Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
55,478
40,378
73 %
706
1.3 %
1,984
3.6 %
131
0.2 %
19
0.0 %
1,141
2.1 %
161
0.3 %
5,747
10 %
72
0.1 %
November
63,530
44,556
70 %
599
0.9 %
2,407
3.8 %
160
0.3 %
20
0.0 %
1,286
2.0 %
199
0.3 %
6,908
11 %
98
0.2 %
October
67,584
45,537
67 %
736
1.1 %
2,203
3.3 %
386
0.6 %
31
0.0 %
1,637
2.4 %
182
0.3 %
8,379
12 %
104
0.2 %
September
62,600
45,591
73 %
591
0.9 %
1,606
2.6 %
241
0.4 %
46
0.1 %
1,602
2.6 %
132
0.2 %
5,681
9.1 %
55
0.1 %
August
69,820
44,068
63 %
754
1.1 %
1,309
1.9 %
298
0.4 %
30
0.0 %
5,747
8.2 %
155
0.2 %
10,477
15 %
83
0.1 %
July
47,273
33,960
72 %
583
1.2 %
1,399
3.0 %
279
0.6 %
75
0.2 %
1,008
2.1 %
150
0.3 %
3,424
7.2 %
37
0.1 %
June
49,092
32,124
65 %
607
1.2 %
1,368
2.8 %
172
0.4 %
25
0.1 %
1,475
3.0 %
154
0.3 %
6,540
13 %
183
0.4 %
May
52,990
36,892
70 %
585
1.1 %
1,564
3.0 %
236
0.4 %
32
0.1 %
1,194
2.3 %
207
0.4 %
5,028
9.5 %
228
0.4 %
April
72,755
38,673
53 %
5,269
7.2 %
1,706
2.3 %
227
0.3 %
137
0.2 %
1,096
1.5 %
176
0.2 %
4,507
6.2 %
56
0.1 %
March
52,607
30,385
58 %
1,288
2.4 %
2,234
4.2 %
310
0.6 %
42
0.1 %
1,216
2.3 %
399
0.8 %
6,339
12 %
432
0.8 %
February
45,689
30,671
67 %
468
1.0 %
1,996
4.4 %
469
1.0 %
233
0.5 %
1,055
2.3 %
283
0.6 %
3,682
8.1 %
107
0.2 %
January
73,878
31,583
43 %
700
0.9 %
2,532
3.4 %
201
0.3 %
195
0.3 %
1,635
2.2 %
241
0.3 %
2,484
3.4 %
88
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,278
4.1 %
2,292
4.1 %
415
0.7 %
59
0.1 %
30
0.1 %
2
0.0 %
41
0.1 %
4
0.0 %
November
2,287
3.6 %
4,504
7.1 %
293
0.5 %
49
0.1 %
1
0.0 %
72
0.1 %
1
0.0 %
39
0.1 %
19
0.0 %
October
1,788
2.6 %
6,093
9.0 %
224
0.3 %
101
0.1 %
2
0.0 %
56
0.1 %
99
0.1 %
13
0.0 %
September
1,504
2.4 %
5,274
8.4 %
80
0.1 %
39
0.1 %
26
0.0 %
66
0.1 %
2
0.0 %
43
0.1 %
14
0.0 %
August
1,924
2.8 %
4,711
6.7 %
103
0.1 %
58
0.1 %
47
0.1 %
5
0.0 %
31
0.0 %
9
0.0 %
July
1,883
4.0 %
4,296
9.1 %
81
0.2 %
29
0.1 %
29
0.1 %
31
0.1 %
1
0.0 %
June
1,859
3.8 %
4,213
8.6 %
182
0.4 %
24
0.0 %
73
0.1 %
2
0.0 %
23
0.0 %
56
0.1 %
May
2,504
4.7 %
4,184
7.9 %
135
0.3 %
27
0.1 %
3
0.0 %
58
0.1 %
79
0.1 %
25
0.0 %
April
2,198
3.0 %
18,341
25 %
194
0.3 %
48
0.1 %
8
0.0 %
67
0.1 %
47
0.1 %
1
0.0 %
March
2,765
5.3 %
6,696
13 %
198
0.4 %
50
0.1 %
7
0.0 %
166
0.3 %
2
0.0 %
43
0.1 %
28
0.1 %
February
2,069
4.5 %
4,380
9.6 %
116
0.3 %
40
0.1 %
3
0.0 %
32
0.1 %
9
0.0 %
42
0.1 %
4
0.0 %
January
2,373
3.2 %
31,497
43 %
122
0.2 %
29
0.0 %
2
0.0 %
46
0.1 %
79
0.1 %