Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
826
235
28 %
37
4.5 %
47
5.7 %
266
32 %
69
8.4 %
9
1.1 %
26
3.1 %
November
573
313
55 %
22
3.8 %
31
5.4 %
6
1.0 %
65
11 %
30
5.2 %
29
5.1 %
8
1.4 %
October
194
86
44 %
11
5.7 %
8
4.1 %
2
1.0 %
39
20 %
2
1.0 %
22
11 %
5
2.6 %
September
280
144
51 %
20
7.1 %
31
11 %
1
0.4 %
45
16 %
1
0.4 %
13
4.6 %
5
1.8 %
August
148
114
77 %
10
6.8 %
10
6.8 %
1
0.7 %
3
2.0 %
1
0.7 %
July
308
166
54 %
26
8.4 %
22
7.1 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2
0.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
June
349
111
32 %
16
4.6 %
16
4.6 %
166
48 %
14
4.0 %
6
1.7 %
10
2.9 %
1
0.3 %
May
221
73
33 %
12
5.4 %
37
17 %
81
37 %
9
4.1 %
2
0.9 %
2
0.9 %
April
357
214
60 %
44
12 %
16
4.5 %
5
1.4 %
23
6.4 %
5
1.4 %
1
0.3 %
March
370
212
57 %
17
4.6 %
47
13 %
1
0.3 %
26
7.0 %
25
6.8 %
4
1.1 %
22
5.9 %
February
253
141
56 %
24
9.5 %
7
2.8 %
23
9.1 %
13
5.1 %
27
11 %
January
146
47
32 %
44
30 %
10
6.8 %
17
12 %
2
1.4 %
1
0.7 %
20
14 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
45
5.4 %
83
10 %
3
0.4 %
2
0.2 %
4
0.5 %
November
40
7.0 %
29
5.1 %
October
8
4.1 %
10
5.2 %
1
0.5 %
September
10
3.6 %
6
2.1 %
3
1.1 %
1
0.4 %
August
4
2.7 %
5
3.4 %
July
24
7.8 %
62
20 %
1
0.3 %
June
8
2.3 %
May
1
0.5 %
4
1.8 %
April
13
3.6 %
35
9.8 %
1
0.3 %
March
8
2.2 %
8
2.2 %
February
2
0.8 %
15
5.9 %
1
0.4 %
January
5
3.4 %