Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
26,384
16,056
61 %
314
1.2 %
1,020
3.9 %
59
0.2 %
81
0.3 %
749
2.8 %
47
0.2 %
5,647
21 %
49
0.2 %
November
25,418
16,078
63 %
280
1.1 %
1,009
4.0 %
83
0.3 %
43
0.2 %
536
2.1 %
107
0.4 %
4,375
17 %
113
0.4 %
October
24,807
14,474
58 %
240
1.0 %
1,073
4.3 %
203
0.8 %
30
0.1 %
384
1.5 %
90
0.4 %
5,870
24 %
69
0.3 %
September
26,177
15,345
59 %
203
0.8 %
1,069
4.1 %
91
0.3 %
40
0.2 %
310
1.2 %
43
0.2 %
5,849
22 %
83
0.3 %
August
21,894
14,963
68 %
275
1.3 %
1,059
4.8 %
184
0.8 %
45
0.2 %
504
2.3 %
65
0.3 %
1,232
5.6 %
34
0.2 %
July
19,470
13,979
72 %
221
1.1 %
758
3.9 %
60
0.3 %
61
0.3 %
361
1.9 %
75
0.4 %
814
4.2 %
38
0.2 %
June
22,290
14,281
64 %
239
1.1 %
791
3.5 %
101
0.5 %
59
0.3 %
418
1.9 %
51
0.2 %
2,430
11 %
44
0.2 %
May
27,066
18,151
67 %
244
0.9 %
946
3.5 %
191
0.7 %
106
0.4 %
641
2.4 %
142
0.5 %
2,778
10 %
16
0.1 %
April
23,188
14,443
62 %
191
0.8 %
901
3.9 %
115
0.5 %
129
0.6 %
470
2.0 %
104
0.4 %
3,543
15 %
74
0.3 %
March
17,581
12,105
69 %
263
1.5 %
723
4.1 %
50
0.3 %
113
0.6 %
374
2.1 %
53
0.3 %
689
3.9 %
53
0.3 %
February
18,681
11,507
62 %
319
1.7 %
1,171
6.3 %
127
0.7 %
174
0.9 %
758
4.1 %
287
1.5 %
916
4.9 %
100
0.5 %
January
16,152
10,202
63 %
193
1.2 %
743
4.6 %
90
0.6 %
97
0.6 %
907
5.6 %
95
0.6 %
802
5.0 %
97
0.6 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
787
3.0 %
1,463
5.5 %
16
0.1 %
2
0.0 %
11
0.0 %
22
0.1 %
4
0.0 %
25
0.1 %
November
1,202
4.7 %
1,456
5.7 %
35
0.1 %
4
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
38
0.1 %
October
1,291
5.2 %
978
3.9 %
15
0.1 %
9
0.0 %
1
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
35
0.1 %
1
0.0 %
September
1,878
7.2 %
858
3.3 %
249
1.0 %
7
0.0 %
4
0.0 %
26
0.1 %
7
0.0 %
61
0.2 %
2
0.0 %
August
2,244
10 %
1,099
5.0 %
70
0.3 %
7
0.0 %
1
0.0 %
27
0.1 %
8
0.0 %
34
0.2 %
2
0.0 %
July
1,485
7.6 %
1,437
7.4 %
97
0.5 %
7
0.0 %
16
0.1 %
14
0.1 %
1
0.0 %
18
0.1 %
4
0.0 %
June
2,267
10 %
1,342
6.0 %
79
0.4 %
11
0.0 %
44
0.2 %
12
0.1 %
61
0.3 %
3
0.0 %
May
1,950
7.2 %
1,410
5.2 %
204
0.8 %
56
0.2 %
4
0.0 %
37
0.1 %
24
0.1 %
102
0.4 %
1
0.0 %
April
1,531
6.6 %
1,347
5.8 %
101
0.4 %
17
0.1 %
1
0.0 %
43
0.2 %
15
0.1 %
116
0.5 %
March
1,851
11 %
1,129
6.4 %
83
0.5 %
6
0.0 %
2
0.0 %
37
0.2 %
2
0.0 %
22
0.1 %
February
1,806
9.7 %
1,233
6.6 %
127
0.7 %
29
0.2 %
4
0.0 %
18
0.1 %
5
0.0 %
48
0.3 %
4
0.0 %
January
1,357
8.4 %
1,358
8.4 %
42
0.3 %
50
0.3 %
2
0.0 %
58
0.4 %
1
0.0 %
29
0.2 %
4
0.0 %