Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
26,441
16,066
61 %
314
1.2 %
1,020
3.9 %
61
0.2 %
82
0.3 %
749
2.8 %
47
0.2 %
5,660
21 %
49
0.2 %
November
25,487
16,081
63 %
280
1.1 %
1,008
4.0 %
83
0.3 %
43
0.2 %
535
2.1 %
107
0.4 %
4,385
17 %
113
0.4 %
October
24,877
14,478
58 %
240
1.0 %
1,073
4.3 %
210
0.8 %
30
0.1 %
384
1.5 %
90
0.4 %
5,879
24 %
69
0.3 %
September
26,271
15,354
58 %
203
0.8 %
1,069
4.1 %
105
0.4 %
40
0.2 %
308
1.2 %
43
0.2 %
5,867
22 %
83
0.3 %
August
21,976
14,972
68 %
275
1.3 %
1,059
4.8 %
191
0.9 %
45
0.2 %
502
2.3 %
65
0.3 %
1,238
5.6 %
34
0.2 %
July
19,556
13,999
72 %
221
1.1 %
757
3.9 %
65
0.3 %
61
0.3 %
360
1.8 %
75
0.4 %
814
4.2 %
38
0.2 %
June
22,368
14,289
64 %
239
1.1 %
791
3.5 %
106
0.5 %
62
0.3 %
416
1.9 %
51
0.2 %
2,434
11 %
44
0.2 %
May
27,168
18,179
67 %
244
0.9 %
946
3.5 %
199
0.7 %
108
0.4 %
640
2.4 %
142
0.5 %
2,789
10 %
16
0.1 %
April
23,274
14,458
62 %
191
0.8 %
901
3.9 %
123
0.5 %
129
0.6 %
469
2.0 %
104
0.4 %
3,545
15 %
74
0.3 %
March
17,651
12,112
69 %
263
1.5 %
723
4.1 %
50
0.3 %
115
0.7 %
372
2.1 %
53
0.3 %
691
3.9 %
53
0.3 %
February
18,733
11,525
62 %
319
1.7 %
1,170
6.2 %
129
0.7 %
175
0.9 %
754
4.0 %
287
1.5 %
906
4.8 %
100
0.5 %
January
16,215
10,215
63 %
193
1.2 %
738
4.6 %
92
0.6 %
97
0.6 %
904
5.6 %
95
0.6 %
804
5.0 %
97
0.6 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
809
3.1 %
1,463
5.5 %
16
0.1 %
2
0.0 %
11
0.0 %
22
0.1 %
4
0.0 %
34
0.1 %
November
1,256
4.9 %
1,456
5.7 %
35
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
12
0.0 %
40
0.2 %
October
1,335
5.4 %
978
3.9 %
15
0.1 %
14
0.1 %
1
0.0 %
8
0.0 %
2
0.0 %
36
0.1 %
1
0.0 %
September
1,929
7.3 %
858
3.3 %
249
0.9 %
9
0.0 %
4
0.0 %
27
0.1 %
7
0.0 %
62
0.2 %
2
0.0 %
August
2,304
10 %
1,099
5.0 %
70
0.3 %
8
0.0 %
1
0.0 %
27
0.1 %
8
0.0 %
35
0.2 %
2
0.0 %
July
1,544
7.9 %
1,438
7.4 %
98
0.5 %
8
0.0 %
16
0.1 %
15
0.1 %
1
0.0 %
18
0.1 %
4
0.0 %
June
2,324
10 %
1,342
6.0 %
79
0.4 %
12
0.1 %
44
0.2 %
12
0.1 %
63
0.3 %
3
0.0 %
May
1,995
7.3 %
1,410
5.2 %
204
0.8 %
60
0.2 %
4
0.0 %
37
0.1 %
24
0.1 %
107
0.4 %
1
0.0 %
April
1,572
6.8 %
1,348
5.8 %
101
0.4 %
18
0.1 %
1
0.0 %
43
0.2 %
15
0.1 %
135
0.6 %
March
1,906
11 %
1,130
6.4 %
83
0.5 %
9
0.1 %
2
0.0 %
37
0.2 %
2
0.0 %
24
0.1 %
February
1,839
9.8 %
1,241
6.6 %
127
0.7 %
32
0.2 %
4
0.0 %
20
0.1 %
5
0.0 %
48
0.3 %
4
0.0 %
January
1,392
8.6 %
1,358
8.4 %
42
0.3 %
69
0.4 %
2
0.0 %
58
0.4 %
1
0.0 %
29
0.2 %
4
0.0 %