Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
42,814
26,898
63 %
673
1.6 %
1,930
4.5 %
326
0.8 %
92
0.2 %
737
1.7 %
197
0.5 %
3,759
8.8 %
33
0.1 %
November
44,682
29,236
65 %
485
1.1 %
2,031
4.5 %
405
0.9 %
27
0.1 %
1,055
2.4 %
152
0.3 %
3,843
8.6 %
114
0.3 %
October
57,618
33,312
58 %
497
0.9 %
1,926
3.3 %
345
0.6 %
53
0.1 %
1,389
2.4 %
214
0.4 %
2,362
4.1 %
300
0.5 %
September
46,897
30,458
65 %
502
1.1 %
1,752
3.7 %
413
0.9 %
263
0.6 %
868
1.9 %
136
0.3 %
3,375
7.2 %
76
0.2 %
August
42,587
29,417
69 %
561
1.3 %
1,482
3.5 %
467
1.1 %
67
0.2 %
1,055
2.5 %
117
0.3 %
1,630
3.8 %
36
0.1 %
July
32,886
23,316
71 %
542
1.6 %
1,121
3.4 %
376
1.1 %
39
0.1 %
1,079
3.3 %
34
0.1 %
2,438
7.4 %
72
0.2 %
June
39,862
29,154
73 %
522
1.3 %
1,355
3.4 %
176
0.4 %
6
0.0 %
674
1.7 %
27
0.1 %
1,934
4.9 %
118
0.3 %
May
37,733
23,788
63 %
397
1.1 %
1,243
3.3 %
177
0.5 %
20
0.1 %
851
2.3 %
70
0.2 %
7,320
19 %
48
0.1 %
April
37,801
24,076
64 %
474
1.3 %
1,057
2.8 %
145
0.4 %
36
0.1 %
772
2.0 %
64
0.2 %
8,085
21 %
97
0.3 %
March
34,221
22,152
65 %
358
1.0 %
936
2.7 %
155
0.5 %
4
0.0 %
1,112
3.2 %
48
0.1 %
6,619
19 %
53
0.2 %
February
23,313
15,398
66 %
341
1.5 %
934
4.0 %
93
0.4 %
2
0.0 %
713
3.1 %
65
0.3 %
3,311
14 %
128
0.5 %
January
24,323
17,507
72 %
292
1.2 %
655
2.7 %
74
0.3 %
53
0.2 %
679
2.8 %
76
0.3 %
2,834
12 %
46
0.2 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,296
5.4 %
5,504
13 %
122
0.3 %
20
0.0 %
1
0.0 %
54
0.1 %
2
0.0 %
80
0.2 %
4
0.0 %
November
2,367
5.3 %
4,657
10 %
66
0.1 %
69
0.2 %
67
0.1 %
2
0.0 %
50
0.1 %
6
0.0 %
October
2,527
4.4 %
14,234
25 %
125
0.2 %
57
0.1 %
2
0.0 %
66
0.1 %
155
0.3 %
10
0.0 %
September
2,743
5.8 %
5,886
13 %
180
0.4 %
98
0.2 %
41
0.1 %
44
0.1 %
August
2,198
5.2 %
5,332
13 %
73
0.2 %
34
0.1 %
2
0.0 %
49
0.1 %
25
0.1 %
July
1,687
5.1 %
1,682
5.1 %
86
0.3 %
61
0.2 %
3
0.0 %
202
0.6 %
2
0.0 %
45
0.1 %
1
0.0 %
June
2,890
7.3 %
2,668
6.7 %
174
0.4 %
21
0.1 %
75
0.2 %
2
0.0 %
28
0.1 %
May
1,892
5.0 %
1,603
4.2 %
87
0.2 %
44
0.1 %
7
0.0 %
36
0.1 %
5
0.0 %
78
0.2 %
April
1,606
4.2 %
1,091
2.9 %
24
0.1 %
14
0.0 %
46
0.1 %
2
0.0 %
105
0.3 %
4
0.0 %
March
1,406
4.1 %
1,144
3.3 %
45
0.1 %
11
0.0 %
3
0.0 %
55
0.2 %
66
0.2 %
2
0.0 %
February
967
4.1 %
1,245
5.3 %
25
0.1 %
6
0.0 %
34
0.1 %
15
0.1 %
January
720
3.0 %
1,200
4.9 %
46
0.2 %
16
0.1 %
17
0.1 %
5
0.0 %
23
0.1 %
31
0.1 %