Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
20,061
13,190
66 %
190
0.9 %
1,050
5.2 %
73
0.4 %
256
1.3 %
635
3.2 %
178
0.9 %
1,668
8.3 %
125
0.6 %
November
20,986
10,675
51 %
265
1.3 %
1,369
6.5 %
45
0.2 %
99
0.5 %
384
1.8 %
82
0.4 %
4,708
22 %
104
0.5 %
October
13,102
7,523
57 %
215
1.6 %
1,030
7.9 %
54
0.4 %
69
0.5 %
348
2.7 %
57
0.4 %
310
2.4 %
86
0.7 %
September
11,301
6,888
61 %
204
1.8 %
857
7.6 %
148
1.3 %
289
2.6 %
332
2.9 %
71
0.6 %
201
1.8 %
49
0.4 %
August
6,814
4,275
63 %
173
2.5 %
414
6.1 %
61
0.9 %
92
1.4 %
328
4.8 %
93
1.4 %
238
3.5 %
60
0.9 %
July
7,012
4,266
61 %
128
1.8 %
331
4.7 %
12
0.2 %
117
1.7 %
175
2.5 %
12
0.2 %
126
1.8 %
112
1.6 %
June
6,234
4,451
71 %
97
1.6 %
246
3.9 %
26
0.4 %
61
1.0 %
191
3.1 %
23
0.4 %
243
3.9 %
63
1.0 %
May
5,275
3,658
69 %
94
1.8 %
257
4.9 %
24
0.5 %
116
2.2 %
271
5.1 %
16
0.3 %
103
2.0 %
92
1.7 %
April
6,871
4,263
62 %
131
1.9 %
410
6.0 %
23
0.3 %
49
0.7 %
489
7.1 %
31
0.5 %
293
4.3 %
61
0.9 %
March
5,254
3,175
60 %
100
1.9 %
456
8.7 %
11
0.2 %
185
3.5 %
341
6.5 %
16
0.3 %
115
2.2 %
1
0.0 %
February
1,167
658
56 %
22
1.9 %
92
7.9 %
109
9.3 %
98
8.4 %
31
2.7 %
20
1.7 %
21
1.8 %
January
482
316
66 %
13
2.7 %
41
8.5 %
22
4.6 %
22
4.6 %
4
0.8 %
13
2.7 %
5
1.0 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
1,473
7.3 %
1,004
5.0 %
26
0.1 %
10
0.0 %
49
0.2 %
28
0.1 %
20
0.1 %
30
0.1 %
9
0.0 %
November
1,415
6.7 %
1,640
7.8 %
70
0.3 %
8
0.0 %
3
0.0 %
31
0.1 %
13
0.1 %
46
0.2 %
1
0.0 %
October
1,203
9.2 %
2,015
15 %
87
0.7 %
11
0.1 %
4
0.0 %
22
0.2 %
4
0.0 %
33
0.3 %
7
0.1 %
September
1,039
9.2 %
899
8.0 %
204
1.8 %
4
0.0 %
29
0.3 %
63
0.6 %
1
0.0 %
August
675
9.9 %
335
4.9 %
17
0.2 %
4
0.1 %
18
0.3 %
8
0.1 %
5
0.1 %
July
1,321
19 %
298
4.2 %
61
0.9 %
10
0.1 %
13
0.2 %
10
0.1 %
June
547
8.8 %
162
2.6 %
32
0.5 %
18
0.3 %
20
0.3 %
43
0.7 %
May
358
6.8 %
155
2.9 %
97
1.8 %
13
0.2 %
11
0.2 %
3
0.1 %
April
691
10 %
204
3.0 %
84
1.2 %
23
0.3 %
16
0.2 %
77
1.1 %
3
0.0 %
9
0.1 %
1
0.0 %
March
450
8.6 %
125
2.4 %
84
1.6 %
13
0.2 %
105
2.0 %
44
0.8 %
12
0.2 %
February
46
3.9 %
23
2.0 %
29
2.5 %
8
0.7 %
9
0.8 %
January
28
5.8 %
13
2.7 %
1
0.2 %
4
0.8 %