Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
99,195
83,471
84 %
843
0.8 %
985
1.0 %
182
0.2 %
14
0.0 %
1,494
1.5 %
346
0.3 %
5,453
5.5 %
38
0.0 %
November
81,618
63,923
78 %
902
1.1 %
1,197
1.5 %
200
0.2 %
1
0.0 %
1,323
1.6 %
366
0.4 %
7,727
9.5 %
26
0.0 %
October
117,645
85,705
73 %
799
0.7 %
1,273
1.1 %
229
0.2 %
5
0.0 %
13,373
11 %
433
0.4 %
8,513
7.2 %
20
0.0 %
September
137,735
100,155
73 %
872
0.6 %
1,287
0.9 %
248
0.2 %
20,217
15 %
449
0.3 %
7,110
5.2 %
57
0.0 %
August
114,471
93,614
82 %
1,127
1.0 %
1,468
1.3 %
289
0.3 %
5
0.0 %
2,133
1.9 %
414
0.4 %
7,152
6.2 %
555
0.5 %
July
76,599
58,493
76 %
1,201
1.6 %
2,050
2.7 %
313
0.4 %
38
0.0 %
1,422
1.9 %
425
0.6 %
4,842
6.3 %
41
0.1 %
June
87,975
69,893
79 %
912
1.0 %
2,163
2.5 %
223
0.3 %
10
0.0 %
1,324
1.5 %
447
0.5 %
4,897
5.6 %
177
0.2 %
May
96,662
76,189
79 %
1,034
1.1 %
2,475
2.6 %
288
0.3 %
3
0.0 %
1,618
1.7 %
369
0.4 %
5,806
6.0 %
169
0.2 %
April
99,169
76,488
77 %
878
0.9 %
1,829
1.8 %
353
0.4 %
5
0.0 %
1,207
1.2 %
321
0.3 %
7,509
7.6 %
29
0.0 %
March
87,161
61,741
71 %
1,677
1.9 %
2,360
2.7 %
336
0.4 %
3
0.0 %
1,854
2.1 %
401
0.5 %
10,554
12 %
88
0.1 %
February
72,747
51,227
70 %
1,509
2.1 %
1,651
2.3 %
157
0.2 %
4
0.0 %
1,253
1.7 %
279
0.4 %
8,555
12 %
364
0.5 %
January
74,728
57,212
77 %
721
1.0 %
2,418
3.2 %
311
0.4 %
3
0.0 %
1,521
2.0 %
307
0.4 %
5,332
7.1 %
415
0.6 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,325
1.3 %
4,627
4.7 %
341
0.3 %
15
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
November
1,006
1.2 %
4,698
5.8 %
151
0.2 %
37
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
October
1,243
1.1 %
5,674
4.8 %
233
0.2 %
33
0.0 %
52
0.0 %
2
0.0 %
22
0.0 %
4
0.0 %
September
1,579
1.1 %
5,224
3.8 %
419
0.3 %
17
0.0 %
2
0.0 %
71
0.1 %
10
0.0 %
3
0.0 %
August
1,600
1.4 %
5,657
4.9 %
351
0.3 %
24
0.0 %
3
0.0 %
32
0.0 %
30
0.0 %
7
0.0 %
July
1,570
2.0 %
5,669
7.4 %
410
0.5 %
36
0.0 %
15
0.0 %
24
0.0 %
2
0.0 %
16
0.0 %
19
0.0 %
June
1,351
1.5 %
6,238
7.1 %
254
0.3 %
21
0.0 %
47
0.1 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
May
1,426
1.5 %
6,877
7.1 %
261
0.3 %
13
0.0 %
68
0.1 %
6
0.0 %
36
0.0 %
15
0.0 %
April
2,018
2.0 %
8,272
8.3 %
179
0.2 %
12
0.0 %
46
0.0 %
9
0.0 %
3
0.0 %
March
1,579
1.8 %
6,109
7.0 %
197
0.2 %
105
0.1 %
8
0.0 %
96
0.1 %
3
0.0 %
27
0.0 %
11
0.0 %
February
1,294
1.8 %
6,131
8.4 %
192
0.3 %
29
0.0 %
1
0.0 %
29
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
47
0.1 %
January
1,235
1.7 %
4,700
6.3 %
454
0.6 %
19
0.0 %
1
0.0 %
41
0.1 %
9
0.0 %
6
0.0 %