Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
201,323
171,846
85 %
707
0.4 %
1,040
0.5 %
217
0.1 %
93
0.0 %
2,194
1.1 %
321
0.2 %
10,396
5.2 %
247
0.1 %
November
127,857
115,885
91 %
622
0.5 %
956
0.7 %
277
0.2 %
18
0.0 %
1,511
1.2 %
263
0.2 %
6,091
4.8 %
108
0.1 %
October
102,590
88,155
86 %
582
0.6 %
1,165
1.1 %
278
0.3 %
15
0.0 %
1,276
1.2 %
339
0.3 %
8,048
7.8 %
49
0.0 %
September
63,453
52,549
83 %
762
1.2 %
999
1.6 %
174
0.3 %
5
0.0 %
1,173
1.8 %
292
0.5 %
5,417
8.5 %
22
0.0 %
August
89,519
71,189
80 %
936
1.0 %
1,438
1.6 %
244
0.3 %
15
0.0 %
1,621
1.8 %
445
0.5 %
9,583
11 %
192
0.2 %
July
105,251
91,389
87 %
1,358
1.3 %
1,372
1.3 %
467
0.4 %
13
0.0 %
1,415
1.3 %
399
0.4 %
4,418
4.2 %
266
0.3 %
June
101,750
86,293
85 %
852
0.8 %
1,101
1.1 %
284
0.3 %
4
0.0 %
1,483
1.5 %
433
0.4 %
7,785
7.7 %
95
0.1 %
May
98,742
86,155
87 %
887
0.9 %
1,639
1.7 %
462
0.5 %
4
0.0 %
1,032
1.0 %
414
0.4 %
4,610
4.7 %
50
0.1 %
April
233,168
214,749
92 %
960
0.4 %
1,033
0.4 %
307
0.1 %
35
0.0 %
1,870
0.8 %
379
0.2 %
4,132
1.8 %
109
0.0 %
March
258,687
173,945
67 %
928
0.4 %
1,315
0.5 %
241
0.1 %
38
0.0 %
1,473
0.6 %
490
0.2 %
7,119
2.8 %
292
0.1 %
February
128,266
94,378
74 %
891
0.7 %
1,544
1.2 %
287
0.2 %
58
0.0 %
1,589
1.2 %
549
0.4 %
7,360
5.7 %
602
0.5 %
January
165,869
115,722
70 %
973
0.6 %
1,886
1.1 %
325
0.2 %
7
0.0 %
1,476
0.9 %
312
0.2 %
8,791
5.3 %
445
0.3 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
9,362
4.7 %
4,674
2.3 %
161
0.1 %
10
0.0 %
1
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
5
0.0 %
November
566
0.4 %
1,388
1.1 %
120
0.1 %
11
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
October
683
0.7 %
1,816
1.8 %
146
0.1 %
2
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
14
0.0 %
September
634
1.0 %
1,275
2.0 %
109
0.2 %
22
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
August
1,012
1.1 %
2,602
2.9 %
181
0.2 %
17
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
July
796
0.8 %
3,062
2.9 %
212
0.2 %
9
0.0 %
44
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
June
1,076
1.1 %
2,017
2.0 %
219
0.2 %
20
0.0 %
44
0.0 %
4
0.0 %
24
0.0 %
May
1,061
1.1 %
2,067
2.1 %
215
0.2 %
9
0.0 %
59
0.1 %
52
0.1 %
9
0.0 %
April
6,936
3.0 %
2,238
1.0 %
241
0.1 %
8
0.0 %
1
0.0 %
97
0.0 %
48
0.0 %
10
0.0 %
March
69,720
27 %
2,307
0.9 %
177
0.1 %
3
0.0 %
452
0.2 %
4
0.0 %
109
0.0 %
14
0.0 %
February
17,441
14 %
3,098
2.4 %
210
0.2 %
54
0.0 %
7
0.0 %
51
0.0 %
104
0.1 %
13
0.0 %
January
32,243
19 %
2,754
1.7 %
269
0.2 %
189
0.1 %
217
0.1 %
1
0.0 %
24
0.0 %
36
0.0 %