Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
42,725
26,873
63 %
671
1.6 %
1,936
4.5 %
314
0.7 %
90
0.2 %
737
1.7 %
197
0.5 %
3,757
8.8 %
33
0.1 %
November
44,528
29,224
66 %
485
1.1 %
2,033
4.6 %
403
0.9 %
27
0.1 %
1,054
2.4 %
152
0.3 %
3,840
8.6 %
113
0.3 %
October
57,446
33,282
58 %
497
0.9 %
1,928
3.4 %
344
0.6 %
53
0.1 %
1,384
2.4 %
214
0.4 %
2,354
4.1 %
298
0.5 %
September
46,713
30,418
65 %
502
1.1 %
1,752
3.8 %
412
0.9 %
262
0.6 %
868
1.9 %
136
0.3 %
3,368
7.2 %
75
0.2 %
August
42,484
29,372
69 %
561
1.3 %
1,483
3.5 %
455
1.1 %
67
0.2 %
1,054
2.5 %
117
0.3 %
1,625
3.8 %
36
0.1 %
July
32,779
23,294
71 %
542
1.7 %
1,121
3.4 %
356
1.1 %
38
0.1 %
1,077
3.3 %
34
0.1 %
2,435
7.4 %
71
0.2 %
June
39,727
29,109
73 %
522
1.3 %
1,355
3.4 %
153
0.4 %
6
0.0 %
673
1.7 %
27
0.1 %
1,931
4.9 %
118
0.3 %
May
37,630
23,773
63 %
394
1.0 %
1,243
3.3 %
172
0.5 %
20
0.1 %
851
2.3 %
70
0.2 %
7,310
19 %
46
0.1 %
April
37,640
24,023
64 %
473
1.3 %
1,057
2.8 %
141
0.4 %
36
0.1 %
765
2.0 %
64
0.2 %
8,075
21 %
97
0.3 %
March
34,055
22,085
65 %
355
1.0 %
936
2.7 %
144
0.4 %
4
0.0 %
1,112
3.3 %
48
0.1 %
6,600
19 %
53
0.2 %
February
23,234
15,365
66 %
339
1.5 %
935
4.0 %
91
0.4 %
2
0.0 %
714
3.1 %
65
0.3 %
3,297
14 %
128
0.6 %
January
24,266
17,497
72 %
292
1.2 %
655
2.7 %
66
0.3 %
53
0.2 %
675
2.8 %
76
0.3 %
2,826
12 %
46
0.2 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
2,245
5.3 %
5,504
13 %
122
0.3 %
19
0.0 %
1
0.0 %
54
0.1 %
2
0.0 %
80
0.2 %
4
0.0 %
November
2,258
5.1 %
4,657
10 %
65
0.1 %
52
0.1 %
67
0.2 %
2
0.0 %
40
0.1 %
6
0.0 %
October
2,421
4.2 %
14,234
25 %
125
0.2 %
51
0.1 %
2
0.0 %
66
0.1 %
139
0.2 %
10
0.0 %
September
2,632
5.6 %
5,886
13 %
180
0.4 %
75
0.2 %
41
0.1 %
44
0.1 %
August
2,166
5.1 %
5,327
13 %
73
0.2 %
32
0.1 %
2
0.0 %
49
0.1 %
23
0.1 %
July
1,642
5.0 %
1,682
5.1 %
86
0.3 %
50
0.2 %
3
0.0 %
202
0.6 %
2
0.0 %
43
0.1 %
1
0.0 %
June
2,831
7.1 %
2,668
6.7 %
173
0.4 %
19
0.0 %
74
0.2 %
2
0.0 %
28
0.1 %
May
1,845
4.9 %
1,603
4.3 %
87
0.2 %
30
0.1 %
7
0.0 %
36
0.1 %
5
0.0 %
71
0.2 %
April
1,546
4.1 %
1,091
2.9 %
24
0.1 %
10
0.0 %
39
0.1 %
2
0.0 %
90
0.2 %
4
0.0 %
March
1,345
3.9 %
1,144
3.4 %
45
0.1 %
8
0.0 %
3
0.0 %
53
0.2 %
66
0.2 %
2
0.0 %
February
943
4.1 %
1,245
5.4 %
21
0.1 %
4
0.0 %
34
0.1 %
15
0.1 %
January
698
2.9 %
1,200
4.9 %
44
0.2 %
15
0.1 %
17
0.1 %
5
0.0 %
21
0.1 %
31
0.1 %