Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
19,981
13,179
66 %
190
1.0 %
1,052
5.3 %
71
0.4 %
241
1.2 %
637
3.2 %
178
0.9 %
1,665
8.3 %
125
0.6 %
November
20,932
10,664
51 %
265
1.3 %
1,370
6.5 %
46
0.2 %
99
0.5 %
392
1.9 %
82
0.4 %
4,687
22 %
104
0.5 %
October
13,057
7,520
58 %
215
1.6 %
1,030
7.9 %
54
0.4 %
68
0.5 %
357
2.7 %
57
0.4 %
301
2.3 %
86
0.7 %
September
11,275
6,886
61 %
204
1.8 %
858
7.6 %
147
1.3 %
288
2.6 %
339
3.0 %
71
0.6 %
194
1.7 %
49
0.4 %
August
6,781
4,273
63 %
173
2.6 %
414
6.1 %
59
0.9 %
92
1.4 %
328
4.8 %
93
1.4 %
231
3.4 %
60
0.9 %
July
6,977
4,263
61 %
128
1.8 %
331
4.7 %
12
0.2 %
115
1.6 %
175
2.5 %
12
0.2 %
126
1.8 %
112
1.6 %
June
6,205
4,451
72 %
97
1.6 %
246
4.0 %
26
0.4 %
61
1.0 %
191
3.1 %
23
0.4 %
243
3.9 %
63
1.0 %
May
5,270
3,656
69 %
94
1.8 %
258
4.9 %
24
0.5 %
116
2.2 %
271
5.1 %
16
0.3 %
104
2.0 %
92
1.7 %
April
6,814
4,251
62 %
131
1.9 %
410
6.0 %
23
0.3 %
49
0.7 %
489
7.2 %
31
0.5 %
293
4.3 %
61
0.9 %
March
5,239
3,169
60 %
100
1.9 %
456
8.7 %
11
0.2 %
184
3.5 %
341
6.5 %
16
0.3 %
115
2.2 %
1
0.0 %
February
1,167
658
56 %
22
1.9 %
92
7.9 %
109
9.3 %
98
8.4 %
31
2.7 %
20
1.7 %
21
1.8 %
January
482
316
66 %
13
2.7 %
41
8.5 %
22
4.6 %
22
4.6 %
4
0.8 %
13
2.7 %
5
1.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,427
7.1 %
1,004
5.0 %
26
0.1 %
7
0.0 %
49
0.2 %
28
0.1 %
20
0.1 %
26
0.1 %
9
0.0 %
November
1,385
6.6 %
1,638
7.8 %
70
0.3 %
8
0.0 %
3
0.0 %
31
0.1 %
13
0.1 %
46
0.2 %
1
0.0 %
October
1,166
8.9 %
2,012
15 %
87
0.7 %
10
0.1 %
4
0.0 %
22
0.2 %
4
0.0 %
33
0.3 %
7
0.1 %
September
1,016
9.0 %
899
8.0 %
204
1.8 %
4
0.0 %
29
0.3 %
63
0.6 %
1
0.0 %
August
655
9.7 %
333
4.9 %
17
0.3 %
4
0.1 %
18
0.3 %
8
0.1 %
5
0.1 %
July
1,294
19 %
298
4.3 %
61
0.9 %
7
0.1 %
13
0.2 %
10
0.1 %
June
531
8.6 %
162
2.6 %
32
0.5 %
10
0.2 %
20
0.3 %
38
0.6 %
May
353
6.7 %
155
2.9 %
97
1.8 %
13
0.2 %
11
0.2 %
3
0.1 %
April
651
9.6 %
204
3.0 %
84
1.2 %
18
0.3 %
16
0.2 %
77
1.1 %
3
0.0 %
9
0.1 %
1
0.0 %
March
444
8.5 %
125
2.4 %
84
1.6 %
12
0.2 %
105
2.0 %
44
0.8 %
11
0.2 %
February
46
3.9 %
23
2.0 %
29
2.5 %
8
0.7 %
9
0.8 %
January
28
5.8 %
13
2.7 %
1
0.2 %
4
0.8 %