Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
848
235
28 %
37
4.4 %
47
5.5 %
266
31 %
69
8.1 %
9
1.1 %
27
3.2 %
November
575
313
54 %
22
3.8 %
31
5.4 %
6
1.0 %
65
11 %
30
5.2 %
29
5.0 %
8
1.4 %
October
197
87
44 %
11
5.6 %
8
4.1 %
2
1.0 %
39
20 %
2
1.0 %
22
11 %
5
2.5 %
September
281
144
51 %
20
7.1 %
31
11 %
1
0.4 %
45
16 %
1
0.4 %
13
4.6 %
5
1.8 %
August
148
114
77 %
10
6.8 %
10
6.8 %
1
0.7 %
3
2.0 %
1
0.7 %
July
309
166
54 %
26
8.4 %
22
7.1 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2
0.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
June
349
111
32 %
16
4.6 %
16
4.6 %
166
48 %
14
4.0 %
6
1.7 %
10
2.9 %
1
0.3 %
May
222
73
33 %
12
5.4 %
37
17 %
82
37 %
9
4.1 %
2
0.9 %
2
0.9 %
April
359
215
60 %
44
12 %
16
4.5 %
5
1.4 %
23
6.4 %
5
1.4 %
1
0.3 %
March
370
212
57 %
17
4.6 %
47
13 %
1
0.3 %
26
7.0 %
25
6.8 %
4
1.1 %
22
5.9 %
February
253
141
56 %
24
9.5 %
7
2.8 %
23
9.1 %
13
5.1 %
27
11 %
January
149
47
32 %
44
30 %
10
6.7 %
17
11 %
2
1.3 %
1
0.7 %
20
13 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
66
7.8 %
83
9.8 %
3
0.4 %
2
0.2 %
4
0.5 %
November
42
7.3 %
29
5.0 %
October
10
5.1 %
10
5.1 %
1
0.5 %
September
10
3.6 %
6
2.1 %
3
1.1 %
2
0.7 %
August
4
2.7 %
5
3.4 %
July
24
7.8 %
62
20 %
2
0.6 %
June
8
2.3 %
May
1
0.5 %
4
1.8 %
April
14
3.9 %
35
9.7 %
1
0.3 %
March
8
2.2 %
8
2.2 %
February
2
0.8 %
15
5.9 %
1
0.4 %
January
3
2.0 %
5
3.4 %