Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
55,321
40,303
73 %
706
1.3 %
2,000
3.6 %
124
0.2 %
19
0.0 %
1,140
2.1 %
161
0.3 %
5,742
10 %
72
0.1 %
November
63,328
44,449
70 %
598
0.9 %
2,419
3.8 %
151
0.2 %
20
0.0 %
1,275
2.0 %
199
0.3 %
6,891
11 %
98
0.2 %
October
67,346
45,418
67 %
736
1.1 %
2,204
3.3 %
354
0.5 %
31
0.0 %
1,632
2.4 %
182
0.3 %
8,359
12 %
104
0.2 %
September
62,365
45,493
73 %
591
0.9 %
1,612
2.6 %
211
0.3 %
46
0.1 %
1,584
2.5 %
132
0.2 %
5,670
9.1 %
55
0.1 %
August
69,612
43,949
63 %
754
1.1 %
1,319
1.9 %
282
0.4 %
30
0.0 %
5,746
8.3 %
155
0.2 %
10,463
15 %
83
0.1 %
July
47,183
33,914
72 %
583
1.2 %
1,413
3.0 %
274
0.6 %
75
0.2 %
1,005
2.1 %
150
0.3 %
3,423
7.3 %
37
0.1 %
June
48,973
32,062
65 %
605
1.2 %
1,371
2.8 %
162
0.3 %
25
0.1 %
1,473
3.0 %
154
0.3 %
6,536
13 %
183
0.4 %
May
52,830
36,864
70 %
585
1.1 %
1,564
3.0 %
226
0.4 %
32
0.1 %
1,194
2.3 %
207
0.4 %
5,021
9.5 %
228
0.4 %
April
72,610
38,600
53 %
5,269
7.3 %
1,737
2.4 %
209
0.3 %
137
0.2 %
1,096
1.5 %
176
0.2 %
4,496
6.2 %
56
0.1 %
March
52,529
30,353
58 %
1,288
2.5 %
2,240
4.3 %
306
0.6 %
42
0.1 %
1,217
2.3 %
399
0.8 %
6,322
12 %
432
0.8 %
February
45,588
30,631
67 %
468
1.0 %
2,004
4.4 %
454
1.0 %
230
0.5 %
1,055
2.3 %
283
0.6 %
3,674
8.1 %
107
0.2 %
January
73,782
31,536
43 %
700
0.9 %
2,554
3.5 %
194
0.3 %
195
0.3 %
1,635
2.2 %
241
0.3 %
2,479
3.4 %
88
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,196
4.0 %
2,292
4.1 %
415
0.8 %
56
0.1 %
30
0.1 %
2
0.0 %
41
0.1 %
4
0.0 %
November
2,221
3.5 %
4,504
7.1 %
293
0.5 %
47
0.1 %
1
0.0 %
71
0.1 %
1
0.0 %
39
0.1 %
19
0.0 %
October
1,734
2.6 %
6,093
9.0 %
224
0.3 %
98
0.1 %
2
0.0 %
56
0.1 %
93
0.1 %
13
0.0 %
September
1,430
2.3 %
5,274
8.5 %
80
0.1 %
29
0.0 %
26
0.0 %
66
0.1 %
2
0.0 %
43
0.1 %
14
0.0 %
August
1,880
2.7 %
4,711
6.8 %
103
0.1 %
34
0.0 %
47
0.1 %
5
0.0 %
31
0.0 %
9
0.0 %
July
1,839
3.9 %
4,296
9.1 %
81
0.2 %
24
0.1 %
29
0.1 %
31
0.1 %
1
0.0 %
June
1,830
3.7 %
4,213
8.6 %
181
0.4 %
12
0.0 %
73
0.1 %
2
0.0 %
23
0.0 %
56
0.1 %
May
2,446
4.6 %
4,184
7.9 %
129
0.2 %
22
0.0 %
3
0.0 %
58
0.1 %
33
0.1 %
25
0.0 %
April
2,138
2.9 %
18,338
25 %
194
0.3 %
43
0.1 %
8
0.0 %
67
0.1 %
41
0.1 %
1
0.0 %
March
2,741
5.2 %
6,696
13 %
196
0.4 %
44
0.1 %
7
0.0 %
166
0.3 %
2
0.0 %
43
0.1 %
28
0.1 %
February
2,036
4.5 %
4,380
9.6 %
116
0.3 %
34
0.1 %
3
0.0 %
32
0.1 %
9
0.0 %
38
0.1 %
4
0.0 %
January
2,319
3.1 %
31,496
43 %
122
0.2 %
25
0.0 %
2
0.0 %
46
0.1 %
79
0.1 %