Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
70,183
48,162
69 %
672
1.0 %
2,270
3.2 %
247
0.4 %
6
0.0 %
1,313
1.9 %
242
0.3 %
8,336
12 %
387
0.6 %
November
70,041
42,764
61 %
958
1.4 %
1,770
2.5 %
166
0.2 %
25
0.0 %
1,395
2.0 %
434
0.6 %
4,192
6.0 %
285
0.4 %
October
60,333
42,930
71 %
756
1.3 %
2,067
3.4 %
330
0.5 %
9
0.0 %
1,911
3.2 %
315
0.5 %
3,923
6.5 %
263
0.4 %
September
63,423
44,989
71 %
872
1.4 %
3,273
5.2 %
155
0.2 %
42
0.1 %
1,608
2.5 %
362
0.6 %
4,752
7.5 %
95
0.1 %
August
66,900
52,010
78 %
886
1.3 %
2,013
3.0 %
193
0.3 %
55
0.1 %
1,782
2.7 %
269
0.4 %
4,094
6.1 %
340
0.5 %
July
71,897
46,410
65 %
809
1.1 %
1,425
2.0 %
684
1.0 %
26
0.0 %
1,676
2.3 %
273
0.4 %
3,705
5.2 %
163
0.2 %
June
63,713
45,196
71 %
1,195
1.9 %
1,567
2.5 %
230
0.4 %
27
0.0 %
2,994
4.7 %
242
0.4 %
4,533
7.1 %
45
0.1 %
May
71,486
52,432
73 %
806
1.1 %
1,505
2.1 %
286
0.4 %
23
0.0 %
1,260
1.8 %
223
0.3 %
6,212
8.7 %
32
0.0 %
April
55,186
38,843
70 %
692
1.3 %
1,568
2.8 %
148
0.3 %
3
0.0 %
904
1.6 %
201
0.4 %
4,151
7.5 %
168
0.3 %
March
58,655
41,660
71 %
659
1.1 %
1,332
2.3 %
226
0.4 %
11
0.0 %
1,512
2.6 %
233
0.4 %
7,117
12 %
54
0.1 %
February
52,948
37,887
72 %
578
1.1 %
1,397
2.6 %
277
0.5 %
24
0.0 %
1,766
3.3 %
155
0.3 %
6,171
12 %
265
0.5 %
January
54,355
40,297
74 %
652
1.2 %
1,590
2.9 %
238
0.4 %
8
0.0 %
1,046
1.9 %
122
0.2 %
6,225
11 %
113
0.2 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,408
2.0 %
6,891
9.8 %
142
0.2 %
18
0.0 %
59
0.1 %
2
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
November
2,051
2.9 %
15,646
22 %
193
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
38
0.1 %
2
0.0 %
17
0.0 %
69
0.1 %
October
2,097
3.5 %
5,266
8.7 %
374
0.6 %
9
0.0 %
1
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
16
0.0 %
20
0.0 %
September
1,759
2.8 %
4,830
7.6 %
517
0.8 %
32
0.1 %
4
0.0 %
77
0.1 %
4
0.0 %
20
0.0 %
9
0.0 %
August
1,891
2.8 %
2,664
4.0 %
465
0.7 %
7
0.0 %
2
0.0 %
39
0.1 %
6
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
July
1,377
1.9 %
15,007
21 %
247
0.3 %
26
0.0 %
5
0.0 %
41
0.1 %
5
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
June
1,293
2.0 %
5,877
9.2 %
357
0.6 %
46
0.1 %
63
0.1 %
18
0.0 %
7
0.0 %
11
0.0 %
May
1,488
2.1 %
6,974
9.8 %
133
0.2 %
28
0.0 %
49
0.1 %
3
0.0 %
26
0.0 %
3
0.0 %
April
1,184
2.1 %
7,108
13 %
118
0.2 %
8
0.0 %
18
0.0 %
8
0.0 %
38
0.1 %
18
0.0 %
March
1,191
2.0 %
4,389
7.5 %
140
0.2 %
21
0.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
3
0.0 %
35
0.1 %
5
0.0 %
February
1,560
2.9 %
2,478
4.7 %
258
0.5 %
30
0.1 %
29
0.1 %
6
0.0 %
40
0.1 %
19
0.0 %
1
0.0 %
January
1,423
2.6 %
2,318
4.3 %
139
0.3 %
42
0.1 %
43
0.1 %
79
0.1 %
13
0.0 %