2 %
9
0.0 %
59
0.1 %
53
0.1 %
9
0.0 %
April
7,196
3.1 %
2,238
1.0 %
241
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
97
0.0 %
49
0.0 %
10
0.0 %
March
70,671
27 %
2,307
0.9 %
177
0.1 %
3
0.0 %
455
0.2 %
4
0.0 %
113
0.0 %
14
0.0 %
February
17,471
14 %
3,098
2.4 %
219
0.2 %
86
0.1 %
7
0.0 %
52
0.0 %
108
0.1 %
13
0.0 %
January
32,323
19 %
2,754
1.7 %
278
0.2 %
223
0.1 %
222
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
36
0.0 %