Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
99,363
83,616
84 %
843
0.8 %
985
1.0 %
188
0.2 %
14
0.0 %
1,494
1.5 %
346
0.3 %
5,457
5.5 %
38
0.0 %
November
81,736
64,012
78 %
903
1.1 %
1,194
1.5 %
203
0.2 %
1
0.0 %
1,323
1.6 %
366
0.4 %
7,738
9.5 %
26
0.0 %
October
117,780
85,791
73 %
799
0.7 %
1,270
1.1 %
230
0.2 %
5
0.0 %
13,389
11 %
433
0.4 %
8,531
7.2 %
20
0.0 %
September
137,890
100,287
73 %
872
0.6 %
1,277
0.9 %
250
0.2 %
20,223
15 %
449
0.3 %
7,117
5.2 %
57
0.0 %
August
114,605
93,684
82 %
1,127
1.0 %
1,466
1.3 %
289
0.3 %
5
0.0 %
2,136
1.9 %
414
0.4 %
7,163
6.3 %
555
0.5 %
July
76,743
58,614
76 %
1,205
1.6 %
2,043
2.7 %
315
0.4 %
38
0.0 %
1,427
1.9 %
425
0.6 %
4,839
6.3 %
41
0.1 %
June
88,164
70,013
79 %
912
1.0 %
2,159
2.4 %
244
0.3 %
10
0.0 %
1,325
1.5 %
447
0.5 %
4,912
5.6 %
177
0.2 %
May
96,766
76,281
79 %
1,034
1.1 %
2,439
2.5 %
298
0.3 %
3
0.0 %
1,620
1.7 %
369
0.4 %
5,817
6.0 %
169
0.2 %
April
99,264
76,536
77 %
886
0.9 %
1,828
1.8 %
358
0.4 %
5
0.0 %
1,209
1.2 %
321
0.3 %
7,522
7.6 %
29
0.0 %
March
87,330
61,827
71 %
1,677
1.9 %
2,350
2.7 %
355
0.4 %
3
0.0 %
1,864
2.1 %
401
0.5 %
10,559
12 %
88
0.1 %
February
72,875
51,311
70 %
1,509
2.1 %
1,641
2.3 %
164
0.2 %
4
0.0 %
1,254
1.7 %
279
0.4 %
8,568
12 %
364
0.5 %
January
74,844
57,298
77 %
721
1.0 %
2,397
3.2 %
316
0.4 %
3
0.0 %
1,521
2.0 %
307
0.4 %
5,346
7.1 %
415
0.6 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,335
1.3 %
4,627
4.7 %
341
0.3 %
18
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
November
1,018
1.2 %
4,698
5.7 %
151
0.2 %
42
0.1 %
25
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
October
1,257
1.1 %
5,674
4.8 %
233
0.2 %
36
0.0 %
52
0.0 %
2
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
September
1,593
1.2 %
5,224
3.8 %
419
0.3 %
18
0.0 %
2
0.0 %
71
0.1 %
13
0.0 %
3
0.0 %
August
1,638
1.4 %
5,659
4.9 %
352
0.3 %
32
0.0 %
3
0.0 %
32
0.0 %
33
0.0 %
7
0.0 %
July
1,591
2.1 %
5,669
7.4 %
410
0.5 %
37
0.0 %
15
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
19
0.0 %
June
1,381
1.6 %
6,238
7.1 %
254
0.3 %
27
0.0 %
47
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
May
1,444
1.5 %
6,877
7.1 %
261
0.3 %
18
0.0 %
68
0.1 %
6
0.0 %
38
0.0 %
15
0.0 %
April
2,031
2.0 %
8,272
8.3 %
181
0.2 %
12
0.0 %
46
0.0 %
14
0.0 %
3
0.0 %
March
1,635
1.9 %
6,109
7.0 %
199
0.2 %
106
0.1 %
8
0.0 %
96
0.1 %
3
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
February
1,325
1.8 %
6,131
8.4 %
193
0.3 %
30
0.0 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
47
0.1 %
January
1,255
1.7 %
4,700
6.3 %
454
0.6 %
31
0.0 %
1
0.0 %
41
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %