Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
70,286
48,219
69 %
672
1.0 %
2,268
3.2 %
258
0.4 %
6
0.0 %
1,313
1.9 %
242
0.3 %
8,344
12 %
387
0.6 %
November
70,149
42,826
61 %
960
1.4 %
1,761
2.5 %
188
0.3 %
25
0.0 %
1,399
2.0 %
434
0.6 %
4,194
6.0 %
285
0.4 %
October
60,509
43,025
71 %
756
1.2 %
2,053
3.4 %
339
0.6 %
9
0.0 %
1,911
3.2 %
315
0.5 %
3,931
6.5 %
263
0.4 %
September
63,546
45,105
71 %
872
1.4 %
3,238
5.1 %
156
0.2 %
42
0.1 %
1,609
2.5 %
362
0.6 %
4,760
7.5 %
95
0.1 %
August
67,015
52,095
78 %
886
1.3 %
2,006
3.0 %
198
0.3 %
55
0.1 %
1,783
2.7 %
269
0.4 %
4,103
6.1 %
340
0.5 %
July
72,176
46,619
65 %
809
1.1 %
1,416
2.0 %
699
1.0 %
26
0.0 %
1,676
2.3 %
273
0.4 %
3,712
5.1 %
163
0.2 %
June
63,858
45,337
71 %
1,196
1.9 %
1,518
2.4 %
246
0.4 %
27
0.0 %
2,998
4.7 %
242
0.4 %
4,538
7.1 %
45
0.1 %
May
71,558
52,470
73 %
807
1.1 %
1,496
2.1 %
299
0.4 %
23
0.0 %
1,256
1.8 %
223
0.3 %
6,222
8.7 %
32
0.0 %
April
55,256
38,884
70 %
692
1.3 %
1,568
2.8 %
150
0.3 %
3
0.0 %
906
1.6 %
201
0.4 %
4,149
7.5 %
168
0.3 %
March
58,744
41,695
71 %
659
1.1 %
1,332
2.3 %
229
0.4 %
11
0.0 %
1,516
2.6 %
233
0.4 %
7,136
12 %
54
0.1 %
February
53,085
37,925
71 %
580
1.1 %
1,395
2.6 %
289
0.5 %
24
0.0 %
1,767
3.3 %
155
0.3 %
6,185
12 %
265
0.5 %
January
54,572
40,425
74 %
652
1.2 %
1,588
2.9 %
242
0.4 %
8
0.0 %
1,056
1.9 %
122
0.2 %
6,231
11 %
113
0.2 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,432
2.0 %
6,891
9.8 %
142
0.2 %
23
0.0 %
59
0.1 %
2
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
November
2,075
3.0 %
15,646
22 %
192
0.3 %
28
0.0 %
5
0.0 %
38
0.1 %
2
0.0 %
17
0.0 %
69
0.1 %
October
2,171
3.6 %
5,269
8.7 %
374
0.6 %
9
0.0 %
1
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
17
0.0 %
20
0.0 %
September
1,791
2.8 %
4,830
7.6 %
517
0.8 %
32
0.1 %
4
0.0 %
77
0.1 %
4
0.0 %
20
0.0 %
9
0.0 %
August
1,908
2.8 %
2,664
4.0 %
467
0.7 %
8
0.0 %
2
0.0 %
41
0.1 %
6
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
July
1,432
2.0 %
15,008
21 %
248
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
41
0.1 %
5
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
June
1,316
2.1 %
5,878
9.2 %
357
0.6 %
48
0.1 %
63
0.1 %
18
0.0 %
8
0.0 %
11
0.0 %
May
1,506
2.1 %
6,974
9.7 %
133
0.2 %
30
0.0 %
50
0.1 %
3
0.0 %
28
0.0 %
3
0.0 %
April
1,203
2.2 %
7,108
13 %
122
0.2 %
11
0.0 %
19
0.0 %
8
0.0 %
38
0.1 %
18
0.0 %
March
1,212
2.1 %
4,389
7.5 %
142
0.2 %
23
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
3
0.0 %
38
0.1 %
5
0.0 %
February
1,618
3.0 %
2,478
4.7 %
258
0.5 %
41
0.1 %
29
0.1 %
6
0.0 %
43
0.1 %
19
0.0 %
1
0.0 %
January
1,468
2.7 %
2,318
4.2 %
139
0.3 %
66
0.1 %
45
0.1 %
79
0.1 %
13
0.0 %