Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
844
246
29 %
64
7.6 %
52
6.2 %
277
33 %
2
0.2 %
7
0.8 %
6
0.7 %
November
488
301
62 %
43
8.8 %
9
1.8 %
1
0.2 %
October
2
2
100 %
September
August
July
June
May
1
1
100 %
April
March
February
January
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
73
8.6 %
94
11 %
4
0.5 %
9
1.1 %
8
0.9 %
2
0.2 %
November
74
15 %
49
10 %
1
0.2 %
9
1.8 %
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January